HEYDƏR ƏLİYEV
Elektron Sənədlər
T O P L U S U
Biblioqrafiya :: Kitablar
← Geri
Azərbaycan dilində
 • Sultanova, Xanım Rza qızı. Azərbaycan mədəniyyəti və incəsənəti: dərs vəsaiti / X. R. Sultanova; elmi red. Ş. H. Əliyev; Bakı Slavyan Universiteti.- Bakı: Mütərcim, 2020.- 352 s.
 • Əliyeva, Nurlana Müzəffər qızı. Azərbaycanı dəyişən məhəbbət: məqalələr toplusu / N. M. Əliyeva; red., ön sözün müəl. N. Q. Cəfərov.- Bakı: Mütərcim, 2020.- 400 s.- Azərbaycan və rus dillərində.
 • Əliyev, Sakit Hacalı oğlu. Azərbaycanın siyasi təlimlər tarixi: dərslik / S. H. Əliyev, C. X. Cahangirli; elmi red. E. Ə. Nəcəfov.- Bakı: JekoPrint, 2020.- 364 s.
 • Marifli, Akif. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərində: 1980-ci illərin sonları - 2000-ci illərin əvvəlləri / A. Marifli; elmi red. K. Şükürov.- Bakı: Elm, 2020.- 304 s.
 • Zamanov, Nağdəli Tapdıq oğlu. Heydər Əliyev və Azərbaycan nitq mədəniyyəti: monoqrafiya / N. T. Zamanov; elmi red. M. Nağısoylu; ön sözün müəl. N. Q. Cəfərov; AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu.
  IV kitab.- Bakı: Elm və təhsil, 2020.- 544 s.
 • Apoyev, Bayram. Heydər Əliyev və Nizami Gəncəvi / B. Apoyev; elmi red. M. İ. Yusifov ; Gəncə Dövlət Universiteti.- Bakı: Şərq-Qərb, 2020.- 232 s.
 • Sərdarov, Məmmədağa Əhmədkərim oğlu. Mahir siyasətçi, müdrik rəhbər: məqalələr və xatirələr / M. Ə. Sərdarov; elmi red. E. Mədətli; red. Ə. İbrahimov; AMEA Fəlsəfə İnstitutu.- Bakı: Afpoliqraf, 2020.- 222 s.
 • "Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi" fənninin proqramı: ali təhsilin magistratura səviyyəsi üçün / Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası; tərt. E. Əhmədov; elmi red. Ə. Həsənov.- Bakı: Zərdabi LTD MMC NPM, 2019.- 120 s.
 • Azərbaycan elektroenergetikası / "Azərenerji" ASC, "Azərişıq" ASC; ideya, ön sözün müəl. B. Rzayev.- Bakı, 2019.- 333 s.
 • Qolts, Tomas. Azərbaycan gündəliyi: dəliqanlı jurnalistin müharibə dağıntıları yaşamış neftlə zəngin postsovet respublikasındakı sərgüzəştləri: [ing. dilindən tərc.] / T. Qolts.- Bakı: TEAS Press, 2019.- 584 s.,
 • Süleymanov, Mehman Sirac oğlu. Azərbaycan ordusunun tarixi / M. S. Süleymanov; Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Hərbi Akademiyası.
  V cild: 1991-2017 / elmi red.: Ə. Qasımov, Q. Hacıyev.- Bakı: Maarif, 2019.- 784 s.
 • Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi / AMEA A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu [et al.]; layihənin rəh. S. Babayev; elmi red. Y. M. Mahmudlu; mətnin müəl.: V. Həsənov [et al.].- Bakı: AR ƏƏSMN, 2019.- 196 s.
 • Abbasova, Sevinc Zakir qızı. Azərbaycan Respublikasının ictimai-siyasi, sosial-iqtisadi və mədəni inkişafında qadınların rolu: 1970-2015-ci illər: dərs vəsaiti / S. Z. Abbasova; elmi red. İ. Hacıyev; Naxçıvan Dövlət Universiteti.- Naxçıvan: Əcəmi NPB, 2019.- 440 s.
 • Abbasova, Sevinc Zakir qızı. Azərbaycan Respublikasının ictimai-siyasi, sosial-iqtisadi və mədəni inkişafında qadınların rolu: 1970-2015-ci illər: dərs vəsaiti / S. Z. Abbasova; elmi red. İ. Hacıyev; Naxçıvan Dövlət Universiteti- Naxçıvan: Əcəmi NPB, 2019.- 440 s.
 • Azərbaycan tarixi: qeyri-humanitar ixtisaslar üçün: dərslik / A. M. Bayramov, E. M. Aslanov, N. Ə. Həmzəyev [et al.]; baş red. A. M. Məmmədov; Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti.- Bakı: Elm və təhsil, 2019.- 456 s.
 • Nuriyeva, İradə Tofiq qızı. Azərbaycan tarixi: ən qədim dövrlərdən zəmanəmizədək: texniki ali məktəblər üçün dərslik / İ. T. Nuriyeva; elmi red. C. M. Mustafayev; red. S. S. Nağıyeva.- Bakı: Elm və təhsil, 2019.- 624 s.
 • Azərbaycançılıq ideologiyası: ənənə və müasirlik / H. Dayıyev, H. M. Seyidbəyli, K. İsmayılov [et al.] ; layihənin rəh. M. H. Seyidbəyli; elmi red. İ. Ə. Həbibbəyli ; Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu.- Bakı: Elm və təhsil, 2019.- 456 s.
 • Azərbaycanın iqtisadi inkişafının Heydər Əliyev strategiyası: monoqrafiya / Ə. C. Muradov, M. A. Əhmədov, Ə. Q. Əlirzayev [et al.]; red. heyəti: S. Yaqubov [et al.]; elmi red. Ə. C. Muradov; Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti.- Bakı: Şərq-Qərb, 2019.- 328 s.
 • Eyyubov, İsmayıl Əhməd oğlu. Azərbaycanın siyasi təlimlər tarixi: dərslik / İ. Ə. Eyyubov; elmi red. M. Ə. Əfəndiyev; red. V. Cəfərova.- Əlavələrlə təkrar nəşr.- Bakı: MM-S, 2019.- 406 s.
 • Bakı Dövlət Universiteti - 100 ilin elm və təhsil məbədi / Bakı Dövlət Universiteti; tərt.: A. İsgəndərov [et al.]; elmi red. M. C. Qasımlı; red.: Ə. Ağamirzəyev, Ə. Ağakişiyev.- Bakı: Nurlar NPM, 2019.- 296 s.
 • Bir ömrün imzası - Zərifə Əliyeva = Signature of the Life - Zarifa Aliyeva / tərt.-müəl.: N. Şamilqızı, N. Şneyder; tərc. S. Haşımzadə; red. A. Eyvazova.- Bakı, 2019. - 99 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində.
 • Məlikli, Günel Qurbanəli qızı. Bir əsrin xəzinəsi - Bakı Dövlət Universiteti 100 il / G. Q. Məlikli; AMEA Fəlsəfə İnstitutu.- Bakı: Xəzər Universiteti nəşriyyatı, 2019.- 296 s.
 • Kazımlı, Xanhüseyn Hüseynağa oğlu. Böyük siyasətin davamı / X. H. Kazımlı, Ə. Kazımova ; red. Ə. M. Həsənov.
  VIII cild.- Bakı: Elm və təhsil, 2019.- 456 s.
 • Əhmədov, Elçin İldırım oğlu. Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi: dərslik / E. İ. Əhmədov; elmi red. Ə. Həsənov; Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası.- Bakı: Zərdabi LTD MMC NPM, 2019.- 632 s.
 • Heydər Əliyev akademik yaddaşda / elmi red. R. Ə. Mehdiyev; tərt. Ş. Cəlilli.- İstanbul, 2019.- 359 s.
 • Novruzov, Siyavuş Dünyamalı oğlu. Heydər Əliyev və Azərbaycan dövlətçiliyi: [məqalələr] / S. D. Novruzov; elmi red.: Ə. C. Əhmədov, M. D. Qıpçaq; ön sözün müəl. İ. Ə. Həbibbəyli.- Bakı: Elm və təhsil, 2019.- 272 s.
 • Heydər Əliyev və Çin: çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər / tərt. R. Abbasov.- Bakı: Sahhafçı çap & Poliqrafiya, 2019.- 229 s.
 • Mehdiyev, Ramiz Ənvər oğlu. İctimai və humanitar elmlərin, efir məkanının problemləri haqqında düşüncələr / R. Ə. Mehdiyev.- Bakı: Şərq-Qərb, 2019.- 112 s.
 • Hüseynova, Mahirə Nağı qızı. Missiya / M. Hüseynova; elmi red., ön sözün müəl. İ. Ə. Həbibbəyli; Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.- Bakı: ADPU nəşriyyatı, 2019.- 366 s.
 • Zahidov, Ələkbər Babaxan oğlu. Müstəqillik yollarında: düşüncələr, xatirələr, sənədlər / Ə. B. Zahidov; tərt.-red. Ə. Polad; elmi red. S. Rüstəmxanlı.- Bakı: 3 saylı Bakı mətbəəsi ASC, 2019.- 488 s.
 • Xəlifəzadə, Cabir. On iki dekabr - ellər ağlayır... : rekviyem / C. Xəlifəzadə; red. N. Tapdıqoğlu.- n. y. y.: n. y., n. i. y.- 12 s.
 • Əliyeva, Nurlana Müzəffər qızı. Qüdrətli Azərbaycan naminə / N. M. Əliyeva; red., ön sözün müəl. N. Q. Cəfərov.- Bakı: Mütərcim, 2019.- 440 s.
 • Novruzov, Siyavuş Dünyamalı oğlu. Qurtuluşdan başlayan tərəqqi: [müsahibələr] / S. D. Novruzov; tərt. M. D. Qıpçaq; red.: Z. A. Əsgərov, M. D. Qıpçaq ; məsul red. T. Talıbova.- Bakı: Elm və təhsil, 2019.- 232 s.
 • İbrahimov, İrşad Xanhüseyn oğlu. Tarixin olaylarında / İ. X. İbrahimov; elmi red. E. M. Əlibəyzadə; red. N. Mikayılov.- Əlavələrlə V nəşri.- Bakı: Ləman Nəşriyyat Poliqrafiya MMC, 2019.- 820 s.
 • Muradov, Şahbaz. Ulu öndər Heydər Əliyevin inkişaf strategiyasının təntənəsi: tənəzzüldən tərəqqiyə yüksələn 50 illik çətin yolun sosial-iqtisadi nəticələri: 1969-2019-cu illər / Ş. Muradov.- Bakı: Avropa, 2019.- 594 s.
 • Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 96-cı ildönümünə həsr olunmuş "Azərbaycanda ali təhsilin beynəlmiləlləşdirilməsi və rəqabətliliyinin yüksəldilməsi istiqamətləri" mövzusunda Beynəlxalq elmi-praktiki konfransın materialları: Bakı, 2-3 may, 2019-cu il = International Scientific-Practical Conference Dedicated to the 96th Birthday Anniversary of Nationwide Leader Heydar Aliyev " Internationalization of higher education in Azerbaijan and ways of increasing its competitiveness" materials of international scientific-practical conference: Baku, may 2-3, 2019 / Bakı Biznes Universiteti; tərt.: M. Abbasova [et al.]; red. İ. Abbasov.- Bakı: Bakı Biznes Universitetinin nəşriyyatı, 2019.- 739 s.- Azərbaycan, ingilis və rus dillərində.
 • Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 96-cı ildönümünə həsr olunmuş "Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri" X Beynəlxalq elmi konfransın materialları: 7 may 2019-cu il / F. Q. Abbasova [et al.]; red. heyəti: N. M. Əliyeva [et al.]; Bakı Slavyan Universiteti.- Bakı: Mütərcim, 2019.- 488 s.
 • Anar. Unudulmaz görüşlər: [Memuar] = Незабываемые встречи: [Мемуары] / Anar.- Bakı: Elm və təhsil, 2019.- 456 s.
 • Novruzov, Siyavuş Dünyamalı oğlu. Xalqla iqtidarın birliyi: [müsahibələr] / S. D. Novruzov; tərt. M. D. Qıpçaq; elmi red. M. Q. Qurbanlı; məsul red. T. Talıbova.- Bakı: Elm və təhsil, 2019.- 272 s.
 • Babaoğlu, Hikmət. Xarici siyasət: dərslik / H. Babaoğlu; elmi red. Ə. Əhmədov; red.: F. Vahidov, M. Əfəndiyev; Bakı Dövlət Universiteti.- Bakı: Elm, 2019.- 324 s.
 • Vəkil, Əli. Əbədiyaşar dahi: poema - dastan / Ə. Vəkil; red., ön sözün müəl. F. Meydanlı.- Bakı: Azərnəşr, 2019.- 232 s.
 • "Heydər Əliyev və milli-mənəvi dəyərlər" mövzusunda konfransın materialları / M. Q. Qurbanlı [et al.]; bur. məsul S. Salahlı; Azərbaycan Respublikası Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi.- Bakı: Nurlar NPM, 2018.- 192 s.
 • Kərimov, Kərəm Təbriz oğlu. Akademik Zərifə xanım Əliyeva - 95 = Академик Зарифа ханум Алиева - 95 = Academician Zarifa khanum Aliyeva - 95 / K. T. Kərimov; red.: Ş. Hüseynova, A. Bayramova, N. Kərimova; tərc. İ. Əliyeva.- Təkmilləşdirilmiş təkrar nəşr.- Bakı : Apostroff, 2018.- 192 s.- Azərbaycan, rus və ingilis dillərində.
 • Süleymanov, Mehman Sirac oğlu. Azərbaycan Ordusunun tarixi / M. S. Süleymanov; elmi red.: M. Quluzadə, H. İ. Məmmədova; Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Hərbi Akademiyası.
  IV cild: 1923-1990.- Bakı: Maarif, 2018.- 800 s.
 • Qasımlı, Musa Cəfər oğlu. Azərbaycan parlamentarizmi tarixi: 2 cilddə: monoqrafiya / M. C. Qasımlı, B. Muradova; elmi red. O. Əsədov.
  II cild.- Bakı: Mütərcim, 2018.- 680 s.
 • Azərbaycan Respublikası Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidməti: 1993-2018 = Special State Protection Service of the Republic of Azerbaijan: 1993-2018 / tərc. Q. Bayramov; tərt. M. Əliyev; məsul red. V. Axundov.- Bakı: Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidməti, 2018.- 640 s.
 • Məlikli, Günel. Azərbaycan Respublikasının dövlət təhlükəsizliyində sosial siyasətin yeri və rolu: monoqrafiya / G. Məlikli; elmi red. H. M. Rəcəbli; AMEA Fəlsəfə İnstitutu.- Bakı: İndigo, 2018.- 208 s.
 • Mədətov, İlham. Azərbaycan tarixi: dərslik / İ. İ. Mədətov, M. P. Zülfüqarlı; red. R. İsmayılova; Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti.- Bakı: "İN-2017" MMC, 2018.- 500 s.
 • Cəfərli, Azər Hacı oğlu. Azərbaycan-Polşa münasibətləri: 1991-2011-ci illər: dərslik: bakalavr təhsil pilləsi üçün / A. H. Cəfərli; elmi red. Ə. S. Əhməd; Bakı Slavyan Universiteti.- Bakı: Mütərcim, 2018.- 184 s.
 • İbrahimov, Əli İmanqulu oğlu. Azərbaycançılıq ideyasının konseptual aspektləri: monoqrafiya / Ə. İ. İbrahimov; elmi red. Ə. Tağıyev; AMEA Fəlsəfə İnstitutu.- Bəzi dəyişikliklər və əlavələr edilməklə II nəşri.- Bakı: Avropa, 2018.- 244 s
 • Süleymanov, Mehman Sirac oğlu. Azərbaycanda Ali Baş Komandanlıq institutunun Heydər Əliyev mərhələsi / M. S. Süleymanov; elmi red., ön sözün müəl. Ə. Həsənov; Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Hərbi Akademiyası.- Bakı: Elm və təhsil, 2018.- 728 s.
 • Hüseynov, Rəşid İnqilab oğlu. Azərbaycanın dövlət idarəçiliyi: tarix və müasirliyin vəhdəti: [monoqrafiya] / R. İ. Hüseynov; elmi red. F. M. Qurbanov.- Bakı: Afpoliqraf, 2018.- 480 s.
 • Məsimov, Abbas Xuda oğlu. BP-Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkətinin yaranması və fəaliyyəti: monoqrafiya / A. X. Məsimov; elmi red. C. Ə. Bəhramov; AMEA A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.- Bakı: Elm və təhsil, 2018.- 256 s.
 • əl-Armuti, Ömər Məhəmməd. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi və beynəlxalq hüquq / Ö. M. əl-Armuti; ərəb dilindən tərc. Z. Qasımov; red. F. Güney.- Bakı: Orxan NPM, 2018.- 160 s.
 • Gömrük işinin təşkili və idarə edilməsi: dərslik / A. Ş. Şəkərəliyev [et al.]; elmi red. M. Ə. Əhmədov; Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti.- Bakı: İqtisad Universiteti nəşriyyatı, 2018.- 292 s.
 • Mirələmov, Hüseynbala Fazil oğlu. Heydər Əliyev / H. F. Mirələmov, V. I. Andriyanov; red. S. Mürvətqızı.- Bakı: Nurlar NPM, 2018.- 672 s.
 • Heydər Əliyev: biblioqrafiya / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Azərbaycan Milli Kitabxanası; layihənin rəh. Ə. Qarayev; tərt.: M. Ə. Vəliyeva, M. İbrahimova, A. Hüseynova; elmi red. K. M. Tahirov; red. G. C. Səfərəliyeva.- Bakı : M.F. Axundov adına Milli Kitabxana, 2018.- 680 s.
 • Heydər Əliyev irsinin kitabxanalarda təbliği: respublikanın kütləvi və ixtisaslaşdırılmış kitabxanaları, Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemləri üçün metodik vəsait / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Azərbaycan Milli Kitabxanası; tərt. L. Əhmədova; elmi red. K. M. Tahirov; red. A. Abdullayeva.- Bakı: Azərbaycan Milli Kitabxanası, 2018.- 53 s.
 • Zamanov, Nağdəli Tapdıq oğlu. Heydər Əliyev və Azərbaycan nitq mədəniyyəti: monoqrafiya / N. T. Zamanov; elmi red. M. Nağısoylu; ön sözün müəl. N. Q. Cəfərov.
  III kitab.- Bakı: Elm və təhsil, 2018.- 520 s.
 • Bayramov, Oqtay Nəsib oğlu. Heydər Əliyev və Azərbaycan şahmatının zəfər salnaməsi / O. N. Bayramov; red. İ. Abbasov ; Xalq qəzeti.- Bakı: Zərdabi LTD MMC, 2018.- 96 s.
 • Qasımbəyli, Yaşar. Heydər Əliyev əbədiyyəti və ədəbiyyatı: ədəbi-fəlsəfi fikirdə Heydər Əliyev obrazı / Y. Qasımbəyli; elmi red., ön sözün müəl. İ. Ə. Həbibbəyli; AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu.- Bakı: Elm və təhsil, 2018.- 148 s.
 • Heydər Əliyev: şəxsiyyət, missiya, irs: Rusiya-Azərbaycan tarixi-sənədli sərgisi = Гейдар Алиев: личность, миссия, наследие: российско-азербайджанская историко-документальная выставка / Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyası, Heydər Əliyev Mərkəzi, Rusiya Federasiyası Prezidentinin Administrasiyası, Federal Arxiv Agentliyi, Rusiya Dövlət İqtisadiyyat Arxivi.- М.: Kuçkovo pole; Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2018.- 344 s.
 • Heydər Əliyevin siyasi irsi və azərbaycançılıq: [toplu] / İ. Ə. Həbibbəyli [et al.]; elmi red. E. Mədətli ; AMEA Fəlsəfə İnstitutu.
  I kitab.- Bakı: ADPU nəşriyyatı, 2018.- 270 s.
 • Məlikli, Günel. İlham Əliyevin siyasi strategiyasında milli prioritetlər: monoqrafiya / G. Məlikli; elmi red. İ. R. Məmmədzadə; AMEA Fəlsəfə İnstitutu.- Bakı: Nurlar NPM, 2018.- 200 s.
 • Quluzadə, Mahmud Məmməd oğlu. İnsan amili və Azərbaycan Respublikası qeyri-neft sektorunun sosial-iqtisadi inkişafının sürətləndirilməsi: monoqrafiya / M. M. Quluzadə; elmi red. İ. A. Kərimli; red. İ. Səfərov.- Bakı: Zərdabi LTD MMC, 2018.- 224 s.
 • Məmmədov, Xaqan Bayram oğlu. Müasir dövrdə ərazi bütövlüyü prinsipinin və millətlərin öz müqəddəratını təyinetmə hüququnun yeni aspektləri mövqeyindən dövlətlərarası münaqişələrdə ərazi faktoru: monoqrafiya / X. B. Məmmədov; rus dilindən tərc.: E. M. Muradov, P. A. Axundova; elmi red. N. Axundova; Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası.- Bakı: Elm, 2018.- 396 s.
 • Qafqaz böyük sarsıntılar şəraitində: tarixi təcrübə, müasir dövr və perspektivlər: respublika elmi konfransı: tezislər: Bakı, 04 dekabr 2017-ci il / A. Abbaslı [et al.]; tərt.: S. Hüseynova [et al.]; elmi red. M. C. Qasımlı; AMEA Qafqazşünaslıq İnstitutu.- Bakı: Mütərcim, 2018.- 92 s.
 • Vəliyev, İsaxan Veysəl oğlu. Sabitlik və rifah naminə siyasət / İ. V. Vəliyev; elmi red. Ə. Həsənov; red. B. Əzizli.- Bakı: Təhsil, 2018.- 672 s.
 • Mahmudlu, Yaqub Mikayıl oğlu. Seçilmiş əsərləri / Y. M. Mahmudlu ; elmi red. Y. H. Gözəlova.
  XIII cild.- Bakı: Turxan NPB, 2018.- 720 s.
 • Əliyev, Əli Umud oğlu. Şölə saçan incilər: elmi-metodiki və bədii publisitik toplu / Ə. U. Əliyev ; red. T. H. Kərimli; Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, Ağcabədi filialı.- Bakı: ADPU nəşriyyatı, 2018.- 209 s.
 • Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 95 illiyinə həsr olunmuş "Muzey, arxiv və kitabxanalarda qorunan milli dəyərlərin tədqiqi, təbliği, muhafizəsi və bərpası" II Respublika elmi konfransının materialları / P. Abdinova [et al.]; red. heyəti: N. Vəlixanlı [et al.]; AMEA Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi.- Bakı: Afpoliqraf, 2018.- 296 s.
 • Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 95 illiyinə həsr olunmuş ADPU-nun İbtidai təhsil fakültəsinin tələbələrinin elmi-praktik konfransının materialları / G. Vəliyeva [et al.]; elmi red. F. A. Rüstəmov; red. heyəti: F. A. Rüstəmov [et al.]; Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.- Bakı: Elm və təhsil, 2018.- 560 s.
 • Qonaqov, Rufiz Rəhim oğlu. Xəzər hövzəsi və enerji təhlükəsizliyi / R. R. Qonaqov; elmi red. Ə. M. Həsənov; Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası.- Bakı: Elm, 2018.- 200 s.
 • Babayev, Baba Maqsud oğlu. Ədəbi etüdlər / B. M. Babayev; elmi red. B. Əzizəliyeva; AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu.- Bakı: Avropa, 2018.- 188 s.
 • Babayev, Baba Maqsud oğlu. Ədəbi etüdlər / B. M. Babayev ; elmi red. B. Əzizəliyeva; AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu.- Bakı: Avropa, 2018.- 188 s.
 • Ədəbiyyatda Heydər Əliyev obrazı: tarixi gerçəklikdən ideala: monoqrafiya / İ. Ə. Həbibbəyli [et al.]; ideya müəl., ümumi red. İ. Ə. Həbibbəyli; məsul red. T. Əlişanoğlu; AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu.- Bakı: Elm və təhsil, 2018.- 400 s.
 • Bünyatov, Şövqi Yusif oğlu. 20 Yanvar hadisəsi və Aprel döyüşlərinin milli ruhumuzun inkişafındakı rolu / Ş. Y. Bünyatov; elmi red. S. Talıblı ; Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası, 20 Yanvar Fondu.- Bakı: Zərdabi LTD MMC NPM, 2017.- 300 s.
 • Azərbaycan Respublikasının xarici siyasətinin əsas istiqamətləri: 1991-2016: [məqalələr toplusu] / F. Məmmədov [et al.]; red.: F. Məmmədov, C. Vəliyev, A. Məmmədov; Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Strateji Araşdırmalar Mərkəzi.- Bakı: Poliart MMC, 2017.- 904 s.
 • Cəbiyev, Qafar Cəfər oğlu. Azərbaycan tarixi: ən qədim zamanlardan müasir dövrə qədər: ali məktəblərin qeyri-ixtisas fakültələrinin bakalavriat pilləsi üçün dərslik / Q. C. Cəbiyev, S. Ş. Allahverdiyev; elmi red. S. A. Məmmədov; Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.- Bakı: Elm və Təhsil, 2017.- 621 s.
 • Azərbaycan tarixi: ən qədim zamanlardan - XXI əsrin ilk onilliklərinədək: dərslik / M. Q. Abdullayev [et al.]; elmi red. M. Q. Abdullayev.- Yenilənmiş IV nəşri.- Bakı: Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2017.- 412 s.
 • Qasımov, Ramiz Asəf oğlu. Azərbaycan ədəbiyyatında milli düşüncə konsepsiyası və Azərbaycançılıq ideologiyası: monoqrafiya / R. A. Qasımov, Z. H. İsmayıl; elmi red. İ. Ə. Həbibbəyli; AMEA Naxçıvan bölməsi.- Bakı: Elm və Təhsil, 2017.- 192 s.
 • Folklor və dövlətçilik düşüncəsi / AMEA Folklor İnstitutu; layihənin rəh. M. Kazımoğlu.
  II kitab / R. O. Qafarlı [et al.].- Bakı: Elm və Təhsil, 2017.- 260 s.
 • Heydər Əliyev və Azərbaycan tarixi: [Heydər Əliyevin anadan olmasının 94-cü ildönümü münasibətilə keçirilmış Səbail məktəblərinin elmi-praktik konfransında dinlənilmiş məruzələr toplusu] / Bakı Şəhəri Səbayıl Rayon İcra Hakimiyyəti; red. E. İmanov.
  II hissə.- Bakı: Elm və təhsil, 2017.- 264 s.
 • Heydər Əliyevin kəlamları = Gezegden van Haijdar Alijev / tərt., tərc. N. A. Əhmədzadə.- Bakı: Qanun, 2017.- 72 s.- Azərbaycan və Niderland dillərində.
 • Hüseynov, İlqar Həsrət oğlu. İctimaiyyətlə əlaqələr: dərslik / İ. H. Hüseynov, S. A. Əmirxanov; elmi red. Ə. S. Piriyev; Bakı Biznes Universiteti.- Bakı: Biznes Universiteti nəşriyyatı, 2017.- 480 s.
 • Əhmədov, Yaşar Paşa oğlu. Multikulturalizm... : fəlsəfi lüğət: dərs vəsaiti / Y. P. Əhmədov, A. H. Hətəmov; elmi red. E. Kərimov; Azərbaycan Universiteti, Anadolu Universiteti.- Bakı: SkyG, 2017.- 443 s.
 • Müstəqillik dövründə Azərbaycan təhsili: nəzəri və praktik aspektlər: monoqrafiya / İ. Cəbrayılov, C. Valehov, Z. Muradova [et al.]; elmi red. İ. Cəbrayılov; ön sözün müəl. F. Şahbazlı; Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutu.- Bakı: Vahid-M MMC, 2017.- 448 s.
 • Nura qovuşan ömür: [toplu] / S. S. Mehbalıyev [et al.]; tərt.: A. Fikrətoğlu, T. Abbasov; red.: F. Məhəmmədoğlu, X. Məmmədov.- Bakı: Zərdabi LTD MMC NPM, 2017.- 264 s.
 • Qasımov, Əbülfət. Ordu həmkarları yarım əsrin zirvəsində / Ə. Qasımov; Azərbaycan Dövlət İdarələri və İctimai Xidmət İşçiləri Həmkarlar İttifaqı.- Bakı: Hərbi Nəşriyyat, 2017.- 224 s.
 • Feyziyev, Cavanşir Əyyub oğlu. Türk dünyası: 5 kitabda / C. Ə. Feyziyev; elmi red.: Y. M. Mahmudov, F. Q. İsmayılov; AMEA A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.
  V kitab: Türk dünyasının tarixi şəxsiyyətləri.- Bakı: Mütərcim, 2017.- 336 s.
 • Təqvim - 2018: əlamətdar və tarixi günlər / Azərbaycan Milli Kitabxanası; baş red. K. Tahirov; red. G. Səfərəliyeva.- Bakı , 2017.- 578 s.
 • Babanlı, Yəhya Məmməd oğlu. Azərbaycan Respublikasının xarici siyasəti və diaspor fəaliyyəti: 1991-2011: monoqrafiya / Y. M. Babanlı; elmi red. Y. M. Mahmudov; red. M. H. Seyidbəyli; AMEA A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.- Bakı: Elm və təhsil, 2016.- 328 s.
 • Azərbaycan diasporu: tarix və müasirlik / M. H. Seyidbəyli, Z. M. Əsgərova, A. Qasımova [et al.]; layihənin rəh. Y. M. Mahmudov; elmi red. M. H. Seyidbəyli; AMEA A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.- Bakı: Turxan NPB, 2016.- 384 s.
 • Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti: dərslik / "Azərbaycan Hava Yolları" Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti, Milli Aviasiya Akademiyası; tərt.: N. Ə. Həsənzadə, G. Ə. Pənahova, Ə. M. Abbasov; elmi red. N. Q. Cəfərov.- Bakı: Ecoprint, 2016.- 256 s.
 • Azərbaycan Respublikası Milli Paralimpiya Komitəsi - 20 il: 1996-2016 = 20 years National Paralympic Committee of the Republic of Azerbaijan: 1996-2016 / tərc.: A. Novruzlu, R. Quliyev; layihənin rəh. İ. Rəhimov; red. L. Aslanov.- Bakı: Şərq-Qərb, 2016.- 215 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində.
 • Səfərov, Eldəniz. Azərbaycan Respublikasında kadr hazırlığının təşəkkülü prosesi / E. Səfərov; elmi red. K. İsmayılov.- Bakı: Elm və təhsil, 2016.- 114 s.
 • Azərbaycan Respublikasının tarixi: 1991-2003 / AMEA A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu; layihənin rəh., elmi red. Y. M. Mahmudov, red. heyəti: A. A. Əlizadə [et al.]
  I cild: Heydər Əliyev dövrü.- Bakı: Azərbaycan Tarixçiləri İctimai Birliyi, 2016.- 704 s.
 • Azərbaycan Respublikasının tarixi: 1991-2016: tarixi-biblioqrafik araşdırma / AMEA A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu; layihənin rəh., elmi red., ön sözün müəl. Y. M. Mahmudov; tərt.: Z. İ. Əliyeva, A. S. Rüstəmova.- Bakı: Azərbaycan Tarixçiləri İctimai Birliyi, 2016.- 372 s.
 • Azərbaycan Respublikasının tarixi: 1991-2016: fotokitab / AMEA A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu; layihənin rəh., elmi red. Y. M. Mahmudov; red. heyəti: Y. M. Mahmudov [et al.].- Bakı: Azərbaycan Tarixçiləri İctimai Birliyi, 2016.- 280 s.
 • Azərbaycan Respublikasının tarixi: 1991-2016: tarixi-xronoloji araşdırma / AMEA A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu; layihənin rəh., elmi red. Y. M. Mahmudov; tərt. İ. V. Niftəliyev.- Bakı: Azərbaycan Tarixçiləri İctimai Birliyi, 2016.- 244 s.
 • Azərbaycan Respublikasının tarixi: 2003-2016 / AMEA A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu; layihənin rəh., elmi red. Y. M. Mahmudov, red. heyəti: A. A. Əlizadə [et al.]
  II cild: İlham Əliyev dövrü.- Bakı: Azərbaycan Tarixçiləri İctimai Birliyi, 2016.- 716 s.
 • Mirzəzadə, Reyhan Sabir qızı. Azərbaycançılıq və vətənpərvərlik məfkurəsi / R. S. Mirzəzadə; red. M. Ələkbərli.- Bakı: Zərdabi LTD MMC, 2016.- 664 s.
 • Məmmədov, Rüstəm Fəxrəddin oğlu. Azərbaycanlı qaçqın və məcburi köçkünlərin problemləri beynəlxalq təşkilatlar müstəvisində / R. F. Məmmədov, S. A. Süleymanlı, X. R. Abbasov; Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası, Xəzər - Gələcək Naminə Tərəfdaşlıq Hərəkatı İctimai Birliyi.- Bakı: Səda, 2016.- 232 s.
 • Heydər Əliyev - Azərbaycan: dünən, bu gün və sabah: elmi-praktiki konfransın materialları / elmi red. Ş. H. Hacıyev; ön söz müəl. E. Ə. Əzizov.- Bakı: Azərbaycan, 2016.- 340 s.
 • Mirzəzadə, Aydın Böyükkişi oğlu. Heydər Əliyev siyasi irsinin politoloji aspektləri: dərslik / A. B. Mirzəzadə; elmi red. Ə. M. Həsənov; red. E. Səmədova; Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası.- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2016.- 240 s.
 • Heydər Əliyev və Azərbaycan tarixi: [Heydər Əliyevin aandan olmasının 93-cü ildönümü münasibətilə keçirilmış Səbail məktəblərinin elmi-praktik konfransında dinlənilmiş məruzələr toplusu] / Bakı Şəhəri Səbayıl Rayon İcra Hakimiyyəti; elmi red. E. İmanov.- Bakı: Elm və təhsil, 2016.- 160 s.
 • Müstəqillik yollarında: Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin 25 illiyinə həsr edilmiş məqalələr toplusu / Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası; red. heyəti: R. Ə. Mehdiyev [et al.]; məsul red. İ. Ə. Həbibbəyli.- Bakı: Şərq-Qərb, 2016.- 628 s.
 • Qasımov, Ramiz Asəf oğlu. Müstəqillik yollarında: liderlik missiyası / R. A. Qasımov, Z. H. İsmayıl; elmi red. İ. Hacıyev; AMEA Naxçıvan bölməsi.- Naxçıvan: Əcəmi NPB, 2016.- 216 s.
 • Müstəqilliyimiz əbədidir! / Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Siyasi Sənədlər Arxivi; layihənin rəh., tərt. M. B. Bağırov; elmi red.: F. F. İbrahimli, C. Ə. Bəhramov.- Bakı: Ecoprint, 2016.- 395 s.
 • Hacıyev, İsmayıl Muxtar oğlu. Naxçıvan Muxtar Respublikası müstəqillik yollarında: monoqrafiya / İ. M. Hacıyev; elmi red. İ. Ə. Həbibbəyli.- Bakı: Elm və Təhsil, 2016.- 360 s.
 • Qərbi Azərbaycan: indiki Ermənistan / tərt. M. Ənsərli [et al.]; layihənin rəh. M. Ənsərli; red.: F. Rüstəmov, R. Təhməzoğlu, T. İsmayılova
  I kitab: Yazarlar.- Bakı: Elm və Təhsil, 2016.- 512 s.
 • Əhmədli, Salatın Alı qızı. Seçilmiş əsərləri / S. A. Əhmədli
  IX cild / red. S. B. Qasımova.- Bakı: SkyG, 2016.- 456 s.- Azərbaycan və türk dillərində.
 • Əhmədli, Salatın Alı qızı. Seçilmiş əsərləri / S. A. Əhmədli
  VII cild / red.: N. B. Mustafayeva, S. B. Qasımova, A. Abbasova.- Bakı: SkyG, 2016.- 476 s.
 • Rəhimzadə, Vüqar Gəncəli oğlu. Söz və mətbuat azadlığı demokratik inkişafın əsası kimi: Azərbaycan təcrübəsi: monoqrafiya / V. G. Rəhimzadə.- Bakı: Mars-Print NPF, 2016.- 304 s.
 • Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 93-cü ildönümünə həsr olunmuş "Dünya iqtisadiyyatı və Azərbaycanda turizmin inkişaf istiqamətləri" mövzusunda beynəlxalq elmi-praktiki konfransın materialları: məruzə və çıxışlar: 05-06 may 2016-cı il / Ə. X. Nuriyev [et al.]; tərt.: S. A. Əmirxanov, N. R. Axundova, A. V. İsgəndərova; red. İ. M. Abbasov; Bakı Biznes Universiteti.- Bakı: Biznes Universiteti nəşriyyatı, 2016.- 770 s.
 • Mehdiyev, Ramiz Ənvər oğlu. Yeni dünya nizamı və milli ideya = Новый миропорядок и национальная идея / R. Ə. Mehdiyev.- Bakı: Şərq-Qərb, 2016.- 280 s.- Azərbaycan və rus dillərində.
 • Anar. Əsərləri / Anar
  IX cild: [süluetlər, türk birliyi, çıxışlar] / red., ön sözün müəl. Pərvin.- Bakı: Nurlan, 2016.- 592 s.
 • Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi: 2000-2015 / Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi.- Bakı, 2015.- 306 s.
 • Adıgözəlov, Zaur Nazim oğlu. Azərbaycan Respublikasının Avropa İttifaqı ölkələri ilə siyasi əlaqələri: 1991-2006: monoqrafiya / Z. N. Adıgözəlov; elmi red. Ə. M. Həsənov.- Bakı: CBS-PP MMC, 2015.- 200 s.
 • Qasımlı, Musa Cəfər oğlu. Azərbaycan Respublikasının xarici siyasəti: 1991-2003 / M. C. Qasımlı; red. heyəti: A. Əzimov [et al.]; baş red. E. M. Məmmədyarov; Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi.
  II hissə.- Bakı: Mütərcim, 2015.- 664 s.
 • Qasımlı, Musa Cəfər oğlu. Azərbaycan Respublikasının xarici siyasəti: 1991-2003 / M. C. Qasımlı; red. heyəti: A. Əzimov [et al.]; baş red. E. M. Məmmədyarov; Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi.
  I hissə.- Bakı: Mütərcim, 2015.- 648 s.
 • Kazım, Ülvi. Azərbaycan tarixi: toplu: 4 cilddə / Ü. Kazım
  IV cild.- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2015.- 342 s.
 • Hüseynov, Bəxtiyar Baloğlan oğlu. Azərbaycan təbiəti: dünən, bu gün, sabah: [ekoloji təbliğat, tədqiqat və maarifləndirmə] / B. B. Hüseynov; elmi red.: İ. Cəfərov, Q. T. Mustafayev; red. B. Hüseynov; Azərbaycan Respublikası Nəqliyyat Nazirliyi.- Bakı: Vətənoğlu NPŞ MMC, 2015.- 496 s.
 • Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin əziz xatirəsinə / tərt. Z. S. Musayev; red. M. S. Zərbəliyev.- Bakı, 2015.- 140 s.
 • Azərbaycanın ilk peşəkar arxeoloq və muzeyşünası Davud bəy Şərifovun anadan olmasının 130 illiyinə həsr olunmuş "Azərbaycan tarixinin öyrənilməsində muzeylərin rolu" V Respublika elmi konfransının materialları: Bakı, 7 aprel, 2015 / M. Abbasova [et al.]; red. heyəti: N. M. Vəlixanlı [et al.]; AMEA Azərbaycan Tarixi Muzeyi.- Bakı: Elm və Təhsil, 2015.- 317 s.
 • Qəribov, Mahir Heydər oğlu. Bir əsr boyunca Ermənistan-Azərbaycan münasibətləri: Birinci dünya müharibəsi sonlarından günümüzədək / M. H. Qəribov; elmi red. İ. Hacıyev.- Bakı: Elm, 2015.- 556 s.
 • Rəhmanzadə, Fazil Şamil oğlu. Bu isimdə bir can...: Azərbaycanın XX yüzildəki intibahı ilə bağlı tarixi-nəzəri, bədii-sənədli, publisistik qeydlər / F. Ş. Rəhmanzadə; red. heyəti: R. B. Hüseynov [et al.]; baş red. R. B. Hüseynov; red. Ş. F. Rəhmanzadə.
  II kitab.- Bakı: Apostrof, 2015.- 552 s.
 • Dövlətçiliyin, milli maraqların və təhlükəsizliyin Qarantı / Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi; red. heyəti: F. Vahabov, A. Babayev; məsl. E. Mahmudov; tərt. H. Ağammədov [et al.].- Bakı: Şərq-Qərb, 2015.- 380 s.
 • Heydər Əliyev siyasəti: tolerantlıq: çıxışlar, nitqlər, görüşlər, təbriklər / bur. məsul S. Salahlı; ön söz müəl. M. Qurbanlı.- Bakı: Elm və Təhsil, 2015.- 504 s.
 • Əliyev, Oqtay Bəndalı oğlu. Heydər Əliyev və Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları - Müqəddəs amal / O. B. Əliyev, N. O. Abbasov; red. Ə. Ə. Amaşov.- Bakı: Ərgünəş, 2015.- 360 s.
 • Cabbarlı, Ələkbər Həsən oğlu. Heydər Əliyev və Naxçıvan tarixi məsələləri: monoqrafiya / Ə. H. Cabbarlı; elmi red. E. Y. Cəfərli.- Naxçıvan: Əcəmi NPB, 2015.- 232 s.
 • Qasımov, Cəlal Əbil oğlu. Milli təhlükəsizliyin əsasları: dərslik / C. Ə. Qasımov, N. Nağıyev; elmi red. Z. M. Yusifzadə; Azərbaycan Respublikası MTN-in Heydər Əliyev adına Akademiyası.- Bakı: MTN Maddi-texniki Təminat Baş İdarəsinin NPM, 2015.- 407 s.
 • Cəfəroğlu, Ədalət. Müqəddəs varlığımız / Ə. Cəfəroğlu; red.: Ə. Həşimli, Ə. Hüseynzadə.- Bakı: Elm və Təhsil, 2015.- 120 s.
 • Nəbiyeva, Şəlalə Zahid qızı. Məktəb və intellekt tərbiyəsi: monoqrafiya / Ş. Z. Nəbiyeva; elmi red. F. A. Rüstəmov.- Bakı: Mütərcim, 2015.- 180 s.
 • Naxçıvan tarixi: 3 cilddə / red. heyəti: İ. M. Hacıyev [et al.]
  III cild: XX əsrin 40-cı illərindən müasir dövrədək.- Naxçıvan: Əcəmi NPB, 2015.- 560 s.
 • Məmmədov, Məhərrəm Fərman oğlu. Nəqliyyatın dinamik inkişaf strategiyası / M. F. Məmmədov; bur. məsul M. Cəfərov; elmi red. L. A. Məmmədova; red. Ə. Sadiqov.
  I cild: Məcmuələr toplusu.- Bakı: Çaşıoğlu, 2015.- 228 s.
 • Şamaxı ensiklopediyası / M.F. Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası [et al.] ; ideya müəl. E. S. Süleymanov; red. heyəti: Ə. Abdullayev [et al.]; baş red. F. Babayev; məsul red. G. Nəsibov.- Bakı: Şərq-Qərb, 2015.- 430 s.
 • Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci illiyinə həsr olunmuş "İnvestisiya qoyuluşlarının siyasi aspektləri və iqtisadi səmərəliliyi" mövzusunda beynəlxalq elmi-praktiki konfransın materialları: məruzə və çıxışlar: 5-6 may 2015-ci il / Z. Ə. Səmədzadə [et al.]; tərt.: S. A. Əmirxanov, N. R. Axundova, A. V. İsgəndərova; red. İ. M. Abbasov; Bakı Biznes Universiteti, Yeni Azərbaycan Partiyası Yasamal Rayon Təşkilatı.- Bakı: Biznes Universiteti nəşriyyatı, 2015.- 589 s.
 • Hacıyev, Rəhman Balabəy oğlu. Azərbaycan gəncliyinin himayədarı: Heydər Əliyevin gənclər siyasəti: 1993-2003-cü illər: monoqrafiya / R. B. Hacıyev; elmi red. İ. M. Hacıyev; AMEA A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.- Bakı: Aspoliqraf, 2014.- 192 s.
 • Azərbaycan tarixi: ən qədim zamanlardan- XXI əsrin ilk onilliklərinədək: dərslik / M. Q. Abdullayev [et al.]; red. M. Q. Abdullayev.- Bakı: Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2014.- 380 s.
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Azərbaycan xalqının tarixi və ya "tərcümeyi-hal"ı = История или биография азербайджанского народа = "Autobiography" or History of Azerbaijan People / N. Q. Cəfərov; red. D. O. Osmanlı.- Bakı: AzAtaM: Elm və Təhsil, 2014.- 144 s.- Azərbaycan, rus və ingilis dillərində.
 • Yusifzadə, Ziya Məmmədiyyə oğlu. Böyük insan / Z. M. Yusifzadə; tərt. M. Cavadov; red. İ. Allahverdiyev; bur. məsul İ. Quliyev.- Bakı: Azərnəşr, 2014.- 288 s.
 • Diplomatik portretlər: dərslik / H. K. Hüseynova [et al.]; elmi red. K. C. Məmmədov.- Bakı: Elm və Təhsil, 2014.- 432 s.
 • Süleymanova, İmarət Cavad qızı. Elm və sənət dünyasına baxış bucağı / İ. C. Süleymanova; red. A. M. Babayev.- Bakı: Gənclik, 2014.- 104 s.
 • Zamanov, Nağdəli Tapdıq oğlu. Heydər Əliyev və Azərbaycan nitq mədəniyyəti: monoqrafiya / N. T. Zamanov; elmi red. M. Ə. Mahmudov; ön sözün müəl. N. Q. Cəfərov
  II kitab.- Bakı: Elm və Təhsil, 2014.- 496 s.
 • Pakayin, Möhsün. Heydər Əliyev və İranla daimi dostluğa əsaslanan baxış / M. Pakayin; red., ön sözün müəl. H. İsaxanlı.- Bakı: Xəzər Universiteti nəşriyyatı, 2014.- 112 s.
 • Tağıyev, İlqar Tağı oğlu. Heydər Əliyev və müasir Azərbaycanda təhsil / İ. T. Tağıyev; elmi red. H. M. Hacıyeva.- Bakı: Zərdabi LTD MMC, 2014.- 312 s.
 • Heydər Əliyev və mədəni irs = Heydar Aliyev and Cultural Heritage / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi; layihənin rəh. V. Əliyev.- Bakı, 2014.- 272 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində.
 • Hacıyev, Qasım Əhəd oğlu. Heydər Əliyevin Dağlıq Qarabağa erməni iddialarına qarşı mübarizəsi / Q. Ə. Hacıyev; elmi red. İ. M. Hacıyev.- Bakı: Təknur, 2014.- 400 s.
 • Şaxanov, Muxtar. Həqiqət formulu və məhəbbətin Everest zirvəsi: dostum-qardaşım Ç. Aytmatov barədə esse / M. Şaxanov; tərc. Ş. Əliyev; red. Ş. Əkbər; Türkdilli dövlətlərin siyasətinə dəstək fondu (Bişkek).- Bişkek: Улуу Тоолор, 2014.- 340 s.
 • Naxçıvan 90 il / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi; layihənin rəh. Ə. M. Qarayev; mətn müəl. İ. Hümbətov [et al.].- Bakı: "Sərbal" Group MMC, 2014.- 96 s.
 • Hacıyev, İsmayıl Muxtar oğlu. Naxçıvan Muxtar Respublikası - 90: quruculuq salnaməsi / İ. M. Hacıyev, B. İsmayılov; Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi.- Naxçıvan: Əcəmi NPB, 2014.- 184 s.
 • Naxçıvan Muxtar Respublikası - 90 / Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi.- Naxçıvan: Əcəmi NPB, 2014.- 104 s.
 • Nitqin inkişafı: dərs vəsaiti / Bakı Dövlət Universiteti; tərt.-müəl.: M. Ə. Qurbanova, R. D. Mahmudova, X. F. Manaflı; red. H. A. Əsgərov.- Bakı: Oğuz eli, 2014.- 280 s.
 • Xudiyev, Nizami Manaf oğlu. Seçilmiş əsərləri / N. M. Xudiyev
  XI cild: Xaçmaz / elmi red. Y. M. Mahmudov; rəy. K. A. Abdullayev.- Bakı: Elm və Təhsil, 2014.- 474 s.
 • Xudiyev, Nizami Manaf oğlu. Seçilmiş əsərləri / N. M. Xudiyev
  X cild: Heydər Əliyev və Azərbaycan dili / elmi red. A. A. Axundov.- Bakı: Elm və Təhsil, 2014.- 541 s.- Azərbaycan və türk dillərində.
 • Qalaxudatlı, Zülfüqar. Türknamə / Z. Qalaxudatlı; red. V. Həsənli.- Bakı: MBM, 2014.- 220 s.
 • Xudiyev, Nizami Manaf oğlu. Seçilmiş əsərləri / N. M. Xudiyev
  VII cild: Xalq və dövlət naminə / elmi red. F. Ş. Şahbazlı.- Bakı: Elm və Təhsil, 2014.- 648 s.
 • XX əsr Azərbaycan tarixi: dərslik / Y. B. Yusifov [et al.]; red. T. T. Vəliyev
  II cild.- Bakı: Apostrof, 2014.- 560 s.
 • Məmmədov, Şükür Aloş oğlu. XX əsr Azərbaycanda dövlət və hüquq təlimləri: dərs vəsaiti / Ş. Məmmədov; elmi red. E. Cəfərli; Naxçıvan Dövlət Universiteti.- Bakı: Elm və Təhsil, 2014.- 156 s.
 • Həbibbəyli, Ərəstü İsa oğlu. Yeni çağırışların işığında / Ə. İ. Həbibbəyli; elmi red. E. Arif.- Bakı: Elm və Təhsil, 2014.- 352 s.
 • Əbədi intibahın simvolu / tərt.: T. Abbasov, A. Fikrətoğlu; məsl. N. Q. Cəfərov.- Bakı: Zərdabi LTD MMC, 2014.- 324 s.
 • Ənvəroğlu, Himalay. Ədəbiyyatşünaslıq problemləri ədəbi-nəzəri düşüncə müstəvisində: [məcmuə] / H. Ənvəroğlu; elmi red. E. H. Quliyev.- Bakı: MBM, 2014.- 536 s.
 • Hüseynli, Əlizamin. Əsrimizin sevgilisi: sənədli poema / Ə. Hüseynli; ön sözün müəl. E. İsrafiloğlu.- Bakı: MBM, 2014.- 320 s.
 • "Heydər Əliyev və Azərbaycan mədəniyyəti" mövzusunda elmi-praktiki konfransının materialları / C. Səttarova [et al.].- Bakı: Ziya, 2013.- 80 s.
 • "Heydər Əliyev. Müstəqilliyimiz əbədidir" çoxcildliyin elmi-biblioqrafik göstəricisi: 2 cilddə / AMEA Mərkəzi Elmi Kitabxana; tərt.-müəl. A. İ. Əliyeva-Kəngərli, layihənin rəh. A. A. Əlizadə, elmi red. İ. Ə. Həbibbəyli
  I cild.- Bakı: Şərq-Qərb, 2013.- 632 s.
 • "Heydər Əliyev. Müstəqilliyimiz əbədidir" çoxcildliyin elmi-biblioqrafik göstəricisi: 2 cilddə / AMEA Mərkəzi Elmi Kitabxana; tərt.-müəl. A. İ. Əliyeva-Kəngərli, layihənin rəh. A. A. Əlizadə, elmi red. İ. Ə. Həbibbəyli
  II cild.- Bakı: Şərq-Qərb, 2013.- 752 s.
 • 30 tarixi səfər: Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin rəsmi və dövlət səfərləri: 1993-2003 / Heydər Əliyev İrsini Araşdırma Mərkəzi; layihənin rəh. F. Babayev; red.: G. Nəsibov [et al.].- Bakı: CBS Polygraphic Production, 2013.- 360 s.
 • Qaraxanlı, Elxan Zal. Anıt məzar dastanı: poema / E. Z. Qaraxanlı; red. Y. İ. Əliyev.- Bakı: AzAtaM: MBM, 2013.- 108 s.
 • Avrasiya Zirvələri: Azərbaycandan baxış : [məqalələr toplusu] / tərt.-müəl.: Ə. M. Həsənov, X. Q. Niyazov.- n. y. y. : n. y., n. i. y.- 248 s.- Azərbaycan, rus və türk dillərində
 • Xəlilov, Buludxan Əziz oğlu. Azərbaycan dili: milli varlığımız, mənəvi sərvətimiz / B. Ə. Xəlilov; elmi red. V. H. Əliyev.- Bakı: Bakı Çap Evi, 2013.- 268 s.
 • Azərbaycan poçt markaları: Heydər Əliyev- Müqəddəs Apostol Andrey Pervozvannı Ordeninin Kavaleri / Azərbaycan Respublikası Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi, "Azərmarka" şirkəti; rəssam X. Ə. Mirzəyev.- Bakı, 2013.- 8 ədəd.
 • Azərbaycan poçt markaları: Heydər Əliyev- 90 = The Postage Stamps of the Republic of Azerbaijan: Heydar Aliyev- 90 / Azərbaycan Respublikası Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi, "Azərmarka" şirkəti; rəssam X. Ə. Mirzəyev.- Bakı, 2013.- 13 ədəd.- Azərbaycan və ingilis dillərində.
 • Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin 90 illik yubleyinə həsr edilmiş elmi-praktik konfransın materialları: 24 aprel 2013-cü il / H. T. Qaraşov [et al.]; elmi red. H. Qaraşov; red. heyəti: R. Y. Zeynalov [et al.]; Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyası.- Bakı: Vətən nəşriyyatı, 2013.- 166 s.
 • Azərbaycan xalqının Ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş "Heydər Əliyev və Azərbaycanda mülkiyyət islahatları" mövzusunda elmi-praktiki konfransın materialları: 3 may 2013-cü il / K. Həsənov [et al.].- Bakı, 2013.- 72 s.
 • Məmmədov, Qərib Şamil oğlu. Azərbaycanda Heydər Əliyevin aqrar siyasəti / Q. Ş. Məmmədov; red. H. B. Məmmədov.- Bakı: Elm, 2013.- 344 s.
 • Nuriyev, Əli Xudu oğlu. Azərbaycanda iqtisadi inkişaf və modernləşmə siyasətinin konseptual əsasları / Ə. X. Nuriyev; elmi red.: Z. Ə. Səmədzadə, İ. H. Alıyev, C. D. Qocayev; Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası, Regional iqtisadi və sosial araşdırmalar institutu.- Bakı: Avropa, 2013.- 422 s.
 • Əliyev, Telman Fətulla oğlu. Azərbaycanı dünyaya tanıdan Böyük insan / T. F. Əliyev; elmi red. H. Həsənov; red.: Q. Piriyev, İ. Nizamioğlu.- Bakı: Oğuz Çap, 2013.- 225 s.
 • Azərbaycanı dünyaya, dünyanı Azərbaycana tanıdan dahi: Ulu öndər Heydər Əliyevin xarici səfərləri fotoşəkillərdə: 1993-2003 = The Genius Who Introduced Azerbaijan to the World and the World to Azerbaijan: National Leader Heydar Aliyev's foreign visits in photos: 1993-2003 / Azərbaycan Dövlət Teleqraf Agentliyi, Heydər Əliyev Mərkəzi.- Bakı: Mega print, 2013.- 310 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində
 • Abasov, İsmət Dursun oğlu. Azərbaycanın və dünya ölkələrinin kənd təsərrüfatı / İ. D. Abasov; bur. məsul T. Hüseynov.- Bakı: Şərq-Qərb, 2013.- 712 s.
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Azərbaycanşünaslığın əsasları: dərs vəsaiti / N. Q. Cəfərov, M. N. Çobanov, Q. Ə. Paşayeva; red. N. B. Məmmədli.- Bakı: AzAtaM, 2013.- 352 s.
 • Böyük insanın ömür anları...: 1923-2003: fotoalbom / Heydər Əliyev Fondu, Heydər Əliyev Mərkəzi; ön sözün müəl. M. A. Əliyeva.- Bakı, 2013.- 392 s.
 • Seyidov, Mirkazım Hacı Heydər oğlu. Heydər dühası = Гений Гейдара = The Genius of Haydar / M. H. Seyidov; red.: Ə. Əsgəroğlu, V. Əskərov.- Bakı: Elm və Təhsil, 2013.- 392 s.- Azərbaycan, rus və ingilis dillərində.
 • Məmmədov, Əziz Bəhram oğlu. Heydər Əlirza oğlu Əliyev - görkəmli dövlət xadimi, dahi şəxsiyyət: [şeirlər] / Ə. B. Məmmədov ; red. Mir Cəfər. - Bakı : Elm, 2013. - 140 s.
 • Heydər Əliyev: 2 cilddə / AMEA A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu; layihənin rəh., elmi red., ön sözün müəl. Y. M. Mahmudov; red. heyəti: Y. M. Mahmudov [et al.]
  II cild.-Bakı: Turxan NPB, 2013.-704 s.
 • Heydər Əliyev: 2 cilddə / AMEA A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu; layihənin rəh., elmi red., ön sözün müəl. Y. M. Mahmudov; red. heyəti: Y. M. Mahmudov [et al.]
  I cild.-Bakı: Turxan NPB, 2013.-500 s.
 • Heydər Əliyev irsi və Azərbaycan folklorşünaslığının aktual problemləri / M. K. İmanov [et al.]; tərt. K. İ. Əliyev; elmi red. M. K. İmanov; AMEA Folklor İnstitutu.- Bakı: Nurlan, 2013.- 192 s.
 • Heydər Əliyev məktəbi: elmi-kütləvi məqalələr / A. Ə. Əbilov [et al.]; tərt.-red.: A. Ə. Əbilov, N. Quliyeva; Yeni yazarlar və Sənətçilər Qurumu.- Bakı: "MBM" MMC, 2013.- 124 s.
 • Heydər Əliyev Samur-Abşeron suvarma sisteminin yenidənqurulması layihəsinin banisidir / Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyəti.- Bakı: Mütərcim, 2013.- 128 s.
 • Babaoğlu, Hikmət. Heydər Əliyev siyasi irsinin politoloji aspektləri: dərslik / H. B. Məmmədov; elmi red. Ə. M. Həsənov; Bakı Dövlət Universiteti.- Bakı: MSA, 2013.- 456 s.
 • Hacıyev, İsmayıl Muxtar oğlu. Heydər Əliyev siyasəti: tarixdə və günümüzdə: monoqrafiya / İ. M. Hacıyev; red. Ə. Q. Qasımov.- Naxçıvan: Əcəmi NPB, 2013.- 296 s.
 • Heydər Əliyev şəxsiyyətinə beynəlxalq baxış: Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin 90 illik yubileyi munasibətilə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının keçirdiyi beynəlxalq yazı müsabiqəsinə daxil olmuş məqalələr toplusu / Ş. Tampiko [et al.]; red. S. Alışarlı; Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası.- Bakı: QHT nəşriyyatı, 2013.- 244 s.- Azərbaycan, rus, gürcü, rumın və türk dillərində.
 • Zamanov, Nağdəli Tapdıq oğlu. Heydər Əliyev və Azərbaycan nitq mədəniyyəti: monoqrafiya / N. T. Zamanov; elmi red. M. Ə. Mahmudov
  I kitab.- Bakı: Elm və Təhsil, 2013.- 480 s.
 • Babaxanlı, Gülbəniz İbrahim qızı. Heydər Əliyev və Hüseyn Cavid / G. İ. Babaxanlı; red. A. İ. Əliyeva-Kəngərli; AMEA Hüseyn Cavidin Ev Muzeyi.- Bakı: Proqres, 2013.- 160 s.
 • Heydər Əliyev və kənd təsərrüfatının yeni inkişaf dövrü: fotoalbom / Azərbaycan Dövlət Kənd Təsərrüfatı Muzeyi; tərt. N. Qurbanov; red. S. İmanova.- Bakı: Elm və Təhsil, 2013.- 120 s.
 • Qasımov, Ədalət Qasım oğlu. Heydər Əliyev və Naxçıvan Muxtar Respublikasının inkisaf tarixi: 1969-2003-cü illər: monoqrafiya / Ə. Q. Qasımov; layihənin rəh., ön sözün müəl., elmi red. Y. M. Mahmudov; AMEA A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.-Bakı: Turxan NPB, 2013.-264 s.
 • Əhmədova, Salatın Alı qızı. Heydər Əliyev və ədəbi-tarixi proses: monoqrafiya / S. A. Əhmədova; red. T. H. Kərimli.- Bakı: Elm, 2013.- 156 s.
 • İbrahimov, Səbuhi Məmmədəli oğlu. Heydər Əliyev və əxlaqi dəyərlər: monoqrafiya / S. M. İbrahimov; elmi red. M. Rzayev.- Naxçıvan: Əcəmi NPB, 2013.- 280 s.
 • Heydər Əliyev. Azərbaycan elminin keşiyində: sənədlər və materiallar / AMEA A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu; layihənin rəh., elmi red., ön sözün müəl. Y. M. Mahmudov, red. heyəti: Y. M. Mahmudov [et al.]
  II cild: 1993-2003.-Bakı: Turxan NPB, 2013.-640 s.
 • Heydər Əliyev. Azərbaycan elminin keşiyində: sənədlər və materiallar / AMEA A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu; layihənin rəh., elmi red., ön sözün müəl. Y. M. Mahmudov, red. heyəti: Y. M. Mahmudov [et al.]
  I cild: 1969-1982.-Bakı: Turxan NPB, 2013.-668 s.
 • Heydər Əliyev. Müstəqilliyimiz əbədidir / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, M.F. Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası; layihənin rəh. Ə. M. Qarayev; red.: K. M. Tahirov, G. C. Səfərəliyeva
  III kitab: Çoxcildliyin XXIX-XXXXII cildlərinin köməkçi göstəricisi: qeydlər, şəxsi və coğrafi adlar göstəricisi.- Bakı: Zərdabi LTD MMC NPM, 2013.- 448 s.
 • Axundova, Elmira Hüseyn qızı. Heydər Əliyev: şəxsiyyət və zaman / E. H. Axundova.
  VI hissə, I kitab: 1993-2003: qayıdış / rus dilindən tərc. Y. Quluzadə; red. A. H. Rüstəmli.- Bakı: CBS Polygraphic Production, 2013.- 480 s.
 • Axundova, Elmira Hüseyn qızı. Heydər Əliyev: şəxsiyyət və zaman / E. H. Axundova.
  VI hissə, II kitab: 1993-2003: qayıdış / rus dilindən tərc. O. Məmmədov; red. A. Aslanov.- Bakı: CBS Polygraphic Production, 2013.- 496 s.
 • Axundova, Elmira Hüseyn qızı. Heydər Əliyev: şəxsiyyət və zaman / E. H. Axundova.
  V hissə: 1990-1993: ömrün Naxçıvan aşırımları / rus dilindən tərc. O. Məmmədov; red. D. Vəkilova.- Bakı: CBS Polygraphic Production, 2013.- 736 s.
 • Babayev, Əlican Pirican oğlu. İqtisadi inkişafdan modernləşməyə doğru / Ə. P. Babayev; ön sözün müəl. A. A. Nadirov; elmi red. A. K. Ələsgərov.- Bakı: Oğuz eli, 2013.- 200 s.
 • Piriyev, Iftixar Fərhad oğlu. İşıqlı, nurlu sabah...: ikihissəli publisistik, xronikal, mənzum dastan / İ. F. Piriyev; red. N. K. Ağayeva.- Bakı: Apostrof, 2013.- 150 s.
 • Paşayeva, Qənirə Ələsgər qızı. Müasir dövrdə Avropada və Cənubi Qafqazda regional münaqişələr və onların nizamlanması ətrafında diplomatik-siyasi mübarizə: monoqrafiya / Q. Ə. Paşayeva; elmi red. H. K. Hüseynova.- Bakı: Elm və təhsil, 2013.- 392 s.
 • Mübarək səfərlər, səmimi görüşlər: [ümummilli lider Heydər Əliyev qədim Cavanşır yurdunda] / ideya müəl. M. M. Sadıqov; tərt. F. Z. Bəşirov; bur. məsul V. Salehov.- Bakı: Letterpress, 2013.- 144 s.
 • İbrahimzadə, Fizuli Zeynalabdin oğlu. Ölməzlik / F. Z. İbrahimzadə; red. A. Qurbanov.- Bakı: Elm, 2013.- 112 s.
 • Parlament tariximizin Heydər Əliyev dövrü / tərt.-mьəl.: S. A. Mirzəyev, M. Qayıbov; məsul red. O. Əsədov.- Bakı: Milli Məclisin nəşri, 2013.- 559 s.
 • Qaçqınların və məcburi köçkünlərin rifahı naminə = For the Welfare of Refugees and Internally Displaced Persons: 3 cilddə / Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Katibliyi
  II cild.- Bakı, 2013.- 398 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində.
 • Qaçqınların və məcburi köçkünlərin rifahı naminə = For the Welfare of Refugees and Internally Displaced Persons: 3 cilddə / Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Katibliyi
  I cild.- Bakı, 2013.- 416 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində.
 • Süleymanzadə, Məzahir Bəybala oğlu. Ruhun şad olsun, Ustad! / M. B. Süleymanzadə; red. Y. Kərimov.- Bakı: "Səhər" qəzeti, 2013.- 192 s.
 • Rəcəbli, Hadi Musa oğlu. Sabitlikdən sosial rifaha: elmi-publisistik məqalələr / H. M. Rəcəbli; elmi red. Ə. Əhmədov.- Bakı: MBM, 2013.- 280 s.
 • Xudiyev, Nizami Manaf oğlu. Seçilmiş əsərləri / N. M. Xudiyev
  VI cild: Sabaha inamla: [ssenarilər] / elmi red. A. M. Babayev.- Bakı: Elm və Təhsil, 2013.- 544 s.
 • Xudiyev, Nizami Manaf oğlu. Seçilmiş əsərləri / N. M. Xudiyev
  IVcild: Zamanın axarı ilə: məqalələr, rəylər, müsahibələr, xatirələr, çıxışlar, ssenarilər. I hissə / elmi red. Q. Ş. Kazımov.- Bakı: Elm və Təhsil, 2013.- 788 s.
 • Xudiyev, Nizami Manaf oğlu. Seçilmiş əsərləri / N. M. Xudiyev
  III cild: Radio, televiziya və ədəbi dil / elmi red. K. A. Abdullayev; ön sözün müəl. M. Məmmədov; rəy. A. A. Axundov.- Bakı: Elm və Təhsil, 2013.- 648 s.
 • Ağayev, Əjdər Əbdülhüseyn oğlu. Seçilmiş əsərləri / Ə. Ə. Ağayev, Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutu
  II cild: Güney Qafqaz xalqlarının pedaqoji əlaqələri tarixindən. Məqalələr. Tezislər / tərt. İ. N. İsayev; elmi red. F. A. Rüstəmov.- Bakı: Mütərcim, 2013.- 276 s.
 • Xudiyev, Nizami Manaf oğlu. Seçilmiş əsərləri / N. M. Xudiyev
  V cild: Zamanın axarı ilə: məqalələr, rəylər, müsahibələr, xatirələr, çıxışlar, ssenarilər. II hissə / elmi red. Q. Ş. Kazımov.- Bakı: Elm və Təhsil, 2013.- 724 s.
 • Sadıqlı, Ayşən Əsəd qızı. Ümummilli lider Heydər Əliyev və Azərbaycan ədəbiyyatı / A. Ə. Sadıqlı; elmi red.: T. Hüseynoğlu, M. Vəliyev.- Bakı: Mütərcim, 2013.- 308 s.
 • Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş pedaqogika və psixologiya fakültəsinin müəllim və tələbələrinin elmi konfransının materialları / Q. E. Əzimli [et al.]; layihənin rəh. Ş. Q. Əliyeva.- Bakı: ADPU nəşriyyatı, 2013.- 187 s.
 • Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illiyinə həsr olunmuş "Azərbaycan tarixinin öyrənilməsində muzeylərin rolu" III Respublika elmi konfransının materialları / N. M. Vəlixanlı [et al.]; red. heyəti: N. M. Vəlixanlı [et al.]; AMEA Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi.- Bakı: Ziya, 2013.- 272 s.
 • Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illiyinə həsr olunmuş ADPU-nun Pedaqoji fakültə əməkdaşlarının elmi-praktik konfransının materialları / F. A. Rüstəmov [et al.]; elmi red. F. A. Rüstəmov; red. heyəti: F. A. Rüstəmov [et al.]; Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.- Bakı: Elm və Təhsil, 2013.- 452 s.
 • Xalqa həsr olunan illər = Years dedicated to people: məcmuə / Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi; məcmuənin rəh. A. M. Vəliyev.- II nəşri.- Bakı, 2013.- 528 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində.
 • Məmmədov, Novruz İsmayıl oğlu. Xarici siyasət: reallıqlar və gələcəyə baxış / N. İ. Məmmədov; red. K. Ə. Adıgözəlov; rəy. Ə. İ. Həbibbəyli.- Bakı: Qanun, 2013.- 264 s.
 • Azərbaycan 2020: inkişafın yeni hədəfləri / M. N. Ələsgərov [et al.]; Yeni Azərbaycan Partiyasının İcra Katibliyi.- Bakı: Azərnəşr, 2012.- 848 s.
 • Nadirov, Asəf Abbasqulu oğlu. Azərbaycan iqtisadiyyatının daima yüksələn müstəqillik dövrü / A. A. Nadirov; elmi red. Ə. X. Nuruyev.- Bakı: CBS Polygraphic Production, 2012.- 359 s.
 • Hüseynzadə, Çingiz. Azərbaycan Respublikasının Milli Olimpiya Komitəsi - 20 il = National Olimpic Committee of the Republic of Azerbaijan- 20 years / Ç. Hüseynzadə, C. Rəhmanov; tərc. L. C. Hüseynova; fot. D. Nəcəfov [et al.].- Bakı, 2012.- 454 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində.
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Azərbaycan xalqının tarixi və ya "tərcümeyi-hal"ı / N. Q. Cəfərov; red. D. Osmanlı; Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi.- Bakı: İrfan, 2012.- 64 s.
 • Niyazov, Xalid. Azərbaycana sevgi ilə / X. Niyazov; red. N. Cəfərov.- Bakı : OSKAR NPM, 2012.- 612 s.
 • Hüseynov, Sakit Yəhya oğlu. Azərbaycanda dini tolerantlıq mədəniyyəti: tarix və müasirlik: monoqrafiya / S. Y. Hüseynov; elmi red. A. Əlizadə.- Bakı: Təknur, 2012.- 176 s.
 • Azərbaycanın neft və qaz tarixindən maraqlı faktlar = Intresting facts from Azerbaijan oil and gas history = Интересные факты из истории нефти и газа Азербайджана / SOCAR.- Bakı, 2012.- 29 s.- Azərbaycan, ingilis və rus dillərində.
 • Azərbaycanlıların soyqırımı: tarixin qanlı salnaməsi / İ. Hüseynli [et al.]; ideya rəh. R. Ə. Mehdiyev; red. Ə. Həsənov; bur. məsul B. Sadıqov.
  II cild.- Bakı: OSKAR NPM, 2012.- 422 s.
 • Muradlı, Arzuman Aрamməd oğlu. Demokratiya- dünyanın getdiyi yol / A. A. Muradlı; red. İ. Rüstəmov.- Bakı: Elm və Təhsil, 2012.- 332 s.
 • Ağamirzəyev, Fəxrəddin. Dönüşdən qurtuluşa / F. Ağamirzəyev; rus dilinə tərc.: N. Bənnayeva, O. Ağamirzəyev; ing. dilinə tərc. R. Həsənli; red. T. Aydınoğlu.- Bakı: Adiloğlu, 2012.- 168 s.
 • Niyazov, Xalid. Fateh / X. Niyazov; red. S. Xəlilov.- Bakı: OSKAR NPM, n. i. y. - 312 s.
 • Namaz, Məmməd. Günəş ömürlü insan: hekayələr və şeirlər / M. Namaz; red. M. Əvəzqızı; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi.- Bakı: Təhsil, 2012.- 32 s.
 • Heydər Əliyev xatirə zalı - 5 il = Heydar Alıyev Memorial Hall- 5 years / ing. dilinə tərc. M. A. Əliyeva; tərt.: S. A. Mirzəyev, H. Babayev; red. O. S. Əsədov; foto R. Qəmbərov [et al.].- Bakı: Milli Məclisin nəşri, 2012.- 162 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində.
 • Əliyeva-Kəngərli, Aybəniz İbiş qızı. Milli-mənəvi dəyərlərimiz: yaradanlar və yaşadanlar / A. İ. Əliyeva-Kəngərli; red. İ. Ə. Həbibbəyli.- Bakı: Proqres, 2012.- 582 s.
 • Əliyev, İlham Yaylaqalı oğlu. Qafqazda imperiyalar və ermənilərin Azərbaycan ərazilərinə köçürülməsi: monoqrafiya / İ. Y. Əliyev; ön sözün müəl. F. Cümşüdlü; red. B. Quliyev.- Bakı, 2012.- 210 s.
 • Niyazov, Xalid. Qılınc yoxsa qələm?!: [məqalələr] / X. Niyazov; red.: A. Hacıyev, R. Əskər.- Bakı: OSKAR NPM, 2012.- 576 s.
 • Rüstəmov, İzzət Əşrəf oğlu. Seçilmiş əsərlər: elmi məqalələr, fəlsəfi tənqid və digər yazılar / İ. Ə. Rüstəmov; elmi red.: Ə. B. Məmmədov, R. Rüstəmov.- Bakı: Turan evi, 2012.- 432 s.
 • Mahmudlu, Yaqub Mikayıl oğlu. Seçilmiş əsərləri / Y. M. Mahmudlu; elmi red. Y. H. Gözəlova
  X cild / azərb. dilindən tərc. E. M. Lətifova; tərt.: N. B. Məmmədova, G. Talıbova.- Bakı: Təhsil, 2012.- 656 s.
 • Axundov, Ağamusa Ağası oğlu. Seçilmiş əsərləri: 2 cilddə / A. A. Axundov; tərt. G. A. Əmirova; red. M. Ə. Mahmudov; AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu
  II cild.- Bakı: Elm və Təhsil, 2012.- 464 s.
 • Ulu öndər Heydər Əliyevin irsi və politologiyanın aktual problemləri / AMEA Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutu; red. heyəti: İ. R. Məmmədzadə [et al.].- Bakı: ADPU nəşriyyatı, 2012.- 294 s.
 • İbrahimov, İrşad Xanhüseyn oğlu. Vətən düşüncələri: tarixin olaylarında / İ. X. İbrahimov; red. N. Mikayılov.- Əlavələrlə IV nəşri.- Bakı: Təknur, 2012.- 768 s.
 • Xocalı- 1992 = Khojaly- 1992 = Khodjaly- 1992 = Ходжалы- 1992 / Heydər Əliyev İrsini Araşdırma Mərkəzi, Heydar Aliyev Heritage Research Center, Centre de Recherches de İ’Héritage dˋHeydar Aliyev, Центр Исследований Наследия Гейдара Алиева; tərc.: T. Məmmədli, N. Qasımova; elmi məsl. E. Suleymanov; red.: G. Nəsibov, I. Muxtarova.- Bakı: CBS, 2012.- 211 s.- Azərbaycan, ingilis, fransız və rus dillərində.
 • Azərbaycan poçt markaları: Heydər Əliyev = Postage Stamps of Azerbaijan Republic: Heydar Aliyev / Azərbaycan Respublikası Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi, "Azərmarka" şirkəti.- N. y. y., 2011.- 11 ədəd.- Azərbaycan və ingilis dillərində.
 • İsakov, Hakim Vəlican oğlu. Azərbaycan Respublikasının "Böyük İpək yolu"nun bərpasında iştirakı: 1991-2005-ci illər: monoqrafiya / H. V. İsakov; layihənin rəh. Y. M. Mahmudov; elmi red. Q. Ə. Əliyev; bur. məsul R. Müzəffərli; AMEA A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.- Bakı: Şərq-Qərb, 2011.- 284 s.
 • Azərbaycan vahid və bölünməz Avropada: 2001-2011 = Azerbaijan in United and Indivisible Europe: 2001-2011 / Heydər Əliyev İrsini Araşdırma Mərkəzi; tərc., red. M. Babayeva.- Bakı: CBS Polygraphic Production, 2011.- 436 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində.
 • Məmmədov, Qərib Şamil oğlu. Azərbaycanda aqrar islahatlar: tənəzzüldən ərzaq təhlükəsizliyinə doğru / Q. Ş. Məmmədov; red. Ə. M. Həsənov.- Bakı: Azərnəşr, 2011.- 352 s.
 • Babayev, Fuad İlyas oğlu. Azərbaycanda vətəndaş inteqrasiyası və KİV: məqalələr toplusu / F. İ. Babayev; red. G. Nəsibov.- Bakı: Apostrof, 2011.- 100 s.
 • Eyyubov, İsmayıl Əhməd oğlu. Azərbaycanın siyasi təlimlər tarixi: dərslik / İ. Ə. Eyyubov; elmi red. M. Ə. Əfəndiyev; red. V. Cəfərova.- Bakı, 2011.- 351 s.
 • Bakı-Brüssel: Azərbaycan- Avropa İttifaqı münasibətləri = Baku- Brussels: Azerbaijan- European Union relations / Heydər Əliyev İrsini Araşdırma Mərkəzi; tərt. F. Babayev [et al.]; red. M. Babayeva.- Bakı: CBS Polygraphic Production, 2011.- 404 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində.
 • Heydər Əliyev Fondu = Heydar Aliyev Foundation / ön sözün müəl. M. A. Əliyeva.- Bakı, n. i. y.- 225 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində
 • Mahmudov, Yaqub Mikayıl oğlu. Heydər Əliyev ideyalarının zəfər yürüşü: monoqrafiya / Y. M. Mahmudov; elmi red. Ə. M. Həsənov; red.: Y. H. Gözəlova, N. B. Məmmədova, G. Talıbova.- Bakı: Təhsil, 2011.- 548 s.
 • Hüseynova, Leyla Əhliman qızı. Heydər Əliyev irsində Azərbaycan tarixi məsələləri: müstəqillik dövrü: monoqrafiya / L. Ə. Hüseynova; layihənin rəh., elmi red., ön sözün müəl. Y. M. Mahmudov, red. V. Musayev; AMEA A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.-Bakı: Təhsil, 2011.-216 s.
 • Heydər Əliyev mədəni irsimizin keşiyində / Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Katibliyi
  III kitab.- Bakı, 2011.- 352 s.
 • Məmmədov, Qərib Şamil oğlu. Heydər Əliyev torpaq islahatlarının Azərbaycanın 20 illik inkişaf tarixində rolu / Q. Ş. Məmmədov.- Bakı: Əkizlər MMC, 2011.- 104 s.
 • Heydər Əliyev və Azərbaycanın müasirləşmə strategiyası / M. N. Ələsgərov [et al.]; Yeni Azərbaycan Partiyasının İcra Katibliyi.- Bakı: Azərnəşr, 2011.- 952 s.
 • Heydər Əliyev və müstəqil Azərbaycanın ilk Konstitusiyası / tərt.: Q. Əliyeva, G. Hacızadə, red., ön sözün müəl. S. C. Həsənova.- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2011.- 304 s.
 • Heydər Əliyev: "Gürcüstan və Azərbaycan xalqlarının dostluğu dünyada nümunədir / Heydər Əliyev İrsini Araşdırma Mərkəzi; tərc., red. M. Babayeva, bur. məsul V. Süleymanov.- Bakı: CBS Polygraphic Production, 2011.- 270 s.- Azərbaycan və gürcü dillərində.
 • Aslanova, Rəbiyyət Nurullah qızı. Müasir dövlət və dövlətşünaslıq elmi: Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin bərpasının iyirminci ildönümü işığında / R. N. Aslanova; elmi red. R. Ə. Mehdiyev; rəy. Y. M. Mahmudov.- Bakı: Azərnəşr, 2011.- 440 s.
 • Haqverdiyev, Musa Bədirxan oğlu. Müasir dövrdə ümumavropa təhlükəsizliyi və Azərbaycan: monoqrafiya / M. B. Haqverdiyev; elmi red. A. N. Abbasbəyli; Bakı Dövlət Universiteti.- Bakı: Elm və təhsil, 2011.- 232 s.
 • Müdriklik zirvəsi: [məqalələr] / F. S. Heydərov [et al.]; tərt., ön sözün müəl. A. H. Naxçıvanlı.- Bakı: Yazıçı, 2011.- 302 s.
 • Abbasov, Namiq Ələkbər oğlu. Mədəniyyət siyasəti və mədəni irs: kulturoloji təhlil / N. Ə. Abbasov; elmi red. V. B. Cəfərov.- Bakı, 2011.- 220 s.
 • Hacıyev, İsmayıl Muxtar oğlu. Naxçıvan Muxtar Respublikasının ictimai-siyasi həyatı, sosial-iqtisadi və mədəni inkişafı: 1991-2011-ci illər: monoqrafiya / İ. M. Hacıyev.- Naxçıvan: Əcəmi NPB, 2011.- 272 s.
 • Mustafayeva, Saidə Şirzad qızı. Nitqin inkişafı: dərs vəsaiti / S. Ş. Mustafayeva; red. Y. M. Seyidov.- Bakı, 2011.- 269 s.
 • Mahmudlu, Yaqub Mikayıl oğlu. Seçilmiş əsərləri / Y. M. Mahmudlu; elmi red. Y. H. Gözəlova
  IX cild / tərt.: N. B. Məmmədova, G. Talıbova.- Bakı: Təhsil, 2011.- 576 s.
 • Türk dünyasının birliyi ideyası və Heydər Əliyev: araşdırma / Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası, Türk Dünyası İnfo İB; layihənin rəh. D. O. Osmanlı, tərt.-red. Ə. M. Yolçuyev, elmi red. N. Q. Cəfərov, red. Ş. Əliyev.- Bakı: Elm və Təhsil, 2011.- 168 s.
 • Bəhmənli, Vaqif. Vətənin İlhamı: ömürdən reportaj / V. Bəhmənli; layihənin rəh., ön sözün müəl. Ə. M. Qarayev, məsl. V. Əliyev, red. U. Rəhimoğlu; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi.- Bakı: Çağdaş As, 2011.- 312 s.
 • 100 böyük azərbaycanlı: [ensiklopediya] / tərt.-müəl. A. A. Səmədov; red. Ə. Qurbanov.- Bakı: Mütərcim, 2010.- 248 s.
 • 135 illik yol = Road of 135 years / Heydər Əliyev İrsini Araşdırma Mərkəzi; red. heyəti: F. Babayev [et al.]; ön sözun müəl. Ə. M. Həsənov; tərc. red. Q. H. Bayramov; bur. məsul V. Süleymanov.- Bakı: Apostrof, 2010.- 234 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində.
 • Hüseynoğlu, Sərvaz. Tarix olduğu kimi: İmişli-80 / S. Hüseynoğlu, Ç. Bahaduroğlu; red. H. Tağıyev.- Bakı: ŞƏMS, 2010.- 282 s.
 • Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti Heydər Əliyevin təhsil siyasətinin bariz nümunəsidir / tərt.-müəl. Ş. H. Hacıyev, elmi red. Ə. M. Abbasov.- Bakı: Çaşıoğlu, 2010.- 148 s.
 • Məmmədov, Nazim Rəhbər oğlu. Azərbaycan SSR Dağlıq Qarabağ bölgəsinin şəhər və rayonlarının tarixi: XX əsrin 20-90-cı illəri / N. R. Məmmədov; elmi red. Y. M. Mahmudov; AMEA A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.- Bakı: Təhsil, 2010.- 200 s.
 • Azərbaycan tarixi: mühazirələr kursu / Bakı Dövlət Universiteti
  II hissə: XIX-XXI əsrin əvvəli / E. B. Muradəliyeva [et al.]; red. A. Ə. Rzayev.- Bakı: Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2010.- 544 s.
 • Cəbrayılov, İntiqam Hilal oğlu. Azərbaycan tarixi: dərs vəsaiti / İ. H. Cəbrayılov, T. M. Məmmədov; elmi red. Y. M. Mahmudov; Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutu.- Bakı: Maarif, 2010.- 368 s.
 • Məmmədov, İsaq Mustafa oğlu. Azərbaycan tarixi: XX əsr- XXI əsrin əvvəlləri: mühazirələr kursu: dərs vəsaiti / İ. M. Məmmədov, Ç. İ. Məmmədov; elmi red. Y. M. Mahmudov; rəy.: Ş. M. Qasımov [et al.].- Bakı: UniPrint, 2010.- 336 s.
 • Əhmədov, Hümeyir Hüseyn oğlu. Azərbaycan təhsilinin inkişaf strategiyası: monoqrafiya / H. H. Əhmədov; elmi red. Ə. Ə. Ağayev; Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutu.- Bakı: Elm, 2010.- 800 s.
 • Azərbaycan xalqının Ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 87-ci ildönümünə həsr olunmuş "Heydər Əliyev və insan hüquqları: əqli mülkiyyət, elm və mədəniyyət sahələrində töhfələr" mövzusunda dəyirmi masanın materialları: 3 may 2010-cu il / E. T. Süleymanova [et al.]; tərt. Z. H. Əliyev [et al.]; red.: E. T. Süleymanova, K. İmanov; Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman), Azərbaycan Respublikasının Müəllif Hüquqları Agentliyi.- Bakı, 2010.- 75 s.
 • Yusifov, Mübariz İmran oğlu. Azərbaycançılıq / M. İ. Yusifov; red. İ. Z. İsmayılov; Yeni Azərbaycan Partiyası Gəncə şəhər Təşkilatı.- Bakı: Elm və Təhsil, 2010.- 132 s.
 • Abbasov, Vaqif Məhərrəm oğlu. Dahilərin, müdriklərin və fatehlərin həyat dərsləri / V. M. Abbasov; ön sözün müəl. Q. Ə. Paşayeva; red.: M. Çəmənli, F. Nadir
  I cild.- Bakı: Təhsil, 2010.- 576 s.
 • Dövlət idarəçilik nəzəriyyəsi: dərslik / S. M. Qəndilov [et al.]; red. heyəti: S. M. Qəndilov [et al.]; Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası.- Bakı: Elm və Təhsil, 2010.- 552 s.
 • İsmayılov, İsrafil Zakir oğlu. Dünyanın türk-müsəlman dövlətlərinin mədəni əlaqələrinin genişlənməsi / İ. Z. İsmayılov; red. Y. P. Əhmədov.- Bakı, 2010.- 204 s.
 • Xəlilov, Rahid Süleyman oğlu. Heydər Əliyev və Azərbaycan-Dünya münasibətləri: siyasətdən mədəniyyətədək / R. S. Xəlilov; elmi red. N. Q. Cəfərov; red. S. Süleymanlı; Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi.- Bakı: İdeal-Print, 2010.- 610 s.
 • Heydər Əliyev və Azərbaycanda milli siyasət / tərt. H. X. Orucov.- II nəşri.- Bakı, 2010.- 290 s.
 • Abasbəyli, Siruz Hüseyn oğlu. Heydər Əliyev və rabitəmizin intibahı: 1992-1997-ci illər / S. H. Abasbəyli; baş red. Ə. Məmmədov; red. S. Mikayılqızı.- Bakı: Ziya, 2010.- 624 s.
 • Əhmədova, Salatın Alı qızı. Heydər Əliyevin dil siyasəti / S. A. Əhmədova; elmi red. N. Q. Cəfərov; red. C. İsgəndər.- Bakı: İncə NE, 2010.- 212 s.
 • Lənkəran Dövlət Universiteti Heydər Əliyev siyasəti və onun uğurlu davamının işığında / Lənkəran Dövlət Universiteti; elmi red., ön sözün müəl. A. İsgəndərov.- Bakı: Nurlan, 2010.- 116 s.
 • Seyidov, Mirkazım Hacı Heydər oğlu. Ömrümü xalqıma bağışlayıram: ikipərdəli dram = Жизнь свою дарю народу: драма в двух актах = I devote my life to my people: two-act play / M. H. Seyidov; red. G. Mirkazımqızı; Heydər Əliyev adına Beynəlxalq Azərbaycan Forumu.- Bakı: Elm və Təhsil, 2010.- 432 s.- Azərbaycan, rus və ingilis dillərində.
 • Regional sosial-iqtisadi inkişaf: tarixi faktlar, reallıqlar və inkişaf meylləri / elmi məs. T. N. Əliyev; rəy.: T. Ə. Bünyadov [et al.].- Bakı: İdeal-Print, 2010.- 308 s.
 • Əliyev, Eldar Paşa oğlu. Sönməz günəş: poema: 5 cilddə / E. P. Əliyev
  V cild / red. S. Şükürov.- Bakı: Elm və Təhsil, 2010.- 228 s.
 • Əliyev, Eldar Paşa oğlu. Sönməz günəş: poema: 5 cilddə / E. P. Əliyev
  IV cild / red. S. Şükürov.- Bakı: Elm və Təhsil, 2010.- 196 s.
 • Əliyev, Eldar Paşa oğlu. Sönməz günəş: poema: 5 cilddə / E. P. Əliyev
  III cild / red. R. M. Novruzov.- Bakı: Elm və Təhsil, 2010.- 240 s.
 • Əliyev, Eldar Paşa oğlu. Sönməz günəş: poema: 5 cilddə / E. P. Əliyev
  II cild / red. R. M. Novruzov.- Bakı: Elm və Təhsil, 2010.- 216 s.
 • Əliyev, Eldar Paşa oğlu. Sönməz günəş: poema: 5 cilddə / E. P. Əliyev
  I cild / red. X. Bayramoğlu.- Bakı: Elm və Təhsil, 2010.- 168 s.
 • Məmmədov, Vaqif Cəfər oğlu. Sədərəkdə yazılan gündəlik / V. C. Məmmədov; red. İ. Kəngərli.- Bakı: Şirvannəşr, 2010.- 160 s.
 • Təhsilin idarə olunmasının əsasları: dərs vəsaiti / Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu, Mingəçevir filialı; tərt.: O. H. Rzayev, S. M. Məmmədov; elmi red. N. R. Manafov; red. Z. M. Əzizova.- Bakı: Mütərcim, 2010.- 476 s.
 • Ümummilli lider Heydər Əlirza oğlu Əliyevin irsi və milli ideologiyanın formalaşması məsələləri: 2010-cu il mayın 5-də keçirilmiş Ümumrespublika elmi-nəzəri konfransının materialları / İ. R. Məmmədzadə [et al.]; red. heyəti: İ. R. Məmmədzadə, İ. Ə. Həbibbəyli, Ə. M. Tağıyev; AMEA Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutu, Naxçıvan Dövlət Universiteti, Heydər Əliyev adına Beynəlxalq Azərbaycan Forumu.- Bakı: Elm və Təhsil, 2010.- 424 s.
 • Axundov, Əkbər Bilal oğlu. Xalqın azadlığı uğrunda mübarizə Heydər Əliyevin həyat amalı idi: Naxçıvan dövrü haqqında xatirələr / Ə. B. Axundov; red. Ə. Ə. Sayilov.- Bakı: Araz, 2010.- 208 s.
 • Süleymanlı, Bəxtiyar İlham oğlu. Əbədiyaşarlar: publisistik xatirələr / B. İ. Süleymanlı; red. R. İncəyurd.- Bakı: Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı, 2010.- 236 s.
 • Yaqub, Zəlimxan. Əbədiyyət dastanı / Z. Yaqub; Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası, Mədəni İnkişaf mərkəzi İctimai Birlik.- Bakı, 2010.- 1 el. opt. disk (CD-ROM).
 • Kərimov, Yusif Abbas oğlu. Əbədiyyət yolu: esselər / Y. A. Kərimov; red. Y. Əlizadə.- Bakı: Vətən nəşriyyatı, 2010.- 72 s.
 • Azərbaycan diasporuna dövlət qayğısı / Azərbaycan Respublikasınin Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi; bur. məsul N. İbrahimov
  III kitab / tərt.: N. Qurbanov, E. Miri.- III nəşri.- Bakı: Adiloğlu, 2009.- 284 s.
 • Əhmədli, Rafail Ayvaz oğlu. Azərbaycan dövlətçilik fəlsəfəsinə dair: monoqrafiya / R. A. Əhmədli; elmi red.: L. Mövsümova, M. B. Ağayev.- Bakı: Təknur MMC, 2009.- 380 s.
 • Babaoğlu, Hikmət. Azərbaycan Respublikasının müasir dünya siyasətində yeri və rolu: monoqrafiya / H. B. Məmmədov; elmi red. Ə. M. Həsənov.- Bakı, 2009.- 328 s.
 • Azərbaycan və Avropa Şurası / Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası; tərt. S. Yusifova; ön sözün müəl. F. M. Ələsgərov; bur. məsul A. İ. Vəliyev.- Bakı: Avrasiya Press, 2009.- 240 s.
 • Sadıqoğlu, Afət. Azərbaycan-Hindistan əlaqələri / A. Sadıqoğlu; tərc. S. Mütəllimova; elmi red. A. Q. Seyidov.- Bakı: Nurlan, 2009.- 140 s.
 • Azərbaycan-NATO: tərəfdaşlıqdan başlanan yol: 1994-2009 = Azerbaijan-NATO: road beginning from partnership: 1994-2009 = Azerbaidjan-OTAN: le debut du partenariat: 1994-2009 / Heydər Əliyev İrsini Araşdırma Mərkəzi.- Bakı: Apostrof, 2009.- 342 s.- Azərbaycan, ingilis və fransız dillərində.
 • Günər, Məstan. Bir oğul göstərin Heydərə bənzər: məktub, xatirə, şeir / M. Günər; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi.- Bakı: Nağıl evi, 2009.- 114 s.
 • Məmmədov, Nazim Rəhbər oğlu. Dağlıq Qarabağ gerçəklikləri: soyqırımı, terror, deportasiya, işğal: XX yüzillik / N. R. Məmmədov; red. Q. Ə. Hacıyev; AMEA A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.- Bakı: Təhsil, 2009.- 272 s.
 • Dayanıqlı inkişafın Heydər Əliyev modeli: Heydər Əliyev İdarəetmə Məktəbinin növbəti buraxılışı / Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti; bur. məsul Ə. İ. Bayramov
  III kitab / Ş. H. Hacıyev [et al.].- Bakı: İqtisad Universiteti nəşriyyatı, 2009.- 237 s.
 • Qəndilov, Seyfəddin Mirtağı oğlu. Dövlətçilik təfəkkürü, idarəçilik məharəti: dərs vəsaiti / S. M. Qəndilov; red. Ə. M. Həsənov; Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası.- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2009.- 432 s.
 • Heydər Əliyev - Azərbaycan, Gəncə / ön sözün müəl. E. Əzizov.- Bakı: Nurlar NPM, 2009.- 200 s.
 • Heydər Əliyev və Azərbaycan ədəbiyyatı / B. Ə. Nəbiyev [et al.]; bur. məsul N. M. Cabbarlı; elmi red. B. Ə. Nəbiyev; AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu.- Bakı: Şərq-Qərb, 2009.- 248 s.
 • Axundova, Elmira Hüseyn qüzı. Heydər Əliyev: şəxsiyyət və zaman / E. H. Axundova
  III hissə: 1982-1990: Kreml beşilliyi / tərc.: Y. Quluzadə, N. Qurbanova, S. Məmmədzadə; red. D. Vəkilova.- Bakı: Ozan, 2009.- 804 s.
 • Qasımov, Ədalət Qasım oğlu. Heydər Əliyevin inkişaf strategiyası və Naxçıvan Muxtar Respublikası: XX əsrin 70-80-ci illəri: monoqrafiya / Ə. Q. Qasımov; elmi red. Y. M. Mahmudov; AMEA A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.- Bakı: Təhsil, 2009.- 320 s.
 • İbrahimli, Rəhilə İbrahim qızı. Heydərnamə: dastan-poema / R. İ. İbrahimli; red. R. Oday.- Bakı: Araz, 2009.- 320 s.
 • Məhyəddinqızı, Şəlalə. Qəbələ Qafqazın incisi / Ş. Məhyəddinqızı; red. M. Quliyev.- Bakı: Oğuz eli, 2009.- 256 s.
 • Sabaha doğru: Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin çıxışları əsasında = Towards the future: Compiled on the materials of speeches of Heydar Aliyev, national leader of the Azerbaijani people and Ilham Aliyev. President of the Republic of Azerbaijan = Навстречу грядущему дню: На основе выступлений общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева / Heydər Əliyev İrsini Araşdırma Mərkəzi; bur. məsul V. Süleymanov; red. M. Babayeva.- Bakı: Apostrof, 2009.- 709 s.- Azərbaycan, ingilis və rus dillərində.
 • İsmayılov, İsrafil Zakir oğlu. Türk dünyası XX əsrdə / İ. Z. İsmayılov; red. Y. P. Əhmədov.- Bakı: Vətən nəşriyyatı, 2009.- 216 s.
 • Quliyev, Rafiq Məhərrəm oğlu. Təsviri sənətdə insan dünyası / R. M. Quliyev; ön sözün müəl. T. A. Abbaslı; elmi red. R. N. Qurbanov; red. Ə. Qarayev; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Mədəniyyətşünaslıq üzrə elmi-metodiki mərkəz.- Bakı: Təknur MMC, 2009.- 130 s.
 • Anar. Unudulmaz görüşlər: [Memuar] = Незабываемые встречи: [Мемуары] / Anar; red. M. Çəmənli.- Bakı: Təhsil, 2009.- 272 s.,
 • İbrahimov, İrşad Xanhüseyn oğlu. Vətəndaş və tarix: tarixin olaylarında / İ. X. İbrahimov; red. N. Mikayılov.- Əlavələrlə III nəşri.- Bakı: Qanun, 2009.- 720 s.
 • Zirvəyə aparan yol: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin bədən tərbiyəsi və idmanla bağlı nitqləri, çıxışları, görüşləri, qəbulları və müsahibələri: 1993-2009-cu illər / Azərbaycan Respublikasının Gənclər Və İdman Nazirliyi; ön sözün müəl. A. A. Rəhimov; tərt. Q. S. Mehdiyev.- Bakı: CBS, 2009.- 576 s.
 • Seyidov, Yusif Mirəhməd oğlu. Əsərləri: 15 cilddə / Y. M. Seyidov; tərt.-red. N. Q. Cəfərov
  V cild: Heydər Əliyev və demokratiyanın şərəfli yolu.- Bakı: Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2009.- 536 s.
 • Azərbaycan diaspor təşkilatları üçün sənədlər və məlumatlar toplusu / Azərbaycan Respublikasınin Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi; bur. məsul N. İbrahimov
  I kitab / tərt.: N. Qurbanov, E. Miraləm.- Bakı: Şirvannəşr, 2008.- 308 s.
 • Azərbaycan dövlətçilik ənənələrinin tarixi: Azərbaycan Cümhuriyyətinin qurulmasının və Bakının azad olunmasının 90 illiyinə həsr edilmiş beynəlxalq simpozium: tezislər: Bakı şəhəri 13-14 sentyabr / V. Əliyev, K. İsmayılov, T. Mustafazadə [et al.]; AMEA A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu, Azərbaycan Tarix Qurumu.- Bakı: Victory, 2008.- 90 s.- Azərbaycan, rus və türk dillərində.
 • Azərbaycan İslam Konfransı təşkilatı sıralarında: İslam Konfransı Təşkilatının Kasablanka (1994-cü il), Tehran (1997-ci il), Məkkə (2005-ci il) və Dakar (2008-ci il) Zirvə görüşlərinin və Xarici İşlər Nazirləri Şurasının 33-cü Bakı sessiyasının (2006-ci il) materialları əsasında = Azerbaijan in the organization of the Islamic Conference: On the basis of the materials of the summits of the Organization of the Islamic Conference Casablanca (1994), Tehran (1997), Mecca (2005), dakar (2008) and the 33rd Session of Organization of the Islamic Conference Member-Countries Foreign Ministers Board in Baku (2006) = Azerbaidjan dans les rangs de Lorganisation de la Conference İslamique: Sur la base des materiaux des sommets de iOrganisation de la Conference İslamique de Casablanca (1994), de Teheran (1997), de la Mecque (2005) et de Dakar et de la 33 session du Conseil des Ministres des affaires etrangeres de Bakou (2006) / Heydər Əliyev İrsini Araşdırma Mərkəzi.- Bakı: Apostrof, 2008.- 414 s.- Azərbaycan, ingilis, fransız, ərəb dillərində.
 • Əsədov, Oqtay Sabir oğlu. Azərbaycan Respublikasının Parlamenti = The Parliament of the Azerbaijan Republic / O. S. Əsədov, R. K. Cəbrayılov; tərc.: Q. İ. Əhmədov, Q. H. Bayramov, İ. Qafarova; red. S. A. Mirzəyev.- Bakı: Çaşıoğlu, 2008.- 520 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində.
 • Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 85 illiyinə həsr olunmuş "Tərcüməşünaslıq və onun müasir dövrdə rolu" respublika tələbə elmi-praktik konfransı: tezislər / S. Musayeva [et al.]; Qafqaz Universiteti.- Bakı: Qafqaz Universiteti nəşri, 2008.- 172 s.- Azərbaycan, ingilis və rus dillərində
 • Ismayılov, İsrafil Zakir oğlu. Azərbaycan ziyalıları XX əsrdə / İ. Z. İsmayılov.- Bakı: Vətən nəşriyyatı, 2008.- 232 s.
 • Mirzəzadə, Aydın Böyükkişi oğlu. Azərbaycan, zaman, inkişaf / A. B. Mirzəzadə.- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2008.- 608 s.
 • Məhyəddinqızı, Şəlalə. Azərbaycanın İsveçrəsi / Ş. Məhyəddinqızı; red.: M. Quliyev, N. Kərimli.- Bakı: Nasir, 2008.- 304 s.
 • Biz Azərbaycanı sevirik: 2006-2008-ci illərdə Gədəbəy rayonunda keçirilən konfransların materialları / K. Rzazadə [et al.]; tərt. İ. Əhmədov; Regionların İnkişafı İctimai Birliyi, Gədəbəy Rayon İcra Hakimiyyəti.- Bakı: Çaşıoğlu, 2008.- 206 s.
 • Biz Azərbaycanı sevirik: 2006-2008-ci illərdə Şəmkir rayonunda keçirilən konfransların materialları / N. Veysov [et al.]; tərt. İ. Əhmədov; red. T. Həmid; Regionların İnkişafı İctimai Birliyi, Şəmkir Rayon İcra Hakimiyyəti.- Bakı: Çaşıoğlu, 2008.- 272 s.
 • Biz Azərbaycanı sevirik: 2006-2008-ci illərdə Qazax rayonunda keçirilən konfransların materialları / R. Hüseynov [et al.]; tərt. İ. Əhmədov; red. T. Həmid; Regionların İnkişafı İctimai Birliyi, Qazax Rayon İcra Hakimiyyəti.- Bakı: Çaşıoğlu, 2008.- 284 s.
 • Dövlət, demokratiya, qanunçuluq haqqında: çıxış və nitqlərdən sitatlar / tərt. H. T. İsmayılov.- N. y. y.: [n. y.], n. i. y.- 39 s.
 • Ağamalı, Fəzail Rəhim oğlu. Harmonik inkişafın yüksəliş dövrü / F. R. Ağamalı; elmi red. Ə. Əhmədov; red. A. Mənsimli.- Bakı: Ozan, 2008.- 277 s.
 • Hüseynli, Bayram. Heydər Əliyev: yaşanan və yaşadan ömür: publisistik düşüncələr / B. Hüseynli; ön sözün müəl. İ. Qurbanov; red. R. Nəbiyev.- Bakı: Azərnəşr, 2008.- 236 s.
 • Andriyanov, Viktor İvanoviç. Heydər Əliyev: [rus dilindən tərc.] / V. İ. Andriyanov, H. F. Mirələmov; tərc. red. İ. Rüstəmov.- Bakı: Nurlan, 2008.- 559 s.
 • Məmmədov, Qərib Şamil oğlu. Heydər Əliyev: torpaq islahatları regionların sosial-iqtisadi inkişafının əsasıdır / Q. Ş. Məmmədov; red. H. B. Məmmədov.- Bakı, 2008.- 232 s.
 • Əsədov, Oqtay Sabir oğlu. Heydər Əliyev = Heydar Aliyev / O. S. Əsədov; tərc.: Z. Əhmədov, Ə. Əfəndiyev; red. R. K. Cəbrayılov.- Bakı: Çaşıoğlu, 2008.- 407 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində.
 • Heydər Əliyev dövlətçilik haqqında: kəlamlar, sitatlar, aforizmlər / red. və ön sözün müəl. X. Vəliyev.- Bakı: Adiloğlu, 2008.- 168 s.
 • Heydər Əliyev müasir Azərbaycan parlamentinin banisidir / tərt.-müəl.: S. A. Mirzəyev, M. Qayıbov; red. O. S. Əsədov.- Bakı: Milli Məclisin nəşri, 2008.- 495 s.
 • Heydər Əliyev və dövlət qadın siyasəti: fərmanlar, sərəncamlar, nitqlər, təbriklər, məlumatlar / Azərbaycan Respublikasının Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi
  I kitab: 1969-1982, 1993-2003 / ön sözün müəl. H. K. Hüseynova; tərt.: S. Qəhrəmonova, T. Ə. Əhmədov; red. N. Rüstəmli.- Bakı: Nurlar NPM, 2008.- 440 s.
 • Heydər Əliyev və mədəniyyət: müraciətlər, çıxışlar, müsahibələr, təbriklər, məlumatlar: 3 cilddə / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi; ön söz. müəl. Ə. M. Qarayev; tərt.: S. Y. Məmmədəliyeva, T. Ə. Əhmədov; red. L. A. Məmmədova
  III cild: 1999-2003.- Bakı: Nurlar NPM, 2008.- 536 s.
 • Heydər Əliyev və mədəniyyət: müraciətlər,çıxışlar, müsahibələr, təbriklər, məlumatlar: 3 cilddə / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi; ön söz. müəl. Ə. Qarayev; tərt.: S. Məmmədəliyeva, T. Ə. Əhmədov; red. L. Məmmədova
  II cild: 1997-1998.- Bakı: Nurlar NPM, 2008.- 520 s.
 • Heydər Əliyev və mədəniyyət: müraciətlər,çıxışlar, müsahibələr, təbriklər, məlumatlar: 3 cilddə / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi; ön söz. müəl. Ə. Qarayev; tərt.: S. Məmmədəliyeva, T. Əhmədov; red. L. Məmmədova
  I cild: 1969-1982, 1993-1996.- Bakı: Nurlar NPM, 2008.- 504 s.
 • Hüseynova, İradə Mehtiqulu qızı. Heydər Əliyev və Qafqazda sülh prosesi: dərslik / İ. M. Hüseynova.- Bakı: Çaşıoğlu, 2008.- 672 s.
 • Heydər Əliyev və qanunçuluq: çıxışlar, nitqlər, müraciətlər, müsahibələr, bəyanatlar, fərmanlar
  I kitab / red., ön sözün müəl. X. Vəliyev.- Bakı: Adiloğlu, 2008.- 432 s.
 • Heydər Əliyev: 1923-2008 / layihənin rəh. B Quliyev; məsl. A. Əsgərov.- Bakı, 2008.- 1 el. opt. disk (CD-ROM).
 • Heydər Əliyev: Astara Azərbaycanın cənub mirvarisidir: siyasi publisistika / tərt. N. İbadov, red., ön sözün müəl. M. Nərimanoğlu.- Bakı: Adiloğlu, 2008.- 400 s.
 • Heydər Əliyev: dövlət xalq üçündür: kəlamlar, sitatlar, aforizmlər / red. və ön sözün müəl. X. Vəliyev.- Bakı: Adiloğlu, 2008.- 400 s.
 • Heydər Əliyev: Müstəqilliyimiz əbədidir / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, M.F. Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası; layihənin rəh. Ə. M. Qarayev; red.: K. M. Tahirov, G. Səfərəliyeva, S. Mütəllimova
  I kitab: Çoxcildliyin I-IX cildlərinin köməkçi aparatı: qeydlər, mövzu, coğrafi və şəxsi adlar göstəricisi.- Bakı: İlay MMC, 2008.- 336 s.
 • Axundova, Elmira Hüseyn qızı. Heydər Əliyev: şəxsiyyət və zaman / E. H. Axundova
  IV hissə: 1969-1989: həyat və fəaliyyətinin xronikası / red. N. Qurbanova.- Bakı: Ozan, 2008.- 328 s.
 • Əhmədova, Salatın Alı qızı. Heydər Əliyevin dil siyasəti / S. A. Əhmədova; elmi red. N. Q. Cəfərov; Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi.- Bakı: MBM, 2008.- 96 s.
 • Həyat yolu: 1923-2003: kitab-albom.- Naxçıvan, 2008.- 145 s.
 • Məmmədov, Məhərrəm Fərman oğlu. III Respublika: milli inkişaf modeli və strategiyası / M. F. Məmmədov; elmi red.: S. M. Qəndilov, N. Məmmədov; red. V. Hümbətov; bur. məsul G. Hacıyeva.- Bakı: Nurlan, 2008.- 200 s.
 • Mən fəxr edirəm ki, Azərbaycanlıyam: ümummilli lider Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyəti / Regionların İnkişafı İctimai Birliyi.- Bakı, 2008.- 233 s.
 • Əhmədov, Nazim Hidayət oğlu. Naxçıvan iqtisadiyyatının prioritetləri: iqtisadi artım, dinamik inkişaf: monoqrafiya / N. H. Əhmədov; red. N. R. Quliyev.- Bakı: Sabah, 2008.- 432 s.
 • Qayıdış: 1990-1993: toplu / bur. məsul V. Y. Talıbov; tərt. Ə. M. Həsənov.- Təkmilləşmiş və yenidən işlənmiş II nəşri.- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2008.- 840 s.
 • Qocayev, Əkbər Ədilxan oğlu. Tarixi şəxsiyyətlər / Ə. Ə. Qocayev
  I kitab.- Bakı: Letterpress, 2008.- 179 s.
 • Əliyev, Elmar Nadir oğlu. Türkün zəfər tarixi: ədəbi-tarixi düşüncələr / E. N. Əliyev; red. Ş. Mikayılov.- Bakı: Adiloğlu, 2008.- 226 s.
 • Ümummilli lider Heydər Əliyevin 85 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları / Yeni Azərbaycan Partiyası Gənclər Birliyi.- Bakı, 2008.- 552 s.
 • Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 85-ci ildönümünə həsr edilmiş ümumrespublika elmi-praktik konfransının materialları: [Bakı şəhəri 10 may 2008-ci il] / N. İ. Məmmədov, Ə. M. Tağıyev, A. İ. Əliyeva-Kəngərli [et al.]; tərt. S. S. Əliyeva; red.: İ. R. Məmmədzadə, T. S. Quliyev; bur. məsul S. S. Həsənov; AMEA Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu "Heydər Əliyev məktəbi".- Bakı: Səda: Təknur MMC, 2008.- 286 s.- Azərbaycan və rus dillərində.
 • Mehdiyev, Ramiz Ənvər oğlu. Yeni siyasət: inkişafa doğru: məcmuə / R. Ə. Mehdiyev; tərt. B. Y. Sadıqov
  II cild.- Bakı: Azərbaycan qəzeti, 2008.- 343 s.
 • Mehdiyev, Ramiz Ənvər oğlu. Yeni siyasət: inkişafa doğru: məcmuə / R. Ə. Mehdiyev; tərt. B. Y. Sadıqov
  I cild.- Bakı: Azərbaycan qəzeti, 2008.- 581 s.
 • Seyidov, Mirkazım Hacı Heydər oğlu. Zamanın nəbzi: poema = The pulse of the time: poem / M. Seyidov; İng. dilinə tərc. S. Gültən.- Novosibirsk, 2008.- 344 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində.
 • Əbədiləşən görüşlər / tərt. A. Ağalar-zadə; bur. məsul A. Q. Rəhimzadə.- Bakı: Təknur MMC, 2008.- 119 s.
 • Məlikov, Arif Cahangir oğlu. Əbədiyyət: səkkizinci simfoniya = Вечность: восьмая симфония = Eternity: The eighth symphony / A. C. Məlikov.- Bakı: Şərq-Qərb, 2008.- 104 s.
 • "Heydər Əliyev irsi və Azərbaycanın müasir inkişafında İlham Əliyev mərhələsi": Beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları: Lənkəran, 23-24 dekabr 2006 / elmi red. A. İsgəndərov.- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2007.- 280 s.
 • Azərbaycan Milli Ensiklopediyası: 25 cilddə
  Azərbaycan / A. A. Abbasov [et al.]; red. heyəti: İ. H. Əliyev [et al.]; red. M. K. Kərimov.- Bakı: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası Elmi Mərkəzi, 2007.- 883 s.
 • Məmmədov, Tahir Tais oğlu. Azərbaycan Respublikasında siyasi mətbuatın inkişafında və formalaşmasında Heydər Əliyevin rolu: monoqrafiya / T. T. Məmmədov; elmi red. S. Qəndilov.- Bakı: Nurlan, 2007.- 239 s.
 • Azərbaycan Respublikasının Milli Olimpiya Komitəsi - 15 il = National Olympic Committee of the Republic of Azerbaijan- 15 years / red. heyəti: C. Rəhmanov [et al.]; baş red. Ç. Hüseynzadə; tərc. L. Hüseynova; foto İ. Cəfərov [et al.].- Bakı, 2007.- 462 s.
 • Məmmədov, Süleyman Abbas oğlu. Azərbaycan tarixi: ən qədimdən 2006-cı ilədək: dərslik / S. A. Məmmədov; red. Y. M. Mahmudov.- Bakı: Çaşıoğlu, 2007.- 392 s.
 • Azərbaycan-Türkiyə: bir millət, iki dövlət: vahid diaspor: Azərbaycan və Türk Diaspor Təşkilatları Rəhbərlərinin I Forumu / Xarici Ölkələrdə Yaşayan Azərbaycanlılarla İş üzrə Dövlət Komitəsi; tərt.: N. Qurbanov, R. Hüseynov, E. Miraləm; bur. məsul N. İbrahimov.- Bakı: Çaşıoğlu, 2007.- 120 s.
 • Yəhyayev, Teymur Heydər oğlu. Bir taledə iki ömür: xatirələr və düşüncələr / T. H. Yəhyayev.- Bakı: Əbilov, Zeynalov və oğulları, 2007.- 218 s.
 • Kazımlı, Xanhüseyn Hüseynağa oğlu. Böyük siyasətin davamı / X. H. Kazımlı
  II cild: may-iyul 2004 / red. Ə. M. Həsənov.- Bakı: Nurlar NPM, 2007.- 712 s.
 • Dövlət idarəçiliyində varislik, novatorluq və dinamizm: İlham Əliyevin prezidentlik fəaliyyətinin xronikası: rəsmi qəbul və səfərlərinin icmalı / Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası; elmi red. R. Ə. Mehdiyev
  I ktab: 2003-2006 / tərt.: S. M. Qəndilov, E. İ. Əhmədov, E. X. Nəsirov.- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2007.- 944 s.
 • Babayev, Hənifə Bayram oğlu. Ekologiya və müasir hidrosfer / H. B. Babayev; elmi red. M. N. Məhərrəmov.- Bakı, 2007.- 492 s.
 • Axundova, Elmira Hüseyn qızı. Heydər Əliyev: şəxsiyyət və zaman / E. H. Axundova
  II hissə: 1969-1982 / red. V. Morozkov.- Bakı: Ozan, 2007.- 784 s.
 • Axundova, Elmira Hüseyn qızı. Heydər Əliyev: şəxsiyyət və zaman / E. H. Axundova
  I hissə: 1923-1969 / red. V. Morozkov.- Bakı: Ozan, 2007.- 352 s.
 • Zenkoviç, Nikolay. Heydər Əliyev: tale yolları / N. Zenkoviç; tərc. S. Əbdürəhmanova, H. Babayev; red. V. Kərimov.- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2007.- 608 s.
 • Heydər Əliyev adına Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri: əfsanədən gerçəkliyə / Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Katibliyi, AzərTAc.- Bakı, 2007.- 462 s.
 • Nəbiyev, Bəkir Əhməd oğlu. Heydər Əliyev haqqında etüdlər / B. Ə. Nəbiyev; elmi red. N. M. Cabbarlı; AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu.- Bakı: Çinar-Çap, 2007.- 136 s.
 • Heydər Əliyev muzeyi = The museum of Heydar Aliyev.- Naxçıvan, 2007.- 20 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində
 • Heydər Əliyev və Azərbaycanda din siyasəti: gerçəkliklər və perspektivlər: beynəlxalq konfrans, 3-4 aprel 2007-ci il: Bakı, "Gülüstan" sarayı / Azərbaycan Respublikası Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi; tərt. G. İsmayılov; red.: H. X. Orucov, S. A. Nəzərli.- Bakı: Əbilov, Zeynalov və oğulları, 2007.- 424 s.
 • Heydər Əliyev və Çağdaş Azərbaycan Dövlətçiliyi = Haydar Aliyev ve Çağdaş Azerbaycan Devletçiliği / tərt. Ş. İsgəndərov; red. S. Aran.- İstanbul: Kutup Yıldızı Reklam, 2007.- 309 s.- Azərbaycan və türk dillərində.
 • Heydər Əliyev və informasiya-kommunikasiya texnologiyaları siyasəti / Azərbaycan Respublikasının Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi.- Bakı, 2007.- 176 s.
 • Kazımzadə, Aydın Ələsgər oğlu. Heydər Əliyev və kinematoqraf / A. Ə. Kazımzadə; elmi red. A. Ə. Dadaşov; red. M. Bəyişli.- Bakı: Mütərcim, 2007.- 204 s.
 • Əl-Fəlah, Adil Abdulla. Heydər Əliyev və milli mənəvi dəyərlər / A. A. Əl-Fəlah; elmi red. A. Paşazadə; rəy. V. M. Məmmədəliyev [et al.].- Bakı: Qismət, 2007.- 108 s.
 • Musayev, Maksim Talıb oğlu. Heydər Əliyevin qayıdışı parlamentdə / M. T. Musayev; red. C. Maksim qızı.- Bakı: Günəş, 2007.- 192 s.
 • Ozerov, Mixail. İlham Əliyev: Azərbaycanıma inanıram / M. Ozerov; rus dilindən tərc. R. Əskər.- Bakı: Azərnəşr, 2007.- 376 s.
 • Mehdiyev, Ramiz Ənvər oğlu. Milli məfkurə, dövlətçilik, müstəqillik yolu ilə: məqalələr, çıxışlar, müsahibələr / R. Ə. Mehdiyev
  II cild: yanvar, 2002- dekabr, 2006 / red.: A. Ə. Aslanov, V. Musayev.- Bakı: XXI-YNE, 2007.- 672 s.
 • Müasir Azərbaycan mədəniyyəti: problemlər və perspektivlər: elmi məqalələr toplusu / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi; ön sözün müəl. Ə. M. Qarayev; elmi red. Y. Əliyev.- Bakı: "E.L." NPŞ MMC, 2007.- 256 s.
 • Abdulla, Azər. Onlar qəmli idi... / A. Abdulla; red. E. İsgəndərzadə.- Bakı: Vektor Nəşrlər Evi, 2007.- 245 s.
 • Səmədov, Abutalıb Qənbər oğlu. Prezident İlham Əliyev / A. Q. Səmədov; bur. məsul R. Ə. Mehdiyev; elmi red. Ə. M. Həsənov
  II cild: İnkişafın Azərbaycan yolu: "Narıncı" fəlakətdən qurtuluş.- Bakı, 2007.- 462 s.
 • Adilqızı, Gülsüm. Qan yaddaşı / G. Adilqızı; tərt.: N. Ələddinqızı, R. Ə. Ləlvərli ; red. Z. Güloğlanoğlu.- Bakı: Min bir mahnı, 2007.- 430 s.
 • Bahar Sonam R. Qütb gecələri: sənədli roman / R. Bahar Sonam.- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2007.- 256 s.
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Seçilmiş əsərləri: 5 cilddə / N. Q. Cəfərov
  IV cild / elmi red. H. R. İmanov.- Bakı: Elm, 2007.- 328 s.
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Seçilmiş əsərləri: 5 cilddə / N. Q. Cəfərov
  III cild / red. K. V. Nərimanoğlu.- Bakı: Elm, 2007.- 324 s.
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Seçilmiş əsərləri: 5 cilddə / N. Q. Cəfərov
  I cild / elmi red. T. İ. Hacıyev.- Bakı: Elm, 2007.- 352 s.
 • Axundova, Elmira Hüseyn qızı. Şüşə saray: siyasi detektiv / E. H. Axundova.- Bakı: Yurd, 2007.- 468 s.
 • Zeybək, Namik Kamal. Türk olmaq: kitabdan secmələr / N. K. Zeybək; red. D. O. Osmanlı; Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi.- Bakı: AzAtaM, 2007.- 79 s.
 • XXI əsrin parlaq günəşi / tərt.-müəl.: Y. Fərəcov, İ. Əzizxanoğlu; red.: V. Süleymanov, S. Orucov.- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2007.- 192 s.
 • Yeni Azərbaycan Partiyası: 15 il yüksəliş yolunda: toplu / Yeni Azərbaycan Partiyasının İcra Katibliyi.- N. y. y.: [n. y.], n. i. y.- 698 с.
 • Yeni Azərbaycan Partiyası / Yeni Azərbaycan Partiyasının İcra Katibliyi.- Bakı, 2007.- 263 s.
 • Mirzəyev, Məmməd Ələkbər oğlu. "Qara qızıl" ağ səadət rəngində / M. Ə. Mirzəyev, C. X. Mirzəliyev
  VI kitab.- Bakı: "MBM" MMC, 2006.- 240 s.
 • Azərbaycan diasporu: böyük yolun başlanğıcı / Xarici Ölkələrdə Yaşayan Azərbaycanlılarla İş üzrə Dövlət Komitəsi; tərt.: N. Qurbanov, R. Hüseynov, E. Miraləm; bur. məsul N. İbrahimov.- Bakı: Çaşıoğlu, 2006.- 208 s.
 • Həbiboğlu, Vəli. Azərbaycan diasporu yeni mərhələdə / V. Həbiboğlu; elmi red., ön sözün müəl. V. M. Arzumanlı, rəy. Ə. M. Tağıyev.- Bakı: Elm, 2006.- 264 s.
 • Azərbaycan diasporuna dövlət qayğısı / Xarici Ölkələrdə Yaşayan Azərbaycanlılarla İş üzrə Dövlət Komitəsi; ön sözün müəl. N. İbrahimov.- II nəşri.- Bakı: Çaşıoğlu, 2006.- 304 s.
 • Mirzə, Valeh. Azərbaycan dövlətçiliyinin qoşa qanadı / V. Mirzə; bur. məsul Q. M. Əliyev; elmi red. Ə. Ə. Ağayev.
  II kitab / red. Ə. Behbudlu.- Bakı: Təhsil, 2006.- 344 s.
 • Əhmədov, Səbuhi Əhməd oğlu. Azərbaycan tarixindən yüz şəxsiyyət: toplu / S. Ə. Əhmədov; Ekson Azərbaycan Əməliyyat Şirkəti MMM, Ekson Mobilin törəmə şirkəti.- Bakı: Ayna Mətbu Evi, 2006.- 268 s.
 • Mərdanov, Misir Cumayıl oğlu. Azərbaycan təhsili dünən, bu ğün, sabah / M. C. Mərdanov; red. F. Qədirov.- Bakı: Təhsil, 2006.- 300 s.
 • İmanlı, Məhəmməd Nağı oğlu. Azərbaycanda hüquqi dövlət quruculuğu, əsas insan haqları və azadlıqlarının təmini məsələləri / M. N. İmanlı; elmi red. F. M. Ələsgərov.- Bakı: Əbilov, Zeynalov və oğulları, 2006.- 208 s.
 • Ağayev, Vaqif Rəsul oğlu. Azəri günəşi: triloqiya / V. R. Ağayev; red. A. Abbasov.- Bakı: Nurlan, 2006.- 200 s.
 • Hacıyev, Allahverdi Şəmistan oğlu. Böyük siyasətin uğurlu davamı / A. Ş. Hacıyev; red. Z. Məhərrəmov.- Bakı: Nərgiz, 2006.- 104 s.
 • Dünya Azərbaycanlılarının II Qurultayı: Bakı səhəri, 16 mart 2006-cı il / Xarici Ölkələrdə Yaşayan Azərbaycanlılarla İş üzrə Dövlət Komitəsi; tərt.: N. Qurbanov, R. Hüseynov, E. Miraləm; bur. məsul N. İbrahimov.- Bakı: Çaşıoğlu, 2006.- 192 s.
 • Qasımlı, Musa Cəfər oğlu. Heydər Əliyev - istiqlala gedən yol: 1969-1987-ci illər: monoqrafiya / M. C. Qasımlı; elmi red. Ə. M. Həsənov.- Bakı: Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2006.- 608 s.
 • Əlizadə, Məmməd İsa oğlu. Heydər Əliyev inamı və idrakı / M. İ. Əlizadə; red. A. Məhərrəmov.- Bakı: Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2006.- 228 s.
 • Alışanova, Mehriban Nadir qızı. Heydər Əliyev iqtisadi müstəqilliyimizin banisidir / M. N. Alışanova; elmi red. Ş. M. Muradov.- Bakı: Çinar-Çap, 2006.- 214 s.
 • Heydər Əliyev irsi: Azərbaycanın davamlı inkişaf strategiyası.- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2006.- 784 s.
 • Aqaşova, Nüşabə. Heydər Əliyev və Azərbaycan / N. Aqaşova, S. Abdullayev; red. A. Ş. Abbasov.- Bakı: Əlfərül nəşriyyatı, 2006.- 224 s.
 • Heydər Əliyev və Azərbaycançılıq: Qusarda, Lənkəranda və Şəkidə keçirilmiş bölgə müşavirələrinin materialları / tərt.-red. M. Talıblı.- Bakı: MASTER, 2006.- 186 s.
 • Xələfov, Abuzər Alı oğlu. Heydər Əliyev və Azərbaycanda kitabxana işi / A. A. Xələfov; elmi red. T. X. Musayeva; red.: K. İ. Aslan, L. A. Məmmədova.- Bakı: Azərnəşr, 2006.- 312 s.
 • Heydər Əliyev: "Biz Azərbaycan ərazisində ikinci bir erməni dövlətinin yaranmasına yol verə bilmərik" = Heydar Aliyev: "We can not allow the second armenian state be established in the territory of Azerbaijan" = Heydar Aliyev: "Nous ne pouvons pas admettre l'apparition sur le territorie de l'Azerbaidjan du deuxième Etat armènien" = Гейдар Алиев: "Мы не можем допустить возникновения на территории Азербайджана второго армянского государства" / "Heydər Əliyev irsi" Beynəlxalq Elektron Kitabxana; red. heyəti F. Babayev [et al.]; red. M. Babayeva; bur. məsul V. Süleymanov.- Bakı: Əbilov, Zeynalov və oğulları, 2006.- 472 s.- Azərbaycan, ingilis, rus və farnsız dillərində.
 • Səfərli, Firudin Qasım oğlu. Heydər Əliyevçilər cəmiyyəti necə yarandı: zirzəmilərdə keçən ömür / F. Q. Səfərli; red. P. İmanov.- Bakı, 2006.- 159 s.
 • İlham Əliyev: iqtibaslar və təhlil / tərt.: E. K. Aslanov, F. Məmmədov, C. Y. Osmanlı; elmi red. R. Ə. Mehdiyev.- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2006.- 328 s.
 • Əlizadə, Məmməd İsa oğlu. Milli müdrikliyin Heydər Əliyev zirvəsi / M. İ. Əlizadə; red. Ə. M. Həsənov.- Bakı: Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2006.- 752 s.
 • Mehdiyev, Ramiz Ənvər oğlu. Milli məfkurə, dövlətçilik, müstəqillik yolu ilə: məqalələr, çıxışlar, müsahibələr / R. Ə. Mehdiyev; red.: A. Ə. Aslanov, V. Musayev
  I cild: İyun, 1971- iyun, 2001.- Bakı: XXI-YNE, 2006.- 624 s.
 • Balayev, Ramiz Bahadur oğlu. Müdriklik xəzinəsi / R. B. Balayev.- Bakı: Adiloğlu, 2006.- 88 s.
 • Qəndilov, Seyfəddin Mirtağı oğlu. Müstəqillik illərinin düşüncələri: dərs vəsaiti / S. M. Qəndilov; elmi red. Ə. M. Həsənov.- Bakı: Naksuana, 2006.- 501 s.
 • Əliyev, Əsədullah. Müvəffəqiyyətə gedən yol / Ə. Əliyev; red. M. Vəliyev.- Bakı: Nurlar NPM, 2006.- 208 s.
 • Əfəndiyev, Eldar Məmməd oğlu. Planetimizin bütün dövrlərdə ən görkəmli şəxsiyyəti / E. M. Əfəndiyev.- Bakı: Hüquq ədəbiyyatı, 2006.- 264 s.
 • Zenkoviç, Nikolay. Putin ensiklopediyası: ailəsi, komandası, rəqibləri, ardıcılları: [rus dilindən tərc.] / N. A. Zenkoviç.- Bakı: Nurlan, 2006.- 800 s.
 • Seyidova, Şərqiyyə Əbülfət qızı. Türkiyə-Azərbaycan - bir ürəkdə iki can: publisistik məqalələr / Ş. Ə. Seyidova; red. H. Məlikzadə.- Bakı: Araz, 2006.- 294 s.
 • Abduləzimov, Cavanşir Bəşir oğlu. Vədinə sadiq Prezident / C. B. Abduləzimov; red. İ. Hüseynli.- Bakı: Təhsil, 2006.- 256 s.
 • Mehdiyev, Ramiz Ənvər oğlu. Vətəndaş cəmiyyətinə yol açan ideyalar / R. Ə. Mehdiyev; tərt. B. Y. Sadıqov; ön sözün müəl. R. N. Aslanova; red. Z. Ə. Səmədzadə.- Bakı: Polygraphic Production, 2006.- 583 s.
 • Seyidov, Tofiq Mirhəsən oğlu. Alimlər dünyanın çırağı, axirətin nurudurlar / T. M. Seyidov; red. P. İ. Xəlilov.- Bakı: Nurlan, 2005.- 192 s.
 • Azərbaycan-1995
  III hissə: Qarşıdurmadan milli həmrəyliyə.- Bakı, 2005.- 456 s.
 • Azərbaycan-1995
  II hissə: Qarşıdurmadan milli həmrəyliyə.- Bakı, 2005.- 408 s.
 • Azərbaycan-1995
  I hissə: Qarşıdurmadan milli həmrəyliyə.- Bakı, 2005.- 456 s.
 • Azərbaycan-2003: inkişaf strategiyasında yeni mərhələ.- Bakı, 2005.- 520 s.
 • Hacıyeva, Təranə. Azərbaycanda dövlət dili: monoqrafiya / T. Hacıyeva; elmi red. N. Q. Cəfərov.- Bakı: ADPU nəşriyyatı, 2005.- 62 s.
 • Azərbaycanda milli siyasət və strateji inkişaf XXI əsrin astanasında: sosial, siyasi və ideoloji aspektlər / Ə. M. Həsənov [et al.]; tərt., bur. məsul S. Həsənov, baş red. Y. Rüstəmov, elmi red. Ə. M. Tağıyev; AMEA Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu.- Bakı: Yazıçı, 2005.- 195 s.
 • Rüstəmov, İlqar. Çevrilişdən çevrilişə / İ. Rüstəmov; red. N. B. Məmmədli.- Bakı: Gənclik, 2005.- 186 s.
 • Ağamalı, Fəzail Rəhim oğlu. Dövlətçiliyimizin İlham Əliyev mərhələsi / F. R. Ağamalı; elmi red. Ə. Əhmədov.- Bakı: OSKAR NPM, 2005.- 304 s.
 • Dünya Azərbaycanlılarının I Qurultayı: Bakı, 9-10 noyabr 2001-ci il, "Respublika" Sarayı = Первый съезд Азербайджанцев Мира: Баку, 9-10 ноября 2001 г., Дворец "Республика" / Azərbaycan Respublikası xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə Dövlət Komitəsi, Azərbaycan Respublikası "Kitab" cəmiyyəti.- Bakı: İndigo, 2005.- 234 s.
 • Heydər Əliyev fondu: 2004-2005 / ön sözün müəl. M. A. Əliyeva.- Bakı, 2005.- 104 s.
 • Heydər Əliyev irsi və Azərbaycan dövlətçiliyi / Yeni Azərbaycan Partiyasının İcra Katibliyi.- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2005.- 911 s.
 • Yusifov, Mübariz İmran oğlu. Heydər Əliyev işığında / M. İ. Yusifov; red. Ç. Hüseynzadə.- Bakı: Nurlan, 2005.- 180 s.
 • Heydər Əliyev mənim həyatımda / tərt. İ. Hüseynli; red. Ə. M. Həsənov.- Bakı: Təhsil, 2005.- 372 s.
 • Əliyev, Nəriman Əşrəf oğlu. Heydər Əliyev və Bakının memarlığı / N. Ə. Əliyev.- Bakı: Ulduz, 2005.- 223 s.
 • Heydər Əliyev və Şərq: 6 cilddə
  V kitab: İKT dövlətləri / tərt.-müəl.: Q. Allahverdiyev, V. Sultanzadə; red. M. Qurbanlı.- Bakı: Çaşıoğlu, 2005.- 357 s.
 • Heydər Əliyev və Şərq: 6 cilddə
  IV kitab: İran İslam Respublikası / tərt.-müəl.: Q. Allahverdiyev, V. Sultanzadə; red. M. Qurbanlı.- Bakı: Çaşıoğlu, 2005.- 478 s.
 • Heydər Əliyev və Şərq: 6 cilddə
  III kitab: Türkiyə / tərt.-müəl.: Q. Allahverdiyev, V. Sultanzadə; red. M. Qurbanlı.- Bakı: Çaşıoğlu, 2005.- 757 s.
 • Heydər Əliyev və Şərq: 6 cilddə
  II kitab: Türkiyə / tərt.-müəl.: Q. Allahverdiyev, V. Sultanzadə; red. M. Q. Qurbanlı.- Bakı: Çaşıoğlu, 2005.- 589 s.
 • Heydər Əliyev və Şərq: 6 cilddə
  I kitab: Türkiyə / tərt.-müəl.: Q. Allahverdiyev, V. Sultanzadə; red. M. Q. Qurbanlı.- Bakı: Çaşıoğlu, 2005.- 542 s.
 • Heydər Əliyevin neft strategiyası: Azərbaycanın müstəqilliyi və rifahi naminə / Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Katibliyi, AzərTAc.
  III hissə.- Bakı: Sistem ofset, 2005.- 495 s.
 • Mən sərkərdə olacağam! / tərt.-red. A. Qurbani.- Bakı: Əbilov, Zeynalov və oğulları, 2005.- 184 s.
 • Özünü doğrultmuş varislik / tərt. D. Xəlilova; red. T. Budaqov.- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2005.- 135 s.
 • Rəhimzadə, Mirvari Əziz qızı. Sabaha saçılan nur / M. Ə. Rəhimzadə, İ. Əsgəroğlu; elmi red.: R. Novruzoğlu, M. Əhmədoğlu.- Bakı: Ozan, 2005.- 302 s.
 • Ələkbərzadə, Mehriban Zaur qızı. Tarixin bir günü və ya bir günün tarixi / M. Z. Ələkbərzadə; elmi red. N. Q. Cəfərov; Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi.- Bakı: Təhsil, 2005.- 128 s.
 • Ürəklərdə ucalan abidə / Heydər Əliyev adına Beynəlxalq Xeyriyyə Fondu; tərt. M. Seyidov; red. M. Seyidov
  III kitab.- Bakı: Vektor Nəşrlər Evi, 2005.- 400 s.
 • Ürəklərdə ucalan abidə / Heydər Əliyev adına Beynəlxalq Xeyriyyə Fondu; tərt. M. Seyidov; red. M. Seyidov
  II kitab.- Bakı: Vektor Nəşrlər Evi, 2005.- 400 s.
 • Ürəklərdə ucalan abidə / Heydər Əliyev adına Beynəlxalq Xeyriyyə Fondu; tərt. M. Seyidov; red. M. Seyidov
  I kitab.- Bakı: Vektor Nəşrlər Evi, 2005.- 400 s.
 • Xalqa bağışlanan ömür.
  VIII kitab / İ. Hüseynova, A. M. Məhərrəmov, S. M. Qəndilov [et al.]; tərt. M. C. Atakişiyev; elmi red. İ. Hüseynova.- Bakı: ŞƏMS, 2005.- 384 s.
 • Xronologiya: Azərbaycan xalqının ulu öndəri Heydər Əlirza oğlu Əliyev / tərt. Ə. Əlisəfaoğlu; red. Ə. Əlirzaqızı.- Bakı: Araz, 2005.- 178 s.
 • Cəfərova, Tamilə Məyhəddin qızı. Əbədi səhər / T. M. Cəfərova.- Bakı: Nurlan, 2005.- 88 s.
 • Qaralov, Zahid İbrahim oğlu. Əbədiyyətə gedən yollar / Z. İ. Qaralov; tərt. G. Zahidqızı.- Bakı: Elm, 2005.- 576 s.
 • Mirzəyev, Məmməd Ələkbər oğlu. "Qara qızıl" ağ səadət rəngində / M. Ə. Mirzəyev, C. X. Mirzəliyev
  V kitab.- Bakı: "MBM" MMC, 2004.- 208 s.
 • Abdullayev, Elşad İslam oğlu. Azərbaycan demokratik inkişaf yolunda / E. İ. Abdullayev; red. L. Hüseynov.- Bakı: Təhsil, 2004.- 280 s.
 • Azərbaycan Prezidenti / red. V. Yolçiyev.- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2004.- 264 s.
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Azərbaycan: Heydər Əliyevdən İlham Əliyevə: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin dövlət başçısı kimi fəaliyyətinin bir illiyinə həsr olunur / N. Q. Cəfərov, D. O. Osmanlı; Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi.- Bakı: Çaşıoğlu, 2004.- 160 s.
 • Babayev, Hacı Xanəli. Azərbaycançılıq, elmi-dini maarifçilik, mənəvi özünüdərk nümunəsi / X. Babayev; elmi məs. V. Məmmədəliyev; red. N. Abdullayev.- Bakı: Borçalı, 2004.- 144 s.
 • Azərbaycanı yeni qələbələrə aparan lider
  I kitab: Görüşlər, rəsmi qəbullar, müsahibələr və məqalələr / red. V. İ. Abdullayev.- Bakı: ŞƏMS, 2004.- 536 s.
 • Səmədov, Abutalıb Qənbər oğlu. Azərbaycanın qurtuluş tarixi / A. Q. Səmədov
  II cild: Azərbaycanda vətəndaş müharibəsi / elmi red. Ə. M. Həsənov.- Bakı: OSKAR NPM, 2004.- 376 s.
 • Atakişiyev, Müşviq Cəmil oğlu. Azərbaycanın yeni neft siyasəti və iqtisadi yükşəliş / M. C. Atakişiyev; elmi red. Z. Ə. Səmədzadə.- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2004.- 264 s.
 • Böyük insan haqqında / red. V. Yolçiyev.- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2004.- 296 s.
 • Əli, Akif . Böyük ömrün anları: Mustafa Kamal Atatürkün və Heydər Əliyevin şərəfli ömür yolundan bəhs edən fəlsəfi-publisistik foto-illüstrativ esse: albom / A. Əli.- Bakı: Təhsil, 2004.- 220 s.
 • Yaqub, Zəlimxan. Böyük ömrün dastanı / Z. Yaqub.- Bakı: XXI-YNE, 2004.- 143 s.
 • Piriyev, İftixar Fərhad oğlu. Böyük Turanın Himni: himn-poema / İ. F. Piriyev; red. G. Ə. Mehdiyeva.- Bakı: Gənclik, 2004.- 96 s.
 • Böyük yolun davamçısı: Prezidentin yüz günü / red.: L. H. Hüseynov, A. M. Qasımov; tərt. E. İ. Abdullayev.- Bakı: Təhsil, 2004.- 304 s.
 • Xudiyev, Hikmət Cəmil oğlu. Dağlıq Qarabağ: şəxsiyyət ömründən səhifələr / H. C. Xudiyev; red. S. A. Nəzərli.- Bakı: Parni iz Baku Nəşriyyat Evi, 2004.- 128 s.
 • Abdullayev, Elşad İslam oğlu. Dağlıq Qarabağ problemi beynəlxalq hüquq müstəvisində / E. İ. Abdullayev.- Bakı: Təhsil, 2004.- 216 s.
 • Qəhrəmanov, Nadir. Dayaq nöqtəsi / N. Qəhrəmanov; elmi red. N. Q. Cəfərov.- Bakı: Nurlan, 2004.- 196 s.
 • Mirzəzadə, Aydın Böyükkişi oğlu. Demokratiya plyus / A. B. Mirzəzadə.- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2004.- 415 s.
 • Dünyanı heyran qoyan insan / bur. məsul R. Ə. Mehdiyev, tərt.-red. A. Ə. Aslanov, V. Musayev, D. M. İsmayılov.- Bakı: Azərnəşr, 2004.- 376 s.
 • Çobanov, Mədəd Namaz oğlu. Görkəmli strategiyaçı / M. N. Çobanov; elmi red. N. M. Xudiyev; red. İ. İsmayılov; Azərbaycan Respublikası "Təhsil" Mərkəzi.- II nəşr.- Bakı: Borçalı NPM, 2004.- 60 s.
 • Heydər Əliyev: xronologiya / tərt.: H. Z. Hüseynov, Q. K. Babayev; red.: A. Abbasov, N. Zeynalov.- Bakı: Araz, 2004.- 170 s.
 • Heydər Əliyev: təltiflər.- Bakı, 2004.- 335 s.
 • Heydər Əliyev - Ümummilli lider / Yeni Azərbaycan Partiyasının İcra Katibliyi.- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2004.- 774 s.
 • Hüseynov, Həsən. Heydər Əliyev Azərbaycanın tarixi, İlham Əliyev bu tarixin davamıdır / H. Z. Hüseynov; red. Ə. Əhədov.- Bakı: Araz, 2004.- 330 s.
 • Heydər Əliyev və Azərbaycan idmanı: sənədli publisistika / Azərbaycan Respublikası Gənclər, İdman və Turizm Nazirliyi; red. heyəti: Ə. M. Qarayev [et al.].- Bakı: Turan evi, 2004.- 160 s.
 • Bayramov, Qurban Məmməd oğlu. Heydər Əliyev və Azərbaycan tarix elmi / Q. M. Bayramov; elmi red. İ. M. Hüseynova.- Bakı: Təhsil, 2004.- 264 s.
 • Xəlilov, Rahid Süleyman oğlu. Heydər Əliyev və Azərbaycan, Atatürk və türk dünyası Nizami Cəfərovun elmi araşdırmalarında / R. S. Xəlilov; elmi red. Y. İ. Rüstəmov; AMEA Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu.- Bakı: Elm, 2004.- 148 s.
 • Heydər Əliyevin İran İslam Respublikası ilə əlaqədar baxışları: İran İslam Respublikasının hörmətli Prezidenti Zati-Aliləri cənab Seyid Məhəmməd Xatəminin Azərbaycan Respublikasına rəsmi səfəri / tərt. F. Bəyat.- Bakı: Çaşıoğlu, 2004.- 156 s.
 • Camalov, Yavər. Heydər Əliyevin neft strategiyası davam edir...: "Əsrin müqaviləsi"- 10 / Y. Camalov; elmi red. T. Məmmədov; red. B. Hüseynli.- Bakı: Qismət, 2004.- 176 s.
 • Kazımlı, Gülhüseyn. Heydər Əliyevin yadigarları: [məqalələr] / G. Kazımlı.- Bakı: Ozan, 2004.- 72 s.
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. İlham Əliyev: siyasi portret cizgiləri / N. Q. Cəfərov, D. O. Osmanlı; elmi red. N. S. Əhmədli; Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi.- Bakı: AzAtaM, 2004.- 76 s.
 • Novruzov, Vahid Tapdıq oğlu. İnkişaf və tərəqqinin Heydər Əliyev modeli / V. T. Novruzov; red. Ş. H. Yaqubov.- Bakı: Azərnəşr, 2004.- 288 s.
 • İqtisadiyyat və neft: Heydər Əliyevin yeni neft strategiyasının reallaşmasında İlham Əliyevin xidmətləri / red. N. Süleymanov.- Bakı: Nurlan, 2004.- 234 s.
 • Orucov, Hidayət Xuduş oğlu. İrəvana 7 məktub = 7 писем в Иреван / H. X. Orucov; red. S. A. Nəzərli.- Bakı: Əbilov, Zeynalov və oğulları, 2004.- 168 s.- Azərbaycan və rus dillərində.
 • Mirələmov, Hüseynbala Fazil oğlu. İşığın izi ilə: tarixi-ədəbi esse = Вослед за светом: историко-литературное эссе = Following of the light tracks: or the leaves of the history tree don`t get yellow: historical-literary Essay / H. F. Mirələmov; red. E. K. Hüseynov.- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2004.- 288 s.- Azərbaycan, rus və ingilis dilində.
 • Abbasov, Vaqif Məhərrəm oğlu. Liderlik fəlsəfəsi / V. M. Abbasov; red. F. Nadir.- Bakı: Təhsil, 2004.- 204 s.
 • Mirələmov, Hüseynbala Fazil oğlu. Millətin atası: publisistik düşüncələr, tarixi esselər, məktublar / H. F. Mirələmov; red. Ə Xələfli.- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2004.- 288 s.
 • Zeynal, Vəfa. Millətin xilaskarı / V. Zeynal.- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2004.- 56 s.
 • Qənbərov, Miri Əhəd oğlu. Minilliyin zirvəsində: publisistik məqalələr, müsahibələr, xatirələr, rəylər... / M. Ə. Qənbərov; tərt.-red. İ. Əmənullayev.- Bakı: MBM, 2004.- 360 s.
 • Müqəddəs sərhədlərimizin keşiyində: kitab-albom / tərt.-müəl. A. Qurbani.- Bakı: Əbilov, Zeynalov və oğulları, 2004.- 320 s.
 • Hüseynova, İradə Mehtiqulu qızı. Müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurucusu: monoqrafiya / İ. M. Hüseynova; elmi red. Ə. M. Həsənov.- Bakı: Təhsil, 2004.- 472 s.
 • İspər, Əhməd. Ölümsüz həyat: poema / Ə. İspər; red. Ə. Həsrət.- Bakı: Dostluq, 2004.- 20 s.
 • Prezident İlham Əliyev / bur. məsul R. Ə. Mehdiyev; tərt.: T. Ə. Əhmədov, H. Musayev, E. Qədirli; elmi red. Ə. M. Həsənov.- Bakı: CBS Polygraphic Production, 2004.- 366 s.
 • Kərimov, Vaqif Həsən oğlu. Qoşa zirvə / V. H. Kərimov; bur. məsul. M. N. Ələsgərov; elmi red. E. Məmmədov; red. Ə. Oğuz.- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2004.- 176 s.
 • Sabaha doğru / "Heydər Əliyev irsi" Beynəlxalq Elektron Kitabxana; bur. məsul V. Süleymanov.- Bakı: CBS Polygraphic Production, 2004.- 82 s.
 • Quliyev, İbrahim. Sabaha inamla və İlhamla / İ. Quliyev; elmi red. A. Mirzəzadə.- Bakı: Təhsil, 2004.- 144 s.
 • Siyasət zirvəsində / tərt. E. Nəsibov; elmi red. S. M. Qəndilov.- Bakı: Yurd NPB, 2004.- 439 s.
 • Abdullayev, Vaqif İdris oğlu. Sülh və sabitlik prezidenti / V. İ. Abdullayev; elmi red. R. F. Mustafayev.- Bakı: Təhsil, 2004.- 280 s.
 • Sən həmişə bizimləsən: deyimlər və seirlər / tərt.-red. R. Musa, S. Orucoğlu.- Bakı: Nərgiz, 2004.- 200 s.
 • Qasımov, Alış Məmiş oğlu. Taleyi tarixə dönən şəxsiyyət: Azərbaycan əsrlərin qovuşağında: tarix və reallıqlar / A. M. Qasımov; elmi red. F. F. Qasımzadə.- Bakı: Təhsil EİM, 2004.- 240 s.
 • Quliyev, Cəmil Bahadur oğlu. Tarix: düşüncələr, mülahizələr, qeydlər: 1953-2003 / C. B. Quliyev.- Bakı: Elm, 2004.- 764 s.
 • Vətən - Heydər, Heydər- Vətən: şeirlər / tərt. S. Orucoğlu, R. Musa, B. Nəbiyev; red. M. Qəzənfərov.- Bakı: Nərgiz, 2004.- 160 s.
 • Xudiyev, Nizami Manaf oğlu. Xalq və dövlət naminə / N. M. Xudiyev; elmi red. F. Şahbazlı; red.: A. Əhmədova, S. Ağababayeva.- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2004.- 400 s.
 • Xalqa bağışlanan ömür
  IV kıtab / elmi red. İ. M. Hьseynova.- Bakı: ŞƏMS, 2004.- 392 s.
 • Xalqa bağışlanan ömür
  III kitab / tərt. M. Xəlilov.- Bakı: ŞƏMS, 2004.- 544 s.
 • Xalqa bağışlanan ömür
  II kitab / tərt. O. Abbasoğlu.- Bakı: ŞƏMS, 2004.- 520 s.
 • Gədəbəyli, Dəmir. Xalqın Heydər babası: poema-elegiya / D. Gədəbəyli.- Bakı: Çaşıoğlu, 2004.- 16 s.
 • Əsgəroğlu, İslam. Xilaskar. Qurucu. Fövqəlbəşər / İ. Əsgəroğlu.- Bakı: Ozan, 2004.- 296 s.
 • Yolumuz Heydər Əliyev yoludur: Naxçıvanskilərin Xatirə kitabı / tərt., red. A. Qurbani.- Bakı: Əbilov, Zeynalov və oğulları, 2004.- 200 s.
 • Rüstəmov, Cahid Atakişi oğlu. Əbədi nəğmə: poema / C. A. Rüstəmov; red. A. İsabəyli.- Bakı: Şirvannəşr, 2004.- 64 s.
 • Əbədiyaşar insan / bur. məsul V. Muxtarov; tərt. S. Kərimli, Ə. Hüseynzadə; red. Ə. Manafov.- Bakı: Təhsil, 2004.- 128 s.
 • Ülvi, Almaz. Ədəbiyyat ömrü yaşayan əbədiyyat memarı / A. Ülvi; red. N. Süleymanov.- Bakı: Nurlan, 2004.- 80 s.
 • Əsrlərə bərabər illər 1969-1999: faktlar və rəqəmlər / red. heyəti: E. Namazov, D. B. Seyidzadə, F. Axundov.- Bakı, 2004.- 57 s.
 • "Heydər Əliyev və Azərbaycanda insan hüquqlarının təminatı": Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin anadan olmasının 80 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın materialları: 8 may, 2003 / Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman).- Bakı, 2003.- 56 s.
 • Mirzəyev, Məmməd Ələkbər oğlu. "Qara qızıl" ağ səadət rəngində / M. Ə. Mirzəyev, C. Mİrzəliyev
  IV kitab.- Bakı: QAPP-POLIQRAF NPK, 2003.- 320 s.
 • Akademik Zərifə xanım Əliyeva, milli oftalmologiyamız və xatirələr / tərt.: E. İsgəndərzadə, Ş. Hüseynova, A. Məmmədbəyli; elmi red. Ə. İnsaov; məsul red. K. Kərimov.- Bakı: Çaşıoğlu, 2003.- 126 s.
 • Avanqard / Ana Vətən Partiyasının Siyasi Araşdırmalar Mərkəzi və Mətbuat Xidməti; bur. məsul F. R. Ağamalı.- Bakı: Oskar NPM, 2003.- 256 s.
 • Azərbaycan diasporuna dövlət qayğısı / red. R. Sultanqızı.- Bakı: Çaşıoğlu, 2003.- 304 s.
 • Mirzə, Valeh. Azərbaycan dövlətçiliyinin qoşa qanadı / V. Mirzə; bur. məsul Q. M. Əliyev; elmi red. Ə. Ə. Ağayev.
  I kitab.- Bakı: Təhsil, 2003.- 192 s.
 • İsmayılov, İsrafil Zakir oğlu. Azərbaycan vətənpərvərliyi XX əsrdə: uğurlar və problemlər / İ. Z. İsmayılov.- Bakı: Mütərcim, 2003.- 200 s.
 • Azərbaycan: Kim kimdir: ensiklopedik sorğu kitabı = Azerbaijan: Who is who: Encycloraedic directory = Азербайджан: Кто есть Кто: Энциклопедический справочник / red.: O. Məmmədov, S. Ağayeva, Y. Artyomova.- V nəşr.- Bakı: Biznes press, 2003.- 240 s.- Azərbaycan, rus və ingilis dillərində.
 • Azərbaycanın bu günü və gələcəyi / Ana Vətən Partiyasının Siyasi Araşdırmalar Mərkəzi və Mətbuat Xidməti; bur. məsul F. R. Ağamalı.- Bakı: Oscar NPM, 2003.- 276 s.
 • Böyük gələcək / Ana Vətən Partiyasının Siyasi Araşdırmalar Mərkəzi və Mətbuat Xidməti; bur. məsul F. R. Ağamalı.- Bakı: Oskar NPM, 2003.- 260 s.
 • Xankişiyev, Aslan. Diplomatiya və iqtisadiyyat / A. Xankişiyev, S. Mehdiyev; elmi red. Y. M. Mahmudov; red. M. Salahov.- Bakı: Elnur-P, 2003.- 264 s.
 • Fenomen / Ana Vətən Partiyasının Siyasi Araşdırmalar Mərkəzi və Mətbuat Xidməti; bur. məsul F. R. Ağamalı.- Bakı: OSKAR NPM, 2003.- 264 s.
 • İsmayılqızı, Vəsimə. Goranboyda izim qaldı... / V. İsmayılqızı.- II nəşr, əlavələrlə.- Bakı: İsmayıl NPM, 2003.- 192 s.
 • Baxşəliyeva, Gövhər Baxşəli qızı. Hamıdan ucadır alimin yeri: Məqalələr. Müsahibələr. Rəylər / G. B. Baxşəliyeva; red. M. Ə. Məhəmmədi; AMEA akad. Z.M. Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu.- Bakı: Nurlan, 2003.- 322 s.
 • Heydər Əliyev: biblioqrafik məlumat kitabı / tərt.: A. A. Xələfov, S. Sadıqova.- Bakı: Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2003.- 434 s.
 • Heydər Əliyev Atatürk haqqında / Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi; tərt. S. A. Nəzərli.- Bakı: AzAtaM, 2003.- 78 s.
 • Heydər Əliyev dünyanın gözü ilə / red. T. Tofiq qızı; tərt.: E. Miraləm, R. Qaraxanlı.- Bakı: Təhsil, 2003.- 148 s.
 • Heydər Əliyev müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurucusu / Yeni Azərbaycan Partiyasının İcra Katibliyi.- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2003.- 640 s.
 • Heydər Əliyev və Azərbaycan memarlığının inkişafı: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Zati-Aliləri Heydər Əlirza oğlu Əliyevin 80 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktiki konfransın materialları / tərt. N. Əliyev; red. G. Məmmədova.- Bakı: Nurlan, 2003.- 165 s.
 • Heydər Əliyev və Azərbaycan parlamenti / məsul red. M. Ələsgərov; tərt.: A. Babayev, H. Babayev.- Bakı: Milli Məclisin nəşri, 2003.- 543 s.
 • Heydər Əliyev və Azərbaycanın Daxili İşlər Orqanları / tərt.: S. Gözəlov, C. Xaspoladov; bur. məsul S. Gözəlov.- Bakı: OKA Ofset, 2003.- 368 s.
 • Sadıqov, Fikrət. Heydər Əliyev və Azərbaycanın kimya sənayesi = Гейдар Алиев и химическая промышленность Азербайджана / F. M. Sadıqov; tərc. Ü. Hüseynova; red. T. N. Şahtaxtinski [et al.].- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2003.- 143 s.
 • Heydər Əliyev və dövlətin aqrar siyasəti: 1993-2003 / tərt. D. Lətifov; məsul red. E. R. İbrahimov.- Bakı: Gənclik, 2003.- 776 s.
 • Əliyev, Qoşqar Cəlal oğlu. Heydər Əliyev və milli mentalitet fəlsəfəsi / Q.C. Əliyev.- Bakı: Qismət, 2003.- 248 s.
 • Heydər Əliyev və mətbuat: müsahibələr, bəyanatlar, müraciətlər, çıxışlar: 4 cilddə
  IV cild: noyabr, 2002- mart, 2003 / red. R. Ə. Mehdiyev; tərt.: Ə. Abbasov, T. Ə. Əhmədov.- Bakı: Nurlar NPM, 2003.- 640 s.
 • Heydər Əliyev və mətbuat: müsahibələr, bəyanatlar, müraciətlər, çıxışlar: 4 cilddə
  III cild: iyul, 1998- sentyabr, 2000 / red. R. Ə. Mehdiyev; tərt.: Ə. Abbasov, T. Ə. Əhmədov.- Bakı: Nurlar NPM, 2003.- 640 s.
 • Heydər Əliyev və mətbuat: müsahibələr, bəyanatlar, müraciətlər, çıxışlar: 4 cilddə
  II cild: iyul, 1996- iyul, 1998 / tərt.: Ə. Abbasov, T. Ə. Əhmədov; red. R. Ə. Mehdiyev.- Bakı: Nurlar NPM, 2003.- 640 s.
 • Heydər Əliyev və mətbuat: müsahibələr, bəyanatlar, müraciətlər, çıxışlar: 4 cilddə
  I cild: yanvar, 1990- iyul, 1996 / tərt.: Ə. Abbasov, T. Ə. Əhmədov; red. R. Ə. Mehdiyev.- Bakı: Nurlar NPM, 2003.- 640 s.
 • Hüseynova, İradə Mehtiqulu qızı. Heydər Əliyev və Qafqazda sülh prosesi = Гейдар Алиев и мирный процесс на Кавказе = Heydar Aliyev and the Peace Process in the Caucasus: magistr hazırlığı üçün proqram / İ. M. Hüseynova; red. Ə. İ. Muxtarov; Bakı Dövlət Universiteti.- Bakı: Təhsil, 2003.- 112 s.
 • Əliyev, Vilayət Hüseyn oğlu. Heydər Əliyevin dil siyasəti / V. H. Əliyev; elmi red. N. Cəfərov.- Bakı: Nurlan, 2003.- 100 s.
 • Mirələmov, Hüseynbala Fazil oğlu. Həqiqət: publisistik düşüncələr / H. F. Mirələmov; red. Ə. R. Xələfli.- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2003.- 448 s.
 • Mirələmov, Hüseynbala Fazil oğlu. Həqiqət: publisistik düşüncələr / H. F. Mirələmov; red. Ə. Xələfli.- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2003.- 448 s.
 • Həqiqət kimi sadə = Simple as the truth: foto-albom.- Bakı, 2003.- 245 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində.
 • Məmmədov, Məhərrəm Fərman oğlu. III Respublika: milli inkişaf modeli və strategiyası / M. F. Məmmədov.- Bakı: Elm, 2003.- 155 s.
 • Səfərov, Səttar. İlham Əliyev - ümummilli liderliyə layiq şəxsiyyət / S. Səfərov.- Bakı: Qismət, 2003.- 208 s.,
 • İlham Əliyev: Biz hər şeyə nail olacağıq / Ana Vətən Partiyasının Siyasi Araşdırmalar Mərkəzi və Mətbuat Xidməti; bur. məsul F. R. Ağamalı.- Bakı: Oskar NPM, 2003.- 268 s.
 • İlham Əliyev: Heç bir təzyiq məni öz yolumdan çəkindirə bilməz / Ana Vətən Partiyasının Siyasi Araşdırmalar Mərkəzi və Mətbuat Xidməti; bur. məsul F. R. Ağamalı.- Bakı: OSKAR NPM, 2003.- 236 s.
 • Seyidov, Mirkazım Hacı Heydər oğlu. İnamla, İlhamla sabaha doğru / M. H. Seyidov; red. M. Abdalov.- Bakı: Adiloğlu, 2003.- 214 s.
 • Hüseynova, İradə Mehtiqulu qızı. Müstəqilliyimizin təminatçısı: məqalələr, çıxışlar, müsahibələr, rəylər... / İ. M. Hüseynova.- Bakı: Təhsil, 2003.- 504 s.
 • Olimp / Ana Vətən Partiyasının Siyasi Araşdırmalar Mərkəzi və Mətbuat Xidməti; bur. məsul F. R. Ağamalı.- Bakı: Oskar NPM, 2003.- 252 s.
 • Qurbani, Abdulla. Olimpiya məşəli / A. Qurbani; red. V. H. Əliyev.- Bakı: Əbilov, Zeynalov və oğulları, 2003.- 340 s.
 • Otuz ilin sevinci: kitab-albom / tərt.-red. A. Qurbani.- Bakı: Əbilov, Zeynalov və oğulları, 2003.- 140 s.
 • Şirinov, Həsən. Sönməz, əbədidir Heydər Əliyev / H. Şirinov; red. Q. M. Əliyev.- Bakı: Ozan, 2003.- 80 s.
 • Strateq / Ana Vətən Partiyasının Siyasi Araşdırmalar Mərkəzi və Mətbuat Xidməti; bur. məsul F. R. Ağamalı.- Bakı: Oskar NPM, 2003.- 368 s.
 • Seyidov, Mirkazım Hacı Heydər oğlu. Sənə nəğmə qoşuram, mənim dağlı və günəşli ölkəm / M. H. Seyidov.- Novosibirsk, 2003.- 204 s.
 • Tarixin memarı: fotoalbom = Архитектор истории: фотоальбом = Architect of History: fotoalbum / tərt. T. Həsənova; mətnin müəl.: İ. Şükürov, F. Nəsirov; layihənin rəh. F. Nəsirov.- Ankara: Fersa Ltd., n. i. y.- 95 s.- Azərbaycan, rus və ingilis dillərində.
 • Məmmədquluzadə, Kamal Mehdiqulu oğlu. Türk dünyasının atası: poema / K. M. Məmmədquluzadə; red. Z. Şahsevənli.- Bakı: QAPP-POLIQRAF NPK, 2003.- 93 s.
 • Salahlı, Səyyad Adil oğlu. Üfüqdə Nobel Sülh mükafatı görünür: məqalələr, müsahibələr / S. A. Salahlı.- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2003.- 304 s.
 • XX-XXI: iki əsrin nadir dövlət xadimi və lideri mövzusunda elmi sessiyanın materialları: 22 aprel 2003-cü il / Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası; elmi red.: S. M. Qəndilov, Ə. X. Nuriyev.- Bakı: Çaşıoğlu, 2003.- 228 s.
 • Mehdiyev, Ramiz Ənvər oğlu. XXI əsrdə milli dövlətçilik / R. Ə. Mehdiyev; elmi red. S. S. Xəlilov.- Bakı: XXI-YNE, 2003.- 248 s.
 • Tuncay, Bəxtiyar. XXI əsrin perspektivləri: Azərbaycandan baxış / B. Tuncay; elmi red. N. S. Əhmədli; Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi.- Bakı: AzAtaM, 2003.- 89 s.
 • Seyidov, Mirkazım Hacı Heydər oğlu. Yaşayır Heydər Ata! / M. H. Seyidov; red. M. Heydəroğlu.- Bakı: Adiloğlu, 2003.- 202 s.
 • Yeni Azərbaycan - Yeni Lider / Ana Vətən Partiyasının Siyasi Araşdırmalar Mərkəzi və Mətbuat Xidməti; bur. məsul F. R. Ağamalı.- Bakı: Oskar NPM, 2003.- 252 s.
 • Yeni Azərbaycan Partiyası müstəqil Azərbaycanı müstəqillik yolunda inkişaf etdirməyə qadir bir partiyadır: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri Zati-Aliləri cənab Heydər Əliyevin Yeni Azərbaycan Partiyasının 10-cü ildönümünə həsr olunmuş təntənəli yığıncağındakı nitqi.- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2003.- 36 s.
 • Yeni Qeostrateji münasibətlərdə Cənubi Qafqaz regionunun yeri: beynəlxalq elmi konfrans: işçi materiallar = South Caucasus in the Context of New Geostrategical Relations: International Conference: working materials / Qərb universiteti.- Bakı: Qərb Universiteti NPM, 2003.- 275 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində.
 • Mirələmov, Hüseynbala Fazil oğlu. Zəfər yolu: esse / H. F. Mirələmov; red. Ə. Əliyev.- Bakı: Gənclik, 2003.- 66 s.
 • Mirzəyev, Məmməd Ələkbər oğlu. "Qara qızıl" ağ səadət rəngində / M. Ə. Mirzəyev, C. X. Mirzəliyev
  III kitab.- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2002.- 346 s.
 • Mirələmov, Hüseynbala Fazil oğlu. Amalın işığında: publisistik düşüncələr, portret cizgilər, müsahibələr / H. F. Mirələmov.- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2002.- 272 s.
 • Azərbaycan Respublikası Təhlükəsizlik Şurası: beynəlxalq əlaqələr: [nitqlər, sərəncamlar, fərmanlar] / bur. məsul F. M. Ələsgərov.- Bakı: Ədliyyə Nazirliyinin mətbəəsi, 2002.- 144 s.
 • Hüseynzadə, Çingiz. Azərbaycan Respublikasının Milli Olimpiya Komitəsi - 10 il = National Olimpic Committee of the Republik of Azerbaijan - 10 years / Ç. Hüseynzadə, C. Rəhmanov; layihənin rəh. İ. H. Əliyev; tərc.: G. Rüstəmova, L. Mədətova, T. Cəfərov.- Bakı, 2002.- 438 s.
 • Azərbaycan Respublikasının Prezidenti - Heydər Əlirıza oğlu Əliyev.- n. y. y.: Lövhələr və nəşr MMC, n. i. y. - 32 s.- İvrit dilində.
 • Mahmudov, Yaqub Mikayıl oğlu. Azərbaycan tarixində Heydər Əliyev şəxsiyyəti / Y. M. Mahmudov; elmi red. Ə. M. Həsənov.- Bakı: Təhsil, 2002.- 328 s.
 • Azərbaycan-1994
  II hissə: Milli dövlətçilik sınaq qarşısında.- Bakı, 2002.- 432 s.
 • Azərbaycan-1994
  I hissə: Milli dövlətçilik sınaq qarşısında.- Bakı, 2002.- 472 s.
 • Azərbaycan-Çin: diplomatik əlaqələr qurulmasının 10 ili / Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Katibliyi, Çin Xalq Respublikasının Azərbaycandakı səfirliyi.- Bakı, 2002.- 180 s.
 • Azərbaycan-Türkiyə əlaqələri və Heydər Əliyev: 1991-2001
  I kitab / red. M. C. Mərdanov.- Bakı: Qafqaz Universiteti nəşri, 2002.- 180 s.
 • Səmədov, Abutalıb Qənbər oğlu. Azərbaycanın qurtuluş tarixi / A. Q. Səmədov, A. İsayev ; elmi red. Ə. Həsənov; ön sözün müəl. A. A. Qasımov.
  II cild: Gəncə faciəsi.- Bakı: Tural-Ə NPM, 2002.- 340 s.
 • Səmədov, Abutalıb Qənbər oğlu. Azərbaycanın qurtuluş tarixi / A. Q. Səmədov
  III cild: Xəyanət / elmi red. Ə. M. Həsənov.- Bakı: Tural-Ə NPM, 2002.- 456 s.
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Azərbaycanşünaslığa giriş / N. Q. Cəfərov; elmi red. H. R. İmanov; red. S. A. Nəzərli; Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi.- Bakı: AzAtaM, 2002.- 600 s.
 • Vəliyev, Əhməd Abdulkərim oğlu. Bəsirət ünvanı / Ə. A. Vəliyev; red. Ə. Q. Əlirzayev.- Bakı: Odlar Yurdu, 2002.- 256 s.
 • Seyidov, Yusif Mirəhməd oğlu. Demokratiyanın uzun yolu: toplu / Y. M. Seyidov; rеd. M. İ. Əlizadə
  II kitab.- Bakı: Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2002.- 216 s.
 • Abdullayev, Elşad İslam oğlu. Dövlət quruculuğu / E. Abdullayev.- Bakı: Ozan, 2002.- 232 s.
 • Dünya Azərbaycanlılarının I Qurultayı: Bakı şəhəri, 9-10 noyabr 2001-ci il / bur. məsul R. Ə. Mehdiyev; tərt. Ə. M. Həsənov.- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2002.- 351 s.
 • Budaqov, Budaq Əbdüləli oğlu. Heydər Əliyev fenomeni / B. Ə. Budaqov.- II nəşri.- Bakı: İsmayıl NPM, 2002.- 136 s.
 • İnsanov, Əli Binnət oğlu. Heydər Əliyev və Azərbaycan səhiyyəsi = Гейдар Алиев и здравоохранение Азербайджана / Ə. İnsanov.- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2002.- 156 s.
 • Heydər Əliyev və Azərbaycançılıq məfkurəsi / elmi red. R. Ə. Mehdiyev.- Bakı: Azərbaycan Universiteti nəşriyyatı, 2002.- 232 s.
 • Heydər Əliyev və Azərbaycanda Olimpiya Hərəkatı: Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin 10 illik yubileyinə həsr olunur / layihənin rəh. İ. H. Əliyev.- Bakı, 2002.- 43 s.
 • Heydər Əliyev və bələdiyyələr: toplu / tərt.: E. İ. Abdullayev, V. Tofiqli; bur. məsul M. S. Qəfərov.- Bakı: Beynəlxalq Universitet NPM, 2002.- 55 s.
 • Quliyeva, Xatirə. Heydər Əliyev və mənəvi-estetik dəyərlər / X. Quliyeva; elmi red. V. Həbiboğlu.- Bakı: Azərnəşr, 2002.- 176 s.
 • Həbibbəyli, İsa Əkbər oğlu. Heydər Əliyev və Naxçıvan Dövlət Universiteti / İ. Ə. Həbibbəyli; red. V. Məmmədov ; Naxçıvan Dövlət Universiteti.- Naxçıvan: Qeyrət, 2002.- 78 s.
 • İlham Əliyev fenomeni = Phenomenon of Ilham Aliyev / lahiyənin müəl.: F. Ağamalı; tərt.: A. V. Mənsimli, V. M. Hüseynov.- Bakı, 2002.- 1 el. opt. disk (CD-ROM).- Azərbaycan və ingilis dillərində.
 • Fərmanzadə, Bəhram. Müqəddəs gün / B. Fərmanzadə; red. D. Nəsib.- Bakı: Şusa nəşriyyatı, 2002.- 48 s.
 • Abdullayev, Vaqif İdris oğlu. Müstəqilliyimizin strategiyası / V. İ. Abdullayev; elmi red. İ. Ə. Həbibbəyli.- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2002.- 416 s.
 • Qələbə bizimlədir / red. A. Məmməd; tərt. S. Hьseynov.- Bakı, 2002.- 129 s.
 • Xudiyev, Nizami Manaf oğlu. Sabaha inamla / N. M. Xudiyev; elmi red. A. Babayev.- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2002.- 432 s.
 • Əliyev, Eldar Paşa oğlu. Sönməz Günəş: poema / E. P. Əliyev; red. B. Bağırov
  II hissə.- Bakı: Nurlan, 2002.- 234 s.
 • Əliyev, Eldar Paşa oğlu. Sönməz Günəş: poema / E. P. Əliyev; red. B. Bağırov
  I hissə.- Bakı: Nurlan, 2002.- 200 s.
 • Əlizadə, Məmməd İsa oğlu. Tarixə yaddaş ömür / M. İ. Əlizadə; red. X. H. Kazımlı.- Bakı: Qanun, 2002.- 240 s.
 • Xudiyev, Nizami Manaf oğlu. Xalqın İlhamı / N. M. Xudiyev.- Təbriz, 2002.- 101 s.
 • Həsənov, Əli Məhəmmədəli oğlu. Yeni Azərbaycan Partiyası: yaranması, formalaşması və əsas fəaliyyət istiqamətləri / Ə. M. Həsənov, A. B. Mirzəzadə.- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2002.- 200 s.
 • Yeni Azərbaycan Partiyası: 1992-2002: Azərbaycanın dünəni, bu günü və gələcəyi.- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2002.- 467 s.
 • Yeni Azərbaycan Partiyası - 10 il / bur. məsul Ə. Əhmədov; tərt.: M. Q. Qurbanlı, İ. Əliyev.- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2002.- 216 s.
 • Yeni əsrdə yeni lider / elmi red. Q. Q. Mehdiyev; red. Q. Əfəndiyev.- Bakı: Araz, 2002.- 238 s.
 • Mirzəyev, Məmməd Ələkbər oğlu. "Qara qızıl" ağ səadət rəngində / M. Ə. Mirzəyev, C. X. Mirzəliyev.- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2001.- 336 s.
 • Mehdi, Əli. Atatürkün özü sənsən / Ə. Mehdi; red. M. Ş. Məchul.- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2001.- 40 s.
 • Avropa Şurası və Azərbaycan: sülh, əmin-amanlıq və demokratiya naminə / Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Katibliyi, AzərTAc.- Bakı: Nurol, 2001.- 239 s.
 • Arzumanlı, Vaqif Minad oğlu. Azərbaycan diasporu: reallıqlar, qayğılar, problemlər: monoqrafiya / V. M. Arzumanlı; elmi red. V. Həbiboğlu; AMEA Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutu.- Bakı: Qartal, 2001.- 800 s.
 • Azərbaycan dövləti bundan sonra da yaşayacaq və müstəqilliyimiz əbədİ, daimi olacaqdır = Азербайджанское государство будет жить и впредь, наша независимость станет постоянной, вечной.- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2001.- 107 s.
 • Qaffarov, Tahir Baqi oğlu. Azərbaycan Respublikası: əsrə bərabər on il: 1991-2001 / T. B. Qaffarov; elmi red. İ. Əliyev.- Bakı: Tural-Ə NPM, 2001.- 325 s.
 • Mirzəzadə, Aydın Böyükkişi oğlu. Azərbaycan Respublikasında çoxpartiyalı sistemin formalaşması xüsusiyyətləri: monoqrafiya / A. B. Mirzəzadə; elmi red. Ə. M. Həsənov.- Bakı: Azərnəşr, 2001.- 280 s.
 • Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin yeni 2001-ci il, yeni əsr və üçüncü minillik münasibətilə Azərbaycan xalqına müraciəti.- Naxçıvan: Əcəmi NPB, 2001.- 190 s.
 • Azərbaycan XXI əsrin və üçüncü minilliyin ayrıcında: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin yeni 2001-ci il, yeni əsr və üçüncü minillik münasibəti ilə Azərbaycan xalqına müraciətinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın materialları / Bakı Dövlət Universiteti.- Bakı: Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2001.- 167 s.
 • Əzimli, Azər. Azərbaycan-NATO münasibətləri: 1992-2000 / A. Əzimli; elmi red. M. C. Qasımov.- Bakı: Adiloğlu, 2001.- 226 s.
 • Azərbaycan-Rusiya münasibətlərində yeni mərhələ: Rusiya Federasiyasının prezidenti V.V. Putinin Azərbaycana rəsmi səfəri: 9-10 yanvar 2001-ci il / elmi red. R. Ə. Mehdiyev.- Bakı: Qismət, 2001.- 184 s.
 • Heydər Əliyev işığı - İpək yolu / bur. məsul A. Muradverdiyev; red.: T. Məmmədov, Hidayət.- Bakı: Qismət, 2001.- 248 s.
 • Heydər Əliyev müstəqil Azərbaycanın neft emalı sənayesinin banisidir.- Bakı, 2001.- 145 s.
 • Heydər Əliyev mədəni irsimizin keşiyində / Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Katibliyi.
  II kitab.- Bakı, 2001.- 547 s.
 • Heydər Əliyev mədəni irsimizin keşiyində / Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Katibliyi.
  I kitab.- Bakı, 2001.- 439 s.
 • Həbiboğlu, Vəli. Heydər Əliyev və Azərbaycan diasporu / V. Həbiboğlu; ön sözün müəl., red. V. M. Arzumanlı; AMEA Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutu.- Bakı: Qartal, 2001.- 358 s.
 • Həsənova, Məlahət. Heydər Əliyev və Azərbaycan dövlətçiliyində qadın məsələsi / M. Həsənova; red. S. M. Qəndilov.- Bakı: Elm, 2001.- 80 s.
 • Orucov, Hidayət Xuduş oğlu. Heydər Əliyev və Azərbaycanda milli siyasət / H. X. Orucov; elmi red. Ə. Abdullayev.- Bakı: Şərq-Qərb, 2001.- 159 s.
 • Heydər Əliyevin İqtisadi İdarəetmə Məktəbi / elmi red.: A. A. Nadirov, M. M. Sadıqov.- Bakı, 2001.- 180 s.
 • Heydər Əliyevin neft strategiyası: Azərbaycanın müstəqilliyi və rifahı naminə / Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Katibliyi.
  I hissə.- Bakı, 2001.- 495 s.
 • Heydər Əliyevin neft strategiyası: Azərbaycanın müstəqilliyi və rifahı naminə / Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Katibliyi.
  II hissə.- Bakı, 2001.- 479 s.
 • Heydər Əliyevin yeni neft strategiyası = Haydar Aliyev`s new oil strategy.- Bakı, 2001.- 191 s.- Azərbaycan və ingilıs dillərində.
 • Əliyev, Eldar İbrahim oğlu. Həyat və tarixi həqiqətlər / E. İ. Əliyev; red. Ş. Səlimbəyli.- Bakı: Araz, 2001.- 200 s.
 • İlham Əliyev bu günün və gələcəyin uğur faktorudur
  II kitab / bur. məsul F. R. Ağamalı.- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2001.- 552 s.
 • İlham Əliyev: Mən istənilən səviyyədə istənilən mübarizəyə hazıram
  III kitab / bur. məsul F. R. Ağamalı.- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2001.- 480 s.
 • Qurbanov, Şamil Dünyamalı oğlu. İstedadlar ocağı / Ş. D. Qurbanov.- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2001.- 208 s.
 • Xəlilov, Səlahəddin Sədrəddin oğlu. Lider. Dövlət. Cəmiyyət: monoqrafiya / S. S. Xəlilov; elmi red. Ə. M. Həsənov.- Bakı: Azərbaycan Universiteti nəşriyyatı, 2001.- 358 s.
 • Sülhə aparan yollar: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Amerika Birləşmiş Ştatlarına işgüzar səfəri, 1-14 aprel 2001-ci il / Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Katibliyi, AzərTAc.- Bakı: Nurol, 2001.- 118 s.
 • Yeni, müstəqil Azərbaycan uğrunda!: Yeni Azərbaycan Partiyası.- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2001.- 23 s.
 • Azərbaycan BMT ailəsində / Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Katibliyi, AzərTAc.- Bakı: Nurol, 2000.- 342 s.
 • Azərbaycan-1993: anarxiyadan sabitliyə / red. Ə. B. Mehdiyev.- Bakı, 2000.- 415 s.
 • Azərbaycan-ABŞ: dostluq və tərəfdaşlıq yollarında: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Amerika Birləşmiş Ştatlarına işgüzar səfəri: 12-28 fevral 2000-ci il / Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Katibliyi, AzərTAc.- Bakı: Nurol, 2000.- 182 s.
 • Azərbaycan-Çin: dostluq sərhədlər açır.- Bakı, 2000.- 150 s.
 • Azərbaycan-Çin: dostluq sərhədlər aşır / Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Katibliyi, AzərTAc.- Bakı: Nurol, 2000.- 150 s.
 • Davos: qlobal iqtisiyyatın üfüqləri: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Davos Dünya İqtisadi Forumu ilə əlaqədar İsveçrəyə işgüzar səfəri: 27-30 yanvar 2000-ci il / Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Katibliyi, AzərTAc.- Bakı: Nurol, 2000.- 86 s.
 • Dövlət müdriklik məktəbi: "Heydər Əliyev və Dövlət İdarəçiliyi: nəzəriyyə və təcrübə" mövzusunda 3-4 may 2000-ci il tarixdə Bakıda keçirilmiş elmi praktik konfransın materialları / Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası.- Bakı: Çaşıoğlu, 2000.- 214 s.
 • Heydər Əliyev Azərbaycanın müasir neft emalı sənayesinin yaradıcısıdır / red. B. Y. Sadıqov; bur. məsul R. Ş. Mirzəyev.- Bakı, 2000.- 124 s.
 • Heydər Əliyev işığı - İpək yolu / red. Hidayət; bur. məsul A. Muradverdiyev.- Bakı: Çaşıoğlu, 2000.- 242 s.
 • Heydərov, Kəmaləddin Fəttah oğlu. Heydər Əliyev və Azərbaycanda gömrük sisteminin təkamülü: iqtisadi təhlükəsizlik konsepsiyası üzrə / K. F. Heydərov; red. M. Cavad.- Bakı: Ozan, 2000.- 256 s.
 • Heydər Əliyev və Gürcüstan / tərc.: M. Mamaladze, L. Qabeçava; ön sözun müəl. H. Hacıyev.- Bakı; Тбилиси, 2000.- 424 s.- Azərbaycan və gürcü dillərində
 • Heydər Əliyev: Azərbaycan bütün azərbaycanlıların vətənidir: Azərbaycanlıların ümumrusiya konqresində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin nitqi: Moskva, 22 iyun 2000-ci il = Гейдар Алиев: Азербайджан- родина всех Азербайджанцев: Речь Президента Азербайджанской Республики Гейдара Алиева на всероссийском конгрессе азербайджанцев: Москва, 22 июня 2000 года.- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2000.- 143 s.
 • Şükürov, Sadıq Cəfər oğlu. Millət atası / S. C. Şükürov, M. T. Səfərov; red. S. M. Mirzəyev.- Bakı: Təhsil, 2000.- 208 s.
 • Sülh və təhlükəsizlik naminə: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin NATO-nun 50 illik yubileyi ilə əlaqədar Amerika Birləşmiş Ştatlarına səfəri, 22-27 aprel 1999-cu il / Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Katibliyi, AzərTAc.- Bakı, 2000.- 232 s.
 • XXI əsrə sülh körpüsü: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatının İstanbul Zirvə görüşü ilə əlaqədar Türkiyəyə səfəri: 17-20 noyabr 1999-cu il / Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Katibliyi, AzərTAc.- Bakı: Nurol, 2000.- 212 s.
 • Yeni Azərbaycan Partiyasının I Qurultayı: 20-21 dekabr 1999-cu il: stenoqrafik hesabat / bur. məsul Ə. C. Əhmədov.- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2000.- 248 s.
 • Yurdda sülh, cahanda sülh uğrunda: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Türkiyəyə işgüzar səfəri, 31 oktyabr - 2 noyabr 1999-cu il / Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Katibliyi, AzərTAc.- Bakı: Nurol, 2000.- 257 s.
 • Azərbaycan beynəlxalq aləmdə / tərt.: E. İ. Abdullaev, F. İ. Muradov.
  V cild: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin 1999-cu ildə xarici ölkələrə səfərlərinə dair materiallar.- Bakı: Göytürk, 1999.- 476 s.
 • Azərbaycan beynəlxalq aləmdə / tərt.: E. İ. Abdullaev, F. İ. Muradov.
  IV cild: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin 1998-ci ildə xarici ölkələrə səfərlərinə dair materiallar.- Bakı: Göytürk, 1999.- 520 s.
 • Rəcəbli, Rəna. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının baş memarı / R. Rəcəbli; elmi red. Q. Ə. Rəcəbli.- Bakı: Mütərcim, 1999.- 15 s.
 • Demokratik seçkilərin əks-sədası / tərt. S. İsmayılov.- Bakı: Göytürk, 1999.- 352 s.
 • Xəlilov, Səlahəddin. Fəlsəfədən siyasətə / S. S. Xəlilov; elmi red.: K. Talıbzadə, F. Qasımzadə.- II nəşri.- Bakı: Azərbaycan Universiteti, 1999.- 336 s.
 • Muxtarova, Nübar Muxtar qızı. Heydər Əliyev - milli "Mən"in oriyentiri = Гейдар Алиев - ориентир национального "Я" = Heydar Aliyev - national dignity landmark / N. M. Muxtarova.- Bakı: Əbilov, Zeynalov və oğulları, 1999.- 166 s.- Azərbaycan, rus və ingilis dillərində.
 • Həbiboğlu, Vəli. Heydər Əliyev və Azərbaycan diasporu / V. Həbiboğlu; red. V. M. Arzumanlı; Azərbaycan EA Milli Münasibətlər İnstitutu.- Bakı: Qartal, 1999.- 120 s.
 • Məmmədov, Ziya Ərzuman oğlu. Heydər Əliyev və Azərbaycan dəmir yolları / Z. Ə. Məmmədov; red. M. Mirnəsiroğlu.- Bakı: Azərnəşr, 1999.- 304 s.
 • Mirzəyev, Ramiz Şəmşəd oğlu. Heydər Əliyev və müstəqil Azərbaycan dövləti = Heydar Aliyev and new oil strategy of independent Azerbaijan / R. Ş. Mirzəyev; red. B. Y. Sadıqov; tərc. R. Ə. İsayev.- Bakı: Göytürk, 1999.- 157 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində.
 • Heydər Əliyev və Yeni Azərbaycan Partiyası / tərt. F. Q. Maqsudov.- Bakı: Elm, 1999.- 200 s.
 • Mənim idealım Heydər Əliyev / red. R. Əşirqızı.- Bakı: Qorqud, 1999.- 207 s.
 • Naxçıvan Muxtar Respublikası: 1969-1999: kitab-albom / tərt. Ə. M. Həsənov; foto. N. Babayev.- Naxçıvan: Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi, 1999.- 216 s.
 • Abdullayev, Vaqif İdris oğlu. O, böyük siyasətə hazırdır / V. İ. Abdullayev.- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 1999.- 88 s.
 • Prezident Heydər Əliyev = Президент Гейдар Алиев = President Heydar Aliev / tərt.: N. İbrahimov, A. Muradverdiyev.
  II kitab.- Kran, 1999.- 184 s. - Azərbaycan, rus və ingilis dillərində.
 • Prezident Heydər Əliyev = Президент Гейдар Алиев = President Heydar Aliyev / tərt.: N. İbrahimov, A. Muradverdiyev.
  I kitab.- Kran, 1999.- 237 s.- Azərbaycan, rus və ingilis dillərində.
 • Qədim Naxçıvanda bayram - 75 / tərt.: A. Muradverdiyev, N. İbrahimov.- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 1999.- 287 s.
 • Yəhyayev, Teymur Heydər oğlu. Tanıdığım kimi, başa düşdüyüm qədər / T. Yəhyayev.- Bakı: Əbilov, Zeynalov və oğulları, 1999.- 88 s.
 • Xalqa mənsub olan həyat / tərt. C. Xəlilov.- Bakı: Şirvannəşr, 1999.- 152 s.
 • Yeni Azərbaycan partiyasının hər bir üzvü dövlətimizin, Azərbaycan Prezidentinin siyasətinin həyata keçirilməsində mübariz insan, mübariz əsgər olmalıdır: Azərbaycan Prezidenti, Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri Heydər Əliyevin YAP-ın idarə heyətinin, siyasi şurasının, partiyanın qurultayına hazırlıq üzrə təşkilat komitəsinin üzvləri və mərkəzi aparatın rəhbər işçiləri ilə görüşü, 4 sentyabr 1999-cu il.-Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 1999.-95 s.
 • "...Mənim bir nömrəli problemim" / red. R. Fərəcov.- Bakı: QAPP-Poliqraf NPK: İsmayıl NPM, 1998.- 166 s.
 • Azərbaycan beynəlxalq aləmdə / tərt.: E. İ. Abdullaev, F. İ. Muradov.
  III cild: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin 1997-ci ildə xarici ölkələrə səfərlərinə dair materiallar.- Bakı: Göytürk, 1998.- 776 s.
 • Mahmudov, Yaqub Mikayıl oğlu. Azərbaycan dövlətçiliyinin xilaskarı / Y. M. Mahmudov.- Bakı: Altaj, 1998.- 44 s.
 • Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab Heydər Əlirza oğlu Əliyevin Respublika Prezidentliyinə namizəd kimi televiziya ilə Azərbaycan xalqına seçkiqabağı müraciəti.- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 1998.- 15 s.
 • Azərbaycan tarixinin parlaq səhifələri.- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 1998.- 63 s.
 • Nəsirov, Elman Xudam oğlu. Azərbaycan-ABŞ münasibətləri: 1991-1997-ci illər / E. X. Nəsirov; elmi red. R. Orucov.- Bakı: Qanun, 1998.- 136 s.
 • Abdullayev, Mahir İslam oğlu. Azərbaycan-Türkiyə əlaqələri / M. İ. Abdullayev; elmi red. S. Məmmədov.- Bakı: Mütərcim, 1998.- 112 s.
 • Azərbaycanı dünyaya saydıran insan / tərt.-müəl. RS. Mirzəzadə.- Bakı, 1998.- 335 s.
 • Azərbaycanın dünəni, bu günü və sabahı - Heydər Əliyev: fotoalbom.- Bakı, 1998.- 74 s.
 • Azərbaycanın və Dağıstanın böyük oğlu = Великий сын Азербайджана и Дагестана / tərt.-red. S. A. Nəzərli; bur. məsul H. X. Orucov. - Bakı: Göytürk, 1998.- 254 s.- Azərbaycan və rus dillərində.
 • Azərbaycanlıların soyqırımı haqqında.- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 1998.- 120 s.
 • Dünya Azərbaycanlılarına: [Dünya azərbaycanlılarının həmrəylik günü münasibətilə 1997-ci il dekabrın 27-də Respublika sarayında keçirilmiş təntənəli toplantıda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin nitqi] = Ко всем азербайджанцам мира: [речь Президента Азербайджанской Республики Гейдара Алиева на торжественном собрании, посвященном дня Солидарности азербайджанцев всего мира 27 декабря 1997 года].- Bakı , 1998.- 83 s.
 • Dünya azərbaycanlılarına = To the azerbaijanis of the world.- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 1998.- 78 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində
 • Fikirlərin vəhdəti / tərt.: B. Ələmşahov, N. Bəxşeyiş oğlu; red. N. Xudiyev.- Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1998.- 95 s.
 • Gənc Azərbaycanşünasların məruzələri / Asiya Müsəlmanları Komitəsi Azərbaycanşünasların Müstəqil Birliyi; tərt. R. Ə. Rəcəbov.- Bakı: Azərbaycan Dövlət Kitab Palatası, 1998.- 171 s.
 • Heydər Əliyev - 75.- Bakı: Azərbaycan Universiteti nəşriyyatı, 1998.- 184 s.
 • Əkbərov, Bəxtiyar. Heydər Əliyev milli konstitusiyamızın yaradıcısı və banisidir / B. Əkbərov; red. A. Qəhrəmanov.- Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1998.- 96 s.
 • Maqsudov, Fəraməz Qəzənfər oğlu. Heydər Əliyev və Azərbaycan elmi / F. Q. Maqsudov.- Bakı: Elm, 1998.- 260 s.
 • Heydər Əliyev və Azərbaycan iqtisadiyyatı / Ə. T. Nağıyev [et al.].- Bakı: Azərnəşr, 1998.- 388 s.
 • Əliyev, Rafiq Yəhya oğlu. Heydər Əliyev, din və mənəvi dəyərlər / R. Y. Əliyev; red.: A. H. Paşazadə, A. M. Məmmədov.- Bakı: Əbilov, Zeynalov və oğulları, 1998.- 76 s.
 • Ol, Əjdər. Müdriklik / Ə. Ol; red. R. Hüseynov.- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 1998.- 80 s.
 • Əhmədov, Qalib Əhmədxan oğlu. Müsahiblərim: demokratik idarəetmənin rəhbər kadrları / Q. Ə. Əhmədov.- Bakı: Siyasət, 1998.- 272 s.
 • Ömürdən səhifələr / red. V. İ. Abdullayev.- Bakı, 1998.- 130 s.
 • Prezident: xronika
  I kitab: 1993-1997-ci illər / tərt.-müəl. A. Ə. Bəşirli; foto. R. Bağırov, O. Məmmədov.- Bakı: WestPrint-98, 1998.- 199 s.
 • Prezident imzası - Prezident qayğısı: toplu / tərt. A. C. Məmmədov.- Bakı: Azərnəşr, 1998.- 492 s.
 • Qurtuluş / tәrt.: A. Ə. Babayev, H. Babayev.- Bakı: Milli Mәclisin nәşri, 1998.- 462 s.
 • Quruculuq, yaradıcılıq illəri: statistik məcmuə = Years of establishment and creation: statistical yearbook / Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi; bur. məsul M. Qardaşxanova.- Bakı, 1998.- 229 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində.
 • Tale ulduzu / red. S. İslam; tərt. D. Səfərov.- Bakı: Gənclik, 1998.- 288 s.
 • Tarixin memarı = Архитектор истории = Architect of History : fotoalbom / tərt.-müəl. F. Nəsirov; tərt. T. Həsənova; foto. R. Bagırov, O. Litvin.- Ankara, 1998.- 95 s.- Azərbaycan, rus və ingilis dillərində.
 • Vətənə, dövlətə, xalqa sədaqətin parlaq nümunəsi: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin 1993-cü il oktyabrın 3-dən 1998-ci il oktyabrın 3-dək olan dövr ərzində keçirdiyi tədbirlər və görüşlər haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidenti Katibliyinin məlumatı.- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 1998.- 23 s.
 • Xalqın səsi- haqqın səsi / tərt. V. İsmayılov; red. A. Cəmil.- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 1998.- 127 s.
 • Elduası, Eldar. Xilaskar / E. Elduası
  I kitab / red. A. Şirin.- Bakı: Dünya, 1998.- 168 s.
 • Məmmədova, Sədaqət. Zaman, şəxsiyyət və cəmiyyət / S. Məmmədova; red. T. Əhmədov.- Bakı: OZAN, 1998.- 168 s.
 • Azərbaycan beynəlxalq aləmdə / tərt.: E. İ. Abdullaev, F. İ. Muradov.
  II cild: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin 1995-1996-cı illərdə xarici ölkələrə səfərlərinə dair materiallar.- Bakı: Göytürk, 1997.- 761 s.
 • Qaffarov, Tahir Baqi oğlu. Azərbaycan tarixi: XX əsrin 80-90-ci illəri / T. B. Qaffarov; elmi red. T. T. Mustafazadə.- Bakı: Mütərcim, 1997.- 141 s.
 • Həsənov, Əli Məhəmmədəli oğlu. Azərbaycan-ABŞ: anlaşılmaz münasibətlərdən strateji tərəfdaşlığa doğru: oktyabr 1991- avqust 1997 / Ə. M. Həsənov; elmi red. Ə. Mehdiyev.- Bakı: Azərbaycan Universiteti nəşriyyatı, 1997.- 103 s.
 • Azərbaycan-Fransa: əməkdaşlığın genişlənməsinə mühüm töhfə: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Fransaya rəsmi səfəri / tərt. O. Sadıqov.- Bakı: Şərq-Qərb, 1997.- 114 s.
 • Azərbaycan-Rusiya: dostluq və əməkdaşlıq münasibətlərinin inkişafında yeni mərhələ: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Rusiyaya rəsmi səfəri = Азербайджан-Россия: новая веха в развитии отношений дружбы и сотрудничества: официальный визит Президента Азербайджанской Республики Гейдара Алиева в Россию / tərt. O. Sadıxov; bur. məsul: H. Orucov, E. Namazov.- Bakı: Şərq-Qərb, 1997.- 164 s.
 • Azərbaycan-Türkiyə: dostluq, qardaşlıq, strateji əməkdaşlıq: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Türkiyəyə rəsmi səfəri / tərt.: Ş. Şahməmmədov, O. Sadıqov.- Bakı: Şərq-Qərb, 1997.- 200 s.
 • Birlikdə yeni əsrə doğru: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Amerika Birləşmiş Ştatlarına rəsmi səfəri, 27 iyul - 7 avqust 1997-ci il / AzərTAc; tərt.: E. Namazov [et al.].- Bakı, 1998.- 416 s.
 • Biz öz yurdumuza qayıdacagıq / tərt.: M. Maşayev [et al.].- Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1997.- 519 s.
 • Yusifov, Mübariz İmran oğlu. Dahi şəxsiyyətin nitq fenomeniliyi / M. İ. Yusifov.- Bakı, 1997.- 144 s.
 • İsmayılov, İsrafil Zakir oğlu. Dünya azərbaycanlıları XX əsrdə: müxtəsər oçerk / İ. Z. İsmayılov.- Bakı, 1997.- 270 s.
 • Göycəli, Şəmistan. Heydər babaya salam / Ş. Göycəli; red. H. Mirzəyev.- Bakı: Dünya, 1997.- 40 s.
 • Xudiyev, Nizami Manaf oğlu. Heydər Əliyev və Azərbaycan dili / N. M. Xudiyev; red. A. A. Axundov.- Bakı: Təhsil, 1997.- 288 s.
 • Əliyev, İrşad Nadir oğlu. Heydər Əliyev və Azərbaycanın kənd təsərrüfatı / İ. N. Əliyev.- Bakı: Azərnəşr, 1997.- 152 s.
 • Heydər Əliyev və Bakı Dövlət Universiteti / tərt. Ə. Əhmədov.- Bakı, 1997.- 139 s.
 • Lissabon sammiti - 1996 / tərt.: Ə. Həsənov, Ş. Şahməmmədov.- Bakı: Azərnəşr, 1997.- 312 s.
 • Ömrün üç günü: Naxçıvan: 29-31 oktyabr 1996-cı il.- Türkiyə: ERGÜN, 1997.- 91 s.
 • Qlobal üfüqlər: Prezident Heydər Əliyevin ABŞ səfəri / red.: B. Bler, J. Qəribova.- ABŞ: Azerbaijan International, 1997.- 68 s.
 • Qlobal üfüqlər: Prezident Əliyevin ABŞ səfəri / Azərbaycan İnternəşnal; red.: B. Bler, J. Qəribova.- Bakı, 1997.- 68 s.
 • Əhmədov, Məmməd Bəhəddin oğlu. Azərbaycan: yeni neft erası və beynəlxalq siyasət: monoqrafiya / M. B. Əhmədov; elmi red. A. N. Abbasbəyli.- Bakı: Elm, 1997.- 124 s.
 • Sığırlı, Namiq Fərəc. Azadlığın qədri / N. F. Sığırlı; red. A. Musayev.- Bakı: İşıq, 1996.- 100 s.
 • Azərbaycan beynəlxalq aləmdə
  I cild: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin 1993-1994-cü illərdə xarici ölkələrə səfərlərinə dair materiallar / tərt.-müəl. E. İ. Abdullaev, F. İ. Muradov.- Bakı: Göytürk, 1996.– 267 s.
 • Azərbaycan Milli Dövlət quruculuğu yolunda: 1994-cü il oktyabr, 1995-ci il mart hadisələri və Azərbaycanda ictimai-siyasi vəziyyətə həsr olunmuş ümumxalq toplantısının (5-6 aprel 1996-cı il Respublika Sarayı) materialları.- Bakı: Azərnəşr, 1996.- 368 s.
 • Azərbaycan-Gürcüstan: dostluğumuzun təntənəsi: Azərbaycan Respublikası Prezidenti Heydər Əliyevin Gürcüstana rəsmi səfəri / tərt.: H. Orucov, Ş. Şahməmmədov.- Bakı: Şərq-Qərb, 1996.- 108 s.
 • Azərbaycan-Özbəkistan: dostluğumuz daim yaşayır və möhkəmlənir: Özbəkistan Prezidenti İslam Kerimovun Azərbaycana rəsmi səfəri / tərt.: N. Həsənzadə, O. Sadıqov.- Bakı: Şərq-Qərb, 1996.- 80 s.
 • Azərbaycan-Türkmənistan: qardaşlığımız əbədidir: Türkmənstan Prezidenti Saparmurad Niyazov- Türkmənbaşının Azərbaycan Respublikasına rəsmi səfəri / tərt.: H. Qani, X. İşanov, R. Pənahov.- Bakı: Şərq-Qərb, 1996.- 52 s.
 • Hüseyn Cavid / bur. məsul və red. V. Y. Talıbov; tərt.: A. A. Qasımov, Ə. Ə. Həsənov, F. Ə. Məmmədov.- Naxçıvan, 1996.- 72 s.
 • Süleymanov, Mehman Sirac oğlu. Hərb quruculuğunun yeni mərhələsi / M. S. Süleymanov; red., ön söz. müəl. N. Sadıkov.- Bakı: Hərbi nəşriyyat, 1996.- 312 s.
 • İlham Əliyev böyük siyasətdə: reallıqlar və perspektivlər / Ana Vətən partiyasının siyasi araşdırmalar mərkəzi və mətbuat xidməti.
  I kitab.- Bakı: Qanun, 1996.- 336 s.
 • Göycəli, Şəmistan. İnam: poema / Ş. Göycəli; red. Z. Şahsevənli.- Bakı: Gənclik, 1996.- 68 s.
 • Elbrus, Əhməd. Əlirza ocağı / Ə. Elbrus
  I kitab: Xəmsə / elmi red. R. Z. Xəndan.- Bakı: Qorqud, 1996.- 255 s.
 • Əsrin müqaviləsi = Yüzyılın anlaşması = Contract of the Century = Контракт века / tərt. H. Orucov.- Bakı: Azərnəşr, 1996.- 103 s.- Azərbaycan, türk, ingilis və rus dillərində.
 • Azərbaycan xalqının hünəri əbədi yaşayacaqdır: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin II dünya müharibəsinin başa çatmasının 50 illiyi ilə əlaqədar çıxışları və fərmanları: yanvar- may 1995-ci il.- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 1995.- 32 s.
 • Azərbaycan. Oktyabr-94, Mart-95. Qəsd: dövlət çevrilişi cəhdlərinin xronikası / tərt. H. Orucov; red.: T. Babayev, A. Bağırov.- Bakı: Azərnəşr, 1995.- 816 s.
 • İsmayılov, İsrafil Zakir oğlu. Azərbaycanın XX əsrdə dövlətçilik siyasəti məsələləri / İ. Z. İsmayılov.- Bakı: ADNA, 1995.- 200 s. / İ. Z. İsmayılov.- Bakı: ADNA, 1995.- 200 s.
 • Xankişiyev, Əli. Prezident Heydər Əliyev və onun siyasət məktəbi / Ə. Xankişiyev; red.: R. Z. Xəndan, İ. Həmidov.- Bakı: Qorqud, 1995.- 56 s.
 • Qətiyyətin təntənəsi: sənədli xronika / tərt.-müəl Ş. Yaqubov ; red. M. Yaqubov.- 1995: "Səhər" qəzetinin nəşri, 1995.- 848 s.
 • Ülkü, İrfan. Qızıl ulduzdan hilala doğru: Heydər Əliyevin fırtınalı həyatı / İ. Ülkü; türk. tərc. K. Quliyeva.- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 1994.- 74 s.
 • Səfərli, Əlyar Qurbanəli oğlu. Tarixin dörd günü / Ə. Q. Səfərli, H. C. Əlibəyli; Azərbaycan Respublikasının İrandakı Səfirliyi.- Tehran, 1994.- 166 s.
 • Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası: 10 cilddə / baş red. C. B. Quliyev; red. heyəti: M. Abdullayev [et al.]
  IV cild: Eldəgəz- İtabira.- Bakı: ASE, 1980.- 592 s.
Rus dilində
 • Азербайджанский мультикультурализм: учебник / К. Абдулла, Э. Наджафов, А. Мамедов [и др.]; науч. ред.: К. Абдулла, Э. Наджафов; пер. Ч. Гаджиевой; ред. С. Гасанов; Министерство Образования Азербайджанской Республики, Бакинский Международный Центр Мультикультурализма.- Баку: Шарг-Гарб, 2019.- 528 с.
 • Алиев, Намик Гасан оглу. Искусство Азербайджанской почтовой марки / Н. Г. Алиев.- Баку: Азернешр, 2019.- 140 с.
 • Abbasov, Teymur Abbas oğlu. Naxçıvan: aqrar sektorun resurs potensialı, aqrar bazar və iqtisadi inkişaf: monoqrafiya / T. A. Abbasov; elmi red. M. M. Bağırov; ön sözün müəl. R. Z. Hüseyn; Naxçıvan Dövlət Universiteti.- Bakı: ADPU nəşriyyatı, 2018.- 582 s.- Azərbaycan və rus dillərində.
 • Бехбудов, Таир Рза оглу. Исторические страницы о прошлом / Т. Р. Бехбудов.- Баку: Мутарджим, 2018.- 120 с.
 • Гусейнова, Ирада Мехтигулу кызы. История народов Кавказа: с древнейших времен до наших дней: учебник / И. М. Гусейнова; науч. ред. М. Дж. Гасымлы.- Баку: Elm və təhsil, 2018.- 1248 с.
 • Алиева, Эльмира Исмаил гызы. Люди... События... Время... : сборник публикаций / Э. И. Алиева.
  Кн. 1.- Баку: Indigo, 2018.- 568 с.
 • Асланов, Айдын. Моя родина - Азербайджан / А. Асланов, Р. Гусейн-заде, Н. Гасымзаде.- Баку: Шарг-Гарб, 2018.- 200 с.
 • Аббасбейли, Агалар. Основы национальной безопасности Азербайджанской Республики: учебное пособие / А. Аббасбейли, Н. Мамед-заде; ред. М. В. Баба-заде.- 2-е изд., перераб. и доп.- Баку: Елм и Тахсил, 2018.- 376 с.
 • Политика Гейдара Алиева: Толерантность: выступления, речи, встречи, поздравления / Фонд содействия моральным ценностям; авт. предисл. М. Гурбанлы.- Баку: Шарг-Гарб, 2018.- 424 с.
 • Эльмира, какой мы её знаем...: [статьи и эссе] / Общественное Объединение "Региональное правовое и экономическое просвещение"; ред. Э. Алиева.- Баку: CBS, 2018.- 512 с.- Rus və Azərbaycan dillərində.
 • Мамедов, Магеррам Фарман оглу. III Республика: модель и стратегия национального развития / М. Ф. Мамедов; науч. ред.: С. М. Гандилов, Н. Мамедов; пер. на рус. Р. Бабаева.- Баку: АФполигрАФ, 2017.- 192 с.
 • Шамхал, Лятиф. Во имя Азербайджана. Беседы журналиста с историком: сборник интервью журналиста Лятифа Шамхала с академиком Ягубом Махмудовым / Л. Шамхал; Институт Истории им. А.А. Бакиханова НАНА.- Баку: Турхан ИПО, 2017.- 536 с.
 • Джаббаров, Зейтулла Абдул оглу. Кровавый след геноцида и потерянный рай / З. А. Джаббаров; ред. Н. Мамедов.- М. : ОАО Бакинская Книжная Типография №3, 2017.- 416 с.
 • Кулиев, Руфат Атакиши оглы. Мировая экономика и Азербайджан / Р. А. Кулиев; науч. ред. И. А. Лютый.- Баку: Şərq-Qərb, 2017.- 504 с.
 • Джаббаров, Зейтулла Абдул оглу. Возвращение "белого золота" / З. А. Джаббаров; ред. С. Салахов.- Баку: 3 saylı Bakı mətbəəsi ASC, 2016.- 241 с.
 • История Азербайджана: с древнейших времен до первых десятилетий XXI века: учебник / М. Г. Абдуллаев, С. С. Алиярлы, С. Ю. Сулейманова [и др.]; пер. на рус.: Ю. М. Насибли, Н. А. Джаваншира; под науч. ред. М. Г. Абдуллаева.- Баку: Изд-во БГУ, 2016.- 452 с.
 • Политика Гейдара Алиева: Толерантность: выступления, речи, встречи, поздравления / Государственный Комитет Азербайджанской Республики по Работе с Религиозными Структурами; авт. предисл. М. Гурбанлы.- Баку: Нурлар, 2016.- 424 с.
 • Гаджиев, Исмаил Мухтар оглы. Территориальные притязания и кровавые преступления армян против Азербайджана: монография / И. М. Гаджиев; науч. ред. Г. Ф. Сафарли.- М.: АП Столица, 2016.- 182 с.
 • Джаббаров, Зейтулла Абдул оглу. Четверть века в независимом Азербайджане / З. А. Джаббаров; ред. Н. М. Мамедов.- М.: ОАО Бакинская Книжная Типография №3, 2016.- 450 с.
 • Гусейнов, Рафаэль Джагидович. Глядя из Москвы: год в жизни России и Азербайджана в репортажах, очерках и интервью российского журналиста / Р. Д. Гусейнов; ред. А. Мустафа-заде.- Баку: Азернешр, 2015.- 448 с.
 • Гаджиев, Гасым Ахад оглу. История Карабаха: учебное пособие / Г. А. Гаджиев, А. Ш. Абдулазимов; пер. с азерб. А. Атакишиева; науч. ред. Дж. М. Мустафаев.- Баку: Эргюнеш, 2015.- 96 с.
 • Нефть Баку ключ к победе: славное прошлое яркое будущее: [специальный проект Союза экономистов Азербайджана и газеты "Игтисадият"] / Союз Экономистов Азербайджана; рук. работы З. А. Самедзаде; исполн.: А. Самедзаде [и др.].- Баку: ИД Letterpress, 2015.- 440 с.
 • Гейдар Алиев - всегда впереди эпохи: сборник / под общ. ред. Г. Х. Оруджева; ред. Л. Сулайманова.- Баку: Апострофф, 2014.- 176 с.
 • Конференция, посвященная 90-летию со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиевича Алиева: Пекин, 6 мая 2013 года / Посольство Азербайджанской Республики в Китайской народной Республике; пер. на рус. и кит. Хуан Чуньянь.- Пекин: б. и., 2014.- 124 с.- Çin və rus dillərində
 • Ахундова, Эльмира Гусейн гызы. С мыслью о завтрашнем дне = Sabahımızı düşünərək / Э. Г. Ахундова; ред. Т. Нуриева.- Bakı: CBS, 2014.- 304 s.
 • Ахундова, Эльмира Гусейн кызы. Гейдар Алиев: личность и эпоха / Э. Г. Ахундова; ред. Э. И. Алиева
  Ч. 6. кн. 2: Возвращение: 1993-2003.- Баку: CBS, 2013.- 496 с.
 • Ахундова, Эльмира Гусейн кызы. Гейдар Алиев: личность и эпоха / Э. Г. Ахундова; ред. Э. И. Алиева
  Ч. 6. кн. 1: Возвращение: 1993-2003.- Баку: CBS, 2013.- 504 с.
 • Ахундова, Эльмира Гусейн кызы. Гейдар Алиев: личность и эпоха / Э. Г. Ахундова; ред. Э. И. Алиева
  Ч. 5: Нахичеванский излом: 1990-1993.- Баку: CBS, 2013.- 760 с.
 • Алиева, Лятифа Агакасум кызы. Движение новаторов в промышленности Азербайджана: 1969-1982 гг. / Л. А. Алиева; ред. М. Б. Багиров; рец.: З. А. Самедзаде, И. Зейналов.- Баку: МВМ, 2013.- 232 с.
 • Мамедов, Рамин Гусейн оглы. Дружбе нет альтернативы: мнения лидеров, учёных, журналистов / Р. Г. Мамедов.- Баку: Зия, 2013.- 397 с.
 • Рафибейли, Рашид Муса оглы. Идеи высокой педагогики: в 3-х кн. в 7-ми тт. / Р. М. Рафибейли; науч. ред. С. Амирли
  Кн. 1. т. 1.- Баку: Апостроф, 2013.- 1047 с.
 • Идущий впереди: к 90-летию Гейдара Алиева / И. А. Агакишиев [и др.]; редкол. Г. М. Алексеев [и др.].- М.: Вестник Кавказа: АИРО-XXI, 2013.- 368 с.
 • Ахундова, Нигяр Рашид кызы. Из истории развития культуры Азербайджана: XX-XXI век / Н. Р. Ахундова; науч. ред. Дж. А. Бахрамов; Бакинский Университет Бизнеса.- Баку: Бакинский Университет Бизнеса, 2013.- 377 с.- Azərbaycan, rus və ingilis dillərində
 • Алиева, Эльмира Исмаил кызы. Люди... События... Время...: сборник публикаций / Э. И. Алиева.
  Кн. 3.- Баку: Indigo, 2013.- 790 с.
 • Диалог культур в условиях глобализации: материалы Бакинского форума, посвященного памяти Гейдара Алиева / М. К. Керимов [и др.]; редкол. Т. Т. Ахмедова [и др.]; сост., отв. ред.: А. А. Гезалов, И. Р. Мамедзаде; авт. предисл. Л. И. Алиева; под общ. ред.: Н. М. Мамедова, А. Н. Чумакова.- М.: Канон+ РООИ Реабилитация, 2012.- 616 с.
 • Алибейли, Гюльрух Сабир кызы. Опередившие время / Г. С. Алибейли; ред. С. Гейдарова; Союз Писателей Азербайджана.- Баку: Letterpress, 2012.- 184 с.
 • Махмудов, Ягуб Микаил оглы. Победное шествие идей Гейдара Алиева / Я. М. Махмудов; пер. с англ. Э. Лятифовой; науч. ред. А. М. Гасанов; ред.: Е. Х. Гезалова, Н. Мамедова, Г. Талыбова.- Баку: Təhsil, 2012.- 680 с.
 • Пивовар, Ефим Иосифович. Российско-азербайджанские отношения: конец XX- начало XXI века: монография / Е. И. Пивовар.- М.: Kremlin Multimedia, 2012.- 448 с.
 • Гасымлы, Муса Джафар оглы. Украинско-азербайджанские политические отношения: история и современность: монография / М. Дж. Гасымлы, О. Р. Купчик, А. У. Дамиров.- Киев: ИД Дмитрия Бураго, 2012.- 160 с.
 • О Гейдаре Алиеве телеграфным текстом / авт. предисл. Л. И. Алиева.- Баку: CBS Polygraphic Production, б. г.- 512 с.
 • Султанов, Чапай Али оглы. Противостояние... / Ч. А. Султанов.- Баку: Чашыоглы, 2011.- 428 с.
 • Мамедов, Рамин Гусейн оглы. Сыны Страны Огней в истории России: диаспора / Р. Г. Мамедов; ред.: Б. Закирова, С. Микайылгызы.- Баку: Зия, 2011.- 496 с.
 • Взаимодействие культур в условиях глобализации: материалы Международной научной конференции, посвященной памяти общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева: Москва, 15-16 июня 2009 г. / А. Ф. Аббасов [и др.]; сост.: А. А. Гезалов, И. Р. Мамед-заде; авт. предисл. Л. И. Алиева; редкол. Т. Т. Ахмедова [и др.]; под общ. ред.: Н. М. Мамедова, А. Н. Чумакова; Институт философии РАН, Институт философии, социологии и права НАНА, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Российское философское общество, Представительство Фонда Гейдара Алиева в РФ.- М.: Канон+ РООИ Реабилитация, 2010.- 528 с.
 • Исмаилов, Гамлет Исмаил оглы. Гаранты национальной безопасности: о настоящих бойцах невидимого фронта / Г. И. Исмаилов; ред. И. Исмаилов.- Баку: МВМ, 2010.- 160 с.
 • Гурбанова, Сона Аллахверди гызы. Гейдар Алиев и внешнеполитический курс Азербайджанской Республики / С. А. Гурбанова; науч. ред. Я. М. Махмудов; ред. Дж. А. Бахрамов; Институт Истории им. А.А. Бакиханова НАНА.- Баку: Şərq-Qərb, 2010.- 72 с.
 • Кто есть кто в истории СССР: 1953-1991гг.: энциклопедия / сост. К. А. Залесский.- М.: ИД Вече, 2010.- 720 с.
 • Парфенов, Леонид Геннадиевич. Намедни: наша эра / Л. Г. Парфенов; науч. ред. Д. Зуев.
  Т. 4: 1991-2000: 342 феномена десятилетия.- М.: КоЛибри, 2010.- 304 с.
 • Ачалов, Владислав Алексеевич. Я скажу вам правду / В. А. Ачалов
  Кн. 2: Мера воздействия - расстрел / ред. И. П. Выборненко.- М.: Книжный мир, 2010.- 480 с.
 • Мамедов, Исмаил Магомед оглы. История Азербайджана: с древнейших времен до наших дней: учебник / И. М. Мамедов; пер. с азерб. Ю. Насибова; науч. ред. С. Мамедов.- Баку: Маариф, 2009.- 672 с.
 • Шеварднадзе, Эдуард Амвросиевич. Когда рухнул железный занавес: встречи и воспоминания / Э. А. Шеварднадзе; пер. с нем. Г. Леоновой; ред. Г. Павловский.- М.: Европа, 2009.- 428 с.
 • Алиева, Эльмира Исмаил кызы. Люди... События... Время...: сборник публикаций / Э. И. Алиева
  Кн. 2.- Баку: Indigo, 2009.- 710 с.
 • Султанов, Чапай Али оглы. Сквозь призму шахмат... / Ч. А. Султанов.- Баку: Чашыоглы, 2009.- 372 с.
 • Мамедов, Хаган Байрам оглы. Территориальный фактор в межгосударственных конфликтах с позиции новых аспектов принципа территориальной целостности и права наций на самоопределение на современном этапе: монография / Х. Б. Мамедов.- Баку: Элм и Тахсил, 2009.- 384 с.
 • Ахундова, Эльмира Гусейн кызы. Гейдар Алиев: личность и эпоха / Э. Г. Ахундова; ред. В. Н. Морозков
  Ч. 4: Хроника жизни и деятельности: 1969-1989.- Баку: Озан, 2008.- 360 с.
 • Ахундова, Эльмира Гусейн кызы. Гейдар Алиев: личность и эпоха / Э. Г. Ахундова; ред. В. Н. Морозков
  Ч. 3: Кремлевская пятилетка: 1982-1990.- Баку: Озан, 2008.- 848 с.
 • Зенькович, Николай. Ильхам Алиев: взгляд из Москвы / Н. А. Зенькович.- М.: Яуза: Эксмо, 2008.- 512 с.
 • Мамедов, Рамин Гусейн оглы. Люди одной земли / Р. Г. Мамедов; ред. Р. Бабаев.- Баку: Ziya-Nurlan, 2008.- 266 с.
 • Зенькович, Николай Александрович. Национальная политика: творцы и исполнители: энциклопедия биографий / Н. А. Зенькович.- М.: ЗАО ОЛМА Медиа Групп, 2008.- 608 с.
 • Султанов, Чапай Али оглы. Нефтегазовые стратегии и политика в XXI веке / Ч. А. Султанов.- Баку: Нурлар, 2008.- 704 с.
 • Алиев, Гафар Мамед оглу. Основоположник, спаситель и созидатель современного Азербайджана / Г. М. Алиев; науч. ред. А. М. Гасанов.- Баку: Шамс, 2008.- 456 с.
 • Зенькович, Николай Александрович. Путинская энциклопедия: Семья. Команда. Оппоненты. Преемники / Н. А. Зенькович.- 2-е изд., испр. и доп.- М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008.- 624 с.
 • Мамедов, Рамин Гусейн оглы. Соотечественники / Р. Г. Мамедов; ред.: Р. Бабаев, С. Микайылгызы.- Баку: Зия-Нурлан, 2008.- 260 с.
 • Абдуллаев, Эльшад Ислам оглы. Азербайджан на пути демократического развития / Э. И. Абдуллаев; науч. ред. Л. Гусейнов.- Баку: Тахсил, 2007.- 336 с.
 • Ахундова, Эльмира Гусейн кызы. Гейдар Алиев: личность и эпоха / Э. Г. Ахундова; ред. В. Морозков
  Ч. 2: 1969-1982.- Баку: Озан, 2007.- 840 с.
 • Ахундова, Эльмира Гусейн кызы. Гейдар Алиев: личность и эпоха / Э. Г. Ахундова; ред. В. Морозков
  Ч. 1: 1923-1969.- Баку: Озан, 2007.- 384 с.
 • Зенькович, Николай Александрович. Гейдар Алиев: зигзаги судьбы / Н. А. Зенькович.- М.: Яуза: Эксмо, 2007.- 608 с.
 • Аль-Фалах, Адель Абдулла. Гейдар Алиев и национально-духовные ценности / А. А. Аль-Фалах; науч. ред. А. Пашазаде ; рец. В. М. Мамедалиев; rəy.: Ф. Гасымзаде [и др.].- Баку: Гисмет, 2007.- 108 s.
 • Гейдар Алиев и религиозная политика в Азербайджане: реальности и перспективы: международная конференция, 3-4 апреля 2007 год: Баку, дворец "Гюлистан" / Государственный Комитет по работе с религиозными образованиями Азербайджанской Республики; сост. Г. Исмаилов, под ред. Г. Х. Оруджева, ред. С. А. Назарли, ред. пер. Р. Новрузов.- Баку: Абилов, Зейналов и сыновья, 2007.- 400 с.
 • Андриянов, Виктор Иванович. Ильхам Алиев / В. И. Андриянов, Г. Ф. Мираламов.- М.: Молодая гвардия, 2007.- 396 с.
 • Озеров, Михаил. Ильхам Алиев: я верю в мой Азербайджан / М. Озеров.- М.: Бослен, 2007.- 352 с.
 • Кремлевские будни Гейдара Алиева / авт.-ред. З. Фараджев; сост. Э. Аскеров; ред. Р. Камалов.- Баку: Адильоглы, 2007.- 394 с.
 • Ахундова, Эльмира Гусейн кызы. Стеклянный дворец: политический детектив / Е. Г. Ахундова; ред. Л. Лаврова.- Баку: Юрд ИПО, 2007.- 474 с.
 • Андриянов, Виктор Иванович. Гейдар Алиев / В. И. Андриянов, Г. Ф. Мираламов. - М. : Молодая гвардия, 2006. - 502 с.
 • Алибейли, Гюльрух Сабир кызы. О времени и о себе / Г. С. Алибейли.- Баку: Нурлан, 2006.- 362 с.
 • Зенькович, Николай Александрович. Путинская энциклопедия: Семья. Команда. Оппоненты. Преемники / Н. А. Зенькович.- М.: ОЛМА-ПРЕСС Звездный мир, 2006.- 569 с.
 • Махмудов, Ягуб Микаил оглы. Азербайджан: краткая история государственности / Я. М. Махмудов; науч. ред.: М. Н. Мирзоев; ред.: Э. М. Лятифова.- Баку: Тахсил, 2005.- 160 с.
 • Андриянов, Виктор Иванович. Гейдар Алиев / В. И. Андриянов, Г. Ф. Мираламов.- М.: Молодая гвардия, 2005.- 396 с.
 • Гусейнова, Ирада Мехтигулу кызы. Гейдар Алиев - от политического руководителя к общенациональному лидеру / И. М. Гусейнова; науч. ред. А. М. Гасанов; рец.: Дж. Б. Гулиев, Г. М. Байрамов, О. Б. Султанов.- Баку: Тахсил, 2005.- 504 с.
 • Сеидов, Мирказым Гейдар оглы. Гений Гейдара: поэма в десяти главах / М. Г. Сеидов; пер. с азерб. Г. Азизовой.- Новосибирск, 2005.- 258 с.
 • Гусман, Михаил Соломонович. Формула власти: 55 интервью в золотом галстуке / М. С. Гусман; ред. Я. Боровой [и др.].- М.: ИТАР-ТАСС: ТЕРРА-Книжный клуб, 2005.- 592 с.
 • Паина, Надежда. Ана Вэтэн. В краю розового фламинго: сборник стихов / Н. Паина; пер. на азерб.: И. Ильяслы [и др.]; Всероссийский Азербайджанский Конгресс.- Б. м., 2004.- 51 с.- Rus və azərbaycan dillərində.
 • Навстречу к грядущему дню / Международная Электронная Библиотека "Наследие Гейдара Алиева"; конс. А. Надиров; ред.: В. Алибеков [и др.].- Баку: Polygraphic Production, 2004.- 83 с.
 • Гейдар Алиев: библиографический справочник / Бакинский Государственный Университет; сост.: А. Халафов, С. Садыгова.- Баку: Изд-во Бакинского Университета, 2003.- 446 с.
 • Абдуллазаде, Фатма Гусейн кызы. Гейдар Алиев: политический портрет / Ф. Г. Абдуллазаде; отв. ред.: А. Гулиев, Ф. Агазаде; Международная конференция "Азербайджан- Украина".- Харьков: Форт, 2003.- 20 с.
 • Сеидов, Мирказым Гейдар оглы. Две стороны одной медали / М. Г. Сеидов.- Новосибирск, 2003.- 304 с.
 • Ахундова, Эльмира Гусейн кызы. Мгновения истины / Э. Г. Ахундова; ред. М. Гусейнзаде.- Баку: Дом сказки, 2003.- 516 с.
 • Алиев, Эльдар Ибрагим оглы. Недосягаемые вершины / Э. И. Алиев; пер. с азерб. Г. А. Джафарова; ред. З. Гаралов.- Баку: Элм, 2003.- 304 с.
 • Мираламов, Гусейнбала. Путь к триумфу: эссе / Г. Мираламов; пер. С. Мамедзаде; ред. А. Алиев.- Баку: Гянджлик, 2003.- 66 с.
 • Азербайджан - Россия: новые взаимоотношения, новые горизонты / Секретариат Президента Азербайджанской Республики.- Баку: Nurol, 2002.- 575 с.
 • Чингизоглы, Таир. Внутренняя и внешняя политика Азербайджанской Республики на пути вступления в Совет Европы / Т. Чингизоглы.- Баку: QAPP-POLIQRAF NPK, 2002.- 68 с.
 • Чернявский, Станислав Иванович. Новый путь Азербайджана / С. И. Чернявский.- М.: Азер-Медиа: Книга и бизнес, 2002.- 352 с.
 • Азербайджанская Республика в Содружестве Независимых Государств / Секретариат Президента Азербайджанской Республики.- Баку: Nurol, 2001.- 287 с.
 • Оруджев, Гидаят. Гейдар Алиев и национальная политика Азербайджана / Г. Оруджев; пер.: Р. Гусейнова, Н. Мардановой; науч. ред. А. Абдуллаев.- Баку: Шарг-Гарб, 2001.- 168 с.
 • За новый, независимый Азербайджан!: Партия Новый Азербайджан.- Баку: Изд-во Азербайджан, 2001.- 23 с.
 • Аббасбейли, Агалар Нариман оглы. Азербайджан в системе международных и региональных организаций / А. Н. Аббасбейли, А. М. Гасанов.- Баку: Азернешр, 1999.- 256 с.
 • "Всегда с народом, всегда для народа".- Ташкент, 1998.- 42 с.
 • Акперов, Бахтияр. Гейдар Алиев - основоположник и создатель национальной конституции Азербайджана / Б. Акперов; отв. ред. Р. Мамедов; пер. М. Мехтиева.- Баку: ИПО Азербайджанская Энциклопедия, 1998.- 96 с.
 • Абдуллазаде, Фатьма Гусейн кызы. Гейдар Алиев: политический портрет / Ф. Абдуллазаде.- Баку: Изд-во XXI, 1998.- 100 с.
 • Зарифа ханум Алиева / ред. Ф. Абдуллазаде.- Баку: Изд-во "XXI", 1998.- 292 с.
 • Азербайджан-Казахстан: официальный визит Президента Казахстана его превосходительства господина Нурсултана Назарбаева в Азербайджан: 16-17 сентября 1996 года.- Баку: Изд-во Азербайджан, 1997.- 71 с.
 • Аббасбейли, Агалар. Гейдар Алиев и мировая политика / А. Аббасбейли, Э. Аббасбейли; ред. А. Гасанов.- Баку: Азернешр, 1997.- 328 с.
 • Дипломатия мира: об итогах визитов Президента Азербайджанской Республики Гейдара Алиева в зарубежные страны: 1993-1997 гг. / авт.-сост. И. Шукуров.- Баку: Изд-во Азербайджан, 1997.- 391 с.
 • Личная позиция: [Речь Гейдара Алиева на собрании 21 января 1990 года в постоянном представительстве Азербайджанской Республики в Москве, посвященном трагедии 20 Января 1990 года] / Г. А. Алиев; сост. Н. Ибрагимов.- Баку: Азербайджан, 1994.- 28 с.
 • О задачах партийной организации Азербайджана по дальнейшему улучшению подбора, расстановки и воспитания кадров в свете требований XXIV съезда КПСС: доклад первого секретаря ЦК КП Азербайджана тов. Г.А. Алиева на пленуме ЦК КП Азербайджана 30 июля 1975 года. Постановление пленума ЦК КП Азербайджана / КП Азербайджана.- Баку: Азернешр, 1975.- 82 с.
 • Большая Советская Энциклопедия: в 30 т. / гл. ред. А. М. Прохоров [и др.]
  Т. 1: А- Ангоб.- 3-е изд.- М.: Советская энциклопедия, 1970.- 608 с.
İngilis dilində
 • Akhundova, Elmira. Five Years in the Kremlin / E. Akhundova; trans. from russian by G. Butchard; ed.: G. Butchard, K. Rzayeva.- Baku: TEAS Press, 2017.- 667 p.- İngilis dilində.
 • Akhundova, Elmira. Heydar Aliyev - A Living History / E. Akhundova; trans. from russian by G. Butchard; ed.: G. Butchard, K. Rzayeva.- Baku: TEAS Press, 2017.- 538 p.- İngilis dilində.
 • Akhundova, Elmira. Return / E. Akhundova; trans. from russian by: G. Butchard, M. J. Moore; ed.: G. Butchard, K. Rzayeva.- Baku: TEAS Press, 2017.- 663 p.- İngilis dilində.
 • United Nations - Azerbaijan: 25 years of partnership = Birləşmiş Millətlər Təşkilatı - Azərbaycan: tərəfdaşlığın 25 ili / United Nations Office in Azerbaijan.- Baku, 2017.- 167 p.- İngilis və Azərbaycan dillərində.
 • Abbasbeyli, Agalar. The Basis of National Security of the Republic of Azerbaijan: manual / A Abbasbeyli, N. Mammad-zada; ed.: F. S. Huseynov, A. N. Gurbanova.- Baku: Elm və Təhsil, 2016.- 252 p.- İngilis dilində.
 • Mammadov, Garib Shamil oglu. Agrarian Policy of Heydar Aliyev in Azerbaijan / G. Sh. Mammadov; ed. H. Babaogli; Academician of Azerbaijan National Academy of Sciences.- Baku: Elm, 2013.- 336 p.- İngilis dilində.
 • Wilson, Graeme. Heydar: the rise and fall and rise again of Heydar Aliyev and Azerbaijan / G. H. Wilson.- London: Media Prima, 2013.- 600 p.- İngilis dilində.
 • Heydar Aliyev - National Leader of Azerbaijan / trans. Urdu Zia Ullah Khan; comp. E. Madatli.- Islamabad: Leaf Publications, 2008.- 162 p.- İngilis dilində.
 • Heydar Aliyev: life and times: 1923-2003: through an objective lens / ANS Group of Companies; trans. and ed. B. Suleymanli [et al.].- 2th. ed.- Baku: ANS-Press Publishing House, 2008.- 128 p.- İngilis dilində.
 • Baku-Tbilisi-Ceyhan Oil Pipeline Named After Heydar Aliyev: From Legend into Reality / Secretariat of the President of the Republic of Azerbaijan, AzerTaj.- Baku, 2007. - 459 p.- İngilis dilində.
 • Al-Falah, Adil Abdullah. Heydar Aliyev and national-spiritual values / A. A. Al-Falah ; elmi red. A. H. Paşazadə; rəy.: V. M. Məmmədəliyev [et al.].- Baku: Gismet, 2007.- 108 s.- İngilis dilində.
 • Heydar Aliyev and Religious Policy in Azerbaijan: realities and prospects: the İnternational Conference: 3-4 April, 2007: Baku, "Gulistan" Palace / State Committee on the Works with Religious Organizations of the Azerbaijan Republic; trans. F. Karimov; comp. G. Ismayiov; ed. S. Nazarli.- Baku: Abilov, Zeynalov & Sons, 2007.- 399 p.- İngilis dilində.
 • Nuriyev, Elkhan. The South Caucasus at the Crossroads: Conflicts, Caspian Oil and Great Power Politics / E. Nuriyev.- Berlin: LIT, 2007.- 370 p.- İngilis dilində.
 • Heydar Aliyev: life and times: 1923-2003 / trans., ed. B. Suleymanli [et al.].- Baku: ANS-Press Publishing House, 2006.- 128 p.- ingilis dilində.
 • Andriyanov, Viktor Ivanovich. Geidar Aliyev / V. I. Andriyanov, G. F. Miralamov; ed. K. A. Yarmamedova.- Baku: Nurlar, 2005.- 396 p.- İngilis dilində.
 • Oil Strategy of Heydar Aliyev: For Independence and Welfare of Azerbaijan / Secretariat of the President of the Republic of Azerbaijan, AzerTaj.
  Pt. III.- Baku, 2005.- 531 p.- İngilis dilində.
 • Heydar Aliyev about Ataturk / Ataturk Center in Azerbaijan; trans. I. Abdullayeva; comp. S. Nazarli.- Baku: AzAtaM, 2004.- 60 p.- İngilis dilində.
 • Oil Strategy of Heydar Aliyev: For Independence and Welfare of Azerbaijan / Secretariat of the President of the Republic of Azerbaijan, AzerTaj; trans. G. Bayramov.
  Pt. II.- Baku, 2004.- 537 p.- İngilis dilində.
 • Oil Strategy of Heydar Aliyev: For Independence and Welfare of Azerbaijan / Secretariat of the President of the Republic of Azerbaijan, AzerTaj; trans. G. Bayramov.
  Pt. I.- Baku, 2004.- 489 p.- İngilis dilində.
 • President Heydar Aliyev. - 2004. - 21 p. - İngilis dilində
 • Towards the future / "Heydar Aliyev’s Heritage" International On-line Library; ed. V. Suleymanov; trans. T. Guliyev.- Baku, 2004.- 72 p.- İngilis dilində
 • Valiyev, Ahmad Abdulkarim oglu. Personification of Sagacity / A. A. Valiyev; trans. S. Valiyev; ed. A. Alirzayev.- Baku: "Odlar Yurdu" Publicatory Office, 2003.- 334 p.- İngilis dilində.
 • Mitrică, Minodor. The Revival of Azerbaijan / M. Mitrică.- Bucureşti: Editura Paideia, 2003.- 255 p.- İngilis dilində.
 • Miralamov, Husseinbala. The Road of Triumph: an essay / H. Miralamov; trans. Z. Agayev; ed. A. Aliyev.- Baku: Gendglic, 2003.- 66 p.- İngilis dilində.
 • Council of Europe and Azerbaijan: for peace, security and democracy / Secretariat of the President of the Republic of Azerbaijan, AzerTaj.- Baku: Nurol, 2001.- 239 p.- İngilis dilində.
 • For new, independent Azerbaijan!: the New Azerbaijan Party.- Baku: Azerbaijan, 2001.- 24 p.- İngilis dilində.
 • NATO and Azerbaijan: Mutually Beneficial Cooperation / Secretariat of the President of the Republic of Azerbaijan; ed.: E. Namazov, F. Akhundov.- Ankara: Nurol, w. y.- 100 p.- İngilis dilində.
 • Roads leading to peace: Business Visit of the President of the Republic of Azerbaijan Mr. Heydar Aliyev to the United States of America: April 1-14, 2001 / Secretariat of the President of the Republic of Azerbaijan, AzerTaj.- Baku: Nurol, 2001.- 110 p.- İngilis dilində.
 • Azerbaijan-USA: on the road of friendship and partnership: Business Visit of the President of Azerbaijan Heydar Aliyev to the United States of America: February 12-28, 2000 / Secretariat of the President of the Republic of Azerbaijan, AzerTaj.- Baku: Nurol, 2000.- 182 p.- İngilis dilində.
 • For Peace and Security: Visit of Heydar Aliyev, President of the Republic of Azerbaijan, to the United States of America in connection with the 50 year anniversary of NATO / Secretariat of the President of the Republic of Azerbaijan, AzerTaj; trans. G. Bayramov.- Baku: Nurol, 2000.- 231 p.- İngilis dilində.
 • The Poetry Anthology for World Peace / ed.: R. R.C. Wilkinson, Yan Yi.- Cambridge, 2000.- 226 p.- İngilis, rus, çin, ispan, fransız və ərəb dillərində.
 • Official Visit of the President of the Azerbaijan Republic His Excellency Mr Heydar Aliyev to the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland: 19 to 24 July, 1998 = Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Zati-Aliləri Cənab Heydər Əliyevin Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığına rəsmi səfəri : 19-24 fevral 1998-ci il / Anglo-Caspian Services Ltd.- İstanbul: Icar, 1999.- 84 p.- İngilis və Azərbaycan dillərində.
 • Akparov, Bakhtiyar. Heydar Aliyev- founder and begetter of Azerbaijan's national constitution / B. Akparov; ed. R. Mamedov; trans. E. Hajiyev.- Baku: Encyclopaedia of Azerbaijan PPE, 1998.- 96 p.- İngilis dilində.
 • Global Horizons: President Aliyev's Visit to the USA / Azerbaijan International; ed.: B. Blair, J. Garibova.- Baku, 1997.- 68 p.- İngilis dilində.
 • Heydar Aliyev and the Development of Oil in Azerbaijan.- Baku: SOCAR- State Oil Company of Azerbaijan Republic, 1997.- 17 p.- İngilis dilində.
 • Quotations: selected wise ideas from the speeches of Heydar Aliyev, the President of Azerbaijan Republic = Афоризмы: избранные мысли из выступлений Президента Азербайджанской Республики Гейдара Алиева = Aforizmlər: Azərbaycan Respublikası Prezidenti Heydər Əliyevin çıxışlarından seçilmiş müdrük fikirlər / comp.: Sh. Asgerov, S. Khalilov; ed. A. Hasanov; superv. of the ed. R. Mehdiyev.- Baku: Azerbaijan University Press, 1997.- 118 p.
 • Together Towards the New Century: Official Visit of Heydar Aliyev, the President of the Republic of Azerbaijan to the United States of America: 27 july-7 august 1997 / AzerTaj; trans. E. Huseinov; ed.: E. Namazov [et al.].- Baku: Nurol, 1997.- 410 p.- İngilis dilində
 • Years gone by, years ahead: biography of the President of Azerbaijan Republic Heydar Alirza oglu Aliyev / ed. J. Glosch.- Baku, 1996.- 186 p.- İngilis dilində.
Digər dillərdə
 • Mahmudov, Yaqub Mikayıl oğlu. Azərbaycan: qısa dövlətçilik tarixi / Y. M. Mahmudov.- n. y. y. : Ittehad Publications, n .i .y.- 118 s.- Ərəb dilində.
 • Andriyanov, Viktor İvanoviç. Heydər Əliyev / V. İ. Andriyanov, H. F. Mirələmov.- n. y. y.: n. y., n. i. y.- 692 s.- Burma dilində.
 • Ahundova, Elmira. Heydar Aliyev: személyiség és korszak / E. Ahundova; magyar nyelver ford. V. Tamás; Azerbajdzsáni Köztáársaság Magyarországi Nagykövetsége.- Budapest, 2018. - 738 o. - Macar dilində.
 • Алиев, Гафар. Азербайжандын тышкы саясаты жана анын чыныгы достору / Г. Алиев; орус тиленен кот. М. Асаналиев; Түрк тилдүү мамлекеттердин саәсатын колдоо фонду.- Бишкек: Улуу Тоолор, 2018.- 128 с.- Qırğız dilində.
 • Orucov, Hidayet. Haydar Aliyev'in milli politikası / H. Orucov; terc. A. Üreğen; Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi.- İstanbul: Ekspres Ofset Matbaa, 2017.- 208 s.- Türk dilində.
 • Andriyanov, Viktor Ivanovich. Heydar Aliyev / V. I. Andriyanov, G. F. Miralamov; penterj. M. Ab Hadi.- w. c. : w. p., w. y.- 392 p. - Malay dilində.
 • Azerbaycan Kamu Personel Yönetimi / R. Z. Rehimli.- İstanbul: Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2016.- 275 s.- Türk dilində.
 • Zeynalov, Fazil. Les Ressources pétroliéres et gaziéres de l' AzerbaÏdjan: la transformation d' un pays en un hub énergétique régional / F. Zeynalov.- Montréal: Éditions Publibook, 2015.- 245 p.- Fransız dilində.
 • Piriyev, İftihar Farhad oglu. Bağımsız vatanın mimarı: poeziya / İ. F. Piriyev; ön sözün yazarı, ed. Hidayet; Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu, Ankara.- Baku: Apostrof, 2013.- 64 s.- Türk dilində.
 • Qasımlı, Musa Cəfər oğlu. Türkiye-Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği İlişkileri: 1960-1980 / M. C. Qasımlı; terc. A. Altaylı; red. S. Altaylı; Atatürk Araştırma Merkezi.- Ankara: AKDTYK Atatürk Araştırma Merkezi, 2013.- 599 s.- Türk dilində.
 • Денисенко, Анатолий. Лıдер двох епох: Азербайджансько-украïнськи вiдносини через призму життя i дiяльностi Гейдара Алişва = Leader of Two Epochs: Azerbaijan-Ukrainian relations in terms of Heydar Aliyev life and activities / А. Денисенко, В. Туркевич, Л. Шпаковськи.- Киiв: Планета, 2013.- 323 с.- Ukrayna və ingilis dillərində.
 • Магмудов, Ягуб. Переможний хıд ıдей Гейдара Алıєва / Я. Магмудов; пер. з рос. В. Бiннатова; ред. Е. Мадатлi.- Киев: Видавничий Дiм Дмитра Бураго, 2013.- 260 с.- Ukrayna dilində.
 • Qasımlı, Musa Cefer oğlu. SSCB-Türkiye İlişkileri: Türkiye'de 1980 Darbesi'nden SSCB'nin Dağılmasına Kadar / M. C. Qasımlı; terc. A. Üregen.- İstanbul: Kaknüs, 2012.- 463 s.- Türk dilində.
 • Haydar Aliyev: "Azerbaycan'ın bağımsızlığı ebedidir / Haydar Aliyev Mirası Araştırma Merkezi; terc.: M. Babayeva, R. Hüseynov; red.: A. Üreğen, K. Bayramov.- Bakü: CBS Polygraphic Production, 2011.- 371 s.- Türk dilində.
 • Магмудлу, Ягуб. Азербайджан: нариси icmopiï / Я. Магмудлу; ред. Е. Мадатлi; пер. В. Бiннатова.- Kиïв: Видавничий Дiм Дмитра Бураго, 2011.- 154 с.- Ukrayna dilində.
 • Nasrattinoğlu, İrfan Ünver. Azerbaycan: Nasrattinoğlu seyahatnamesi / İ. Ü. Nasrattinoğlu.- Ankara, 2010.- 196 s.- Türk dilində.
 • Orucov, Hidayet Xuduş oğlu. Haydar Aliyev ve Azerbaycan'da Millî Siyaset / H. X. Orucov; azer. terc. A. Üregen; ed. M. Saatçı.- İstanbul: Da Yayınçılık, 2010.- 208 s.- Türk dilində.
 • Ahmedova, Saltın. Haydar Aliyev'in Dil siyaseti / S. Ahmedova; turkçe’ye çev. T. Abbashanlı-Aliyeva; ilmi ed. N. Caferov; ed. M. Kubat.- Eskişehir: Özkağıtçılık, 2010.- 83 s.- Türk dilində.
 • Андриянов, Виктор Иванович. Хайдар Алиев / В. И. Андриянов, Х. Ф. Мираъламов; тарж. Н. Рахимжонов.- Тошкент: O'zbekiston, 2010.- 552 б.- Özbək dilində.
 • Haydar Aliyev - Azerbaycan devletinin kurucusu ve gururu: toplu / F. Ahmedov [et al.]; ed. S. Aran; Azerbaycan İstanbul Başkonsolosluğu.- İstanbul: Stil Matbaa San. ve Tic. A.Ş., 2009.- 129 s.- Türk dilində.
 • Mehmetov, İsmail Muhammet oğlu. Türk Kafkası'nda Siyasi ve Etnik Yapı: Azerbaycan Tarixi: Eski Cağlardan Günümüze / İ. M. Mehmetov; tert.: E. N. Necef, Ş. Necefov.- İstanbul: Ötüken neşriyat, 2009.- 853 s. - Türk dilində.
 • Əl-Fəlah, Adil Abdulla. Heydər Əliyev və milli mənəvi dəyərlər / A. A. Əl-Fəlah; elmi red. A. H. Paşazadə; rəy. V. M. Məmmədəliyev [et al.].- Bakı: Qismət, 2007.- 107 s.- Ərəb dilində.
 • Michałowski, Witold. Rzecz o Hejdarze Alijewie / W. St. Michałowski; tłum. Cz. Seniuch; red. B. Walicka.- Warszawa: Wydawnictwo Fundacja Odysseum, 2008.- 155 s.- Polyak dilində.
 • Зяньковiч, Мiкалай Аляксандровiч. Гейдар Алiеў: зiгзагi лёсу / М. А. Зяньковiч; пер. з рус. В. М. Зяньковiча.- Мiнск: Медыяфакт, 2008.- 608 с.- Belarus dilində.
 • Cemilli, Elnur. ABD'nin Güney Kafkasya Politikası / E. Cemilli; ed. Q. Şükürov.- Istanbul: İQ Kültür Sanat Yayıncılık, 2007.- 192 s.- Türk dilində.
 • Azerbaycan-Türkiye: tek millet, iki devlet: tek diaspora / Azerbaycan ve Türkiye Diaspora Teşkilatları Başkanlarının I Forumu, Yurtdışından Yaşayan Azerbaycanlılardan Sorumlu Devlet Bakanlığı; tert.: N. Gurbanov, R. Hüseynov, E. Miralem.- Bakı: Çaşıoğlu, 2007.- 116 s.- Türk dilində.
 • Zenkovitch, Nikolaï. La vie et le destin de Heydar Aliyev / N. Zenkovitch.- М.: Яуза, 2007.- 476 p.- Fransız dilində.
 • Adıgözel, Hüseyin. Zirve: Haydar Aliyev`in hayatı / H. Adıgьzel; red. M. Kurbanlı.- İstanbul: İlerı yayınları, 2007.- 493 s.- Türk dilində.
 • Hudiyev, Nizami. Haydar Aliyev: devlet kuruculuğu ve dil politikası / N. Hudiyev; ed. R. Rüstemov.- Bakı: AzAtaM, 2005.- 320 s.- Türk dilində.
 • Абдуллаєв, Вагіф. Президент миру та стабiльностi / В. Абдуллаєв; пер. с азерб. М. Салманова.- Киiв: МОЛОДЬ, 2005.- 263 с.- Ukrayna dilində.
 • Haydar Aliyev: sonsuzluğa göçüşünün Türk ve Dünya basınındakı yankıları ve taziye defterinden yapraklar... / ön söz O. Somer.- Ankara, 2004.- 297 s.- Türk dilində.
 • Polidor, Paul. İstiqlal: in memoriam Heydar Aliyev: 1923-2003 / P. Polidor.- Bucureşti: Paideia, 2004.- 175 p.- Rumın dilində.
 • Yarınlara doğru / Haydar Aliyev Mirası Uluslararası İnternet Kütüphanesi ; red.: V. Alibeyov, E. Caferov; baş red. G. Nasibov; çevir. M. Babayeva.- Bakü: CBS Polygraphic Production, 2004.- 76 s.- Türk dilində.
 • Mitrică, Minodor. Renaşterea Azerbaıgeanuluı / M. Mitrică.- Bucureşti: Intact, 2002.- 256 p. - Rumın dilində.
 • Ülkü, İrfan. Bağımsızlıkdan sonra Azerbaycan / İ. Ülkü.- İstanbul: Doğan Kitap, 2000.- 388 s.- Türk dilində.
 • Heydar Alıyev rămine liderul necontestat al ţărıı sale / R. Abbasov [et al.]; Centrului cultural al azerbaidjanilor din Republica Moldova "Azeri".- Bakı: Chişinău, 2000.- 63 s.- Moldav dilində.
 • Abdullazadə, Fatma Hüseyn qızı. Heydər Əliyev - zamanlarda / F. H. Abdullazadə.- Tbilisi, 1998.- 90 s.- Gürcü dilində.
 • Azərbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’in Amerika Resmi Gezisi Türkiye Matbuatında.- N. y. y., 1997.- 231 s.- Türk dilində.
 • Allahverdiyev, Qaley Əli oğlu. Müstəqil Azərbaycanın lideri Heydər Əliyev / Q. Ə. Allahverdiyev; red. A. Ə. İbrahim Səad.- Qahirə, 1996.- 59 s.- Ərəb dilində.
 • Ülkü, İrfan. Kızıl Yıldızdan Hilâle: Haydar Aliyev'in fırtınalı hayatı / İ. Ülkü.- n. y. y., 1994.- 73 s.- Türk dilində.
 • Seyidzade, Dilara Bagır qızı. Önemli politik yaşamdan esintiler / D. B. Seyidzade; terc. S. Mehmedova; tert. N. Ibrahimov.- Baku: Azerbaycan, 1994.- 32 s.- Türk dilində.

Prezident Kitabxanası © 2008 - 2021. Bütün hüquqlar qorunur.
Məlumatlardan istifadə zamanı istinad vacibdir.